Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (ğ), (h), (j), (k), (m), (o), (p), (t), (u), (y), (z) ve (gg) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (s) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Birim fiyat: Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını,”

“ğ) Elektronik bilet: Sanal ortamda işaretlenmiş elektronik kupon karşılığında Yüklenicinin müşterek bahis bilgi işlem sistemi veri tabanında bir seri numarası verilerek kayıt altına alınmış olan ve iştirakçiye elektronik ortamda gönderilen bilet bilgisini,

h) Elektronik kupon: Müşterek bahislere katılım için Yüklenicinin sanal ortamı üzerinde bahis amacı ile oynayan tarafından işaretlenen görüntü alanlarını,”

“j) Günlük resmi program: Üzerine müşterek bahis kabul edilmiş olmak şartıyla yurt içi veya yurt dışı bir veya birden fazla hipodromda düzenlenen koşuların tümünün veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleştirilmesi ile oluşturulan ve Yüklenici tarafından basılı veya resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan yarış programını,

k) İştirak bedeli: Yarış Müessesesinin belirlediği ve Yüklenicinin ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesinin tespit ve Yüklenicinin ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli,”

“m) Kazançlı bilet: Yüklenicinin müşterek bahis bilgi işlem sistemindeki kayıtlara göre kazançlı olarak tanımlanan bileti,”

“o) Kupon: Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yüklenici tarafından tespit edilen formu,”

“p) Müşterek bahis bilgi işlem sistemi: Yarış Müessesesi tarafından tertip edilen yarışlar üzerine katılımcılar tarafından; hipodromlarda, sabit bayilerde ve Yüklenicinin sanal ortamında oynanan müşterek bahis biletlerinin toplandığı, kayıt altına alındığı, değerlendirildiği ve kazançlıların tespit edildiği Yüklenicinin sahip olduğu ve işlettiği bilgi işlem sistemini,”

“t) Sabit bayi: Müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere Yüklenici tarafından bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

u) Sanal ortam: Yarış Müessesesi tarafından belirlenecek müşterek bahis oyunlarının hipodrom ve sabit bayiler dışında oynandığı cep telefonu, interaktif dijital televizyon, internet, çağrı merkezi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu Yüklenicinin sanal ortamını,”

“y) Yarış Komiserler Kurulu: Her hipodrom için At Yarışları Yönetmeliğine göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

z) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümlerine göre yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisansların devredilmiş olduğu lisans sahibini,”

“gg) Yarış sezonunun son günü: Yarış Müessesesi tarafından tespit ve Yüklenici tarafından ilan edilen, müşterek bahis çeşitlerinde bilen çıkmadığı takdirde kazananlar hissesinin en fazla bilenlere dağıtıldığı günü,”

“hh) Yüklenici: Yarış Müessesesi tarafından, 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen lisanslar kapsamındaki iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla kendisiyle özel hukuk sözleşmesi imzalanan tüzel kişiyi, bu sözleşme sona erdiği veya feshedildiği takdirde ya da böyle bir sözleşme bulunmuyorsa Yarış Müessesesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (l) bentlerinde yer alan “Yarış Müessesesinin” ibareleri “Yüklenicinin” şeklinde, aynı fıkranın (d) ve (m) bentlerinde yer alan “Yarış Müessesesince” ibareleri “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“f) Tamam işareti verildikten ve kesin sonuç Yarış Komiserler Kurulu tarafından yazılı olarak Yükleniciye bildirildikten sonra, Yüklenici, o koşuya ait kazananlar hisselerini hesap ve ilan eder. Bu ilanı takiben, kazanan müşterek bahis sahiplerine, başvuruları halinde yetkili gişelerce ödeme yapılır. Yurt dışında yapılan yarış programları üzerine müşterek bahis oynatılmış ise bu koşulara ait kazananlar hissesi, bu yarışları düzenleyen veya Yükleniciye bu yarışların pazarlamasını yapan ve Yüklenici ile anlaşma imzalayan kurumların resmî internet sitelerinde ilan edilen kesin sonuçlara göre hesap ve ilan edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede sayılan müşterek bahislerden hangisinin veya hangilerinin oynatılacağı Yüklenicinin teklifi ve Yarış Müessesesinin onayı ile veya resen Yarış Müessesesinin kararı ile belirlenir.

(6) Bu maddede sayılan müşterek bahislerin tanımlarının değiştirilmesi, yeni müşterek bahis çeşitlerinin eklenerek oynatılabilmesi ve bunlara dair kazanç hesaplarının belirlenmesi, Yüklenicinin teklifi ve Yarış Müessesesinin onayı ile veya resen Yarış Müessesesinin kararı ile mümkündür.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Sırasız bilenlere ayrılan %30 payı sıfıra kadar indirmeye veya istediği oranda yükseltmeye Yüklenicinin teklifi üzerine Yarış Müessesesi yetkilidir. Bu değişiklik Yüklenicinin yayın organlarında ilan edilmesini müteakip uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “yarış müessesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devir gün sayısı ve yarış sezonunun son günü Yarış Müessesesince tespit ve Yüklenici tarafından ilan edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Yarış Müessesesi, Türkiye sınırları içinde veya yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerinde, sanal ortamda müşterek bahis oynatılmasına izin verebilir. Yüklenici, sanal ortamda güvenilir müşterek bahis oynatılabilmesi için gerekli teknik alt yapısını oluşturmak zorundadır. Yüklenicinin sağlayacağı alt yapı kullanılmak koşulu ile sanal ortamda müşterek bahis oynatılması ile ilgili usul ve esaslar Yarış Müessesesi tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yarış Müessesesinin yetkileri

EK MADDE 1- (1) Yarış Müessesesi, bu Yönetmelikte kendisine tanınan yetkileri kısmen veya tamamen Yükleniciye kullandırabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan “Köyişleri” ibaresi “Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.