Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (ğ) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,”

“ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri (aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere),”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,”

“m) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı fıkranın (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “anbar memuru,”, “satınalma memuru,” ve “kameraman,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk müşaviri,”

“a) Avukat, kütüphaneci, mütercim, programcı, hemşire, teknisyen, grafiker, tekniker.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Yüksek Kurum veya Kurumlarda (ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç) en az iki yıl çalışmış olmak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İdari işler müdürü ve strateji geliştirme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda şef kadrolarında en az iki yıl, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların bilgi ve belge yönetimi veya kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda kütüphaneci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, santral memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, veznedar, muhasebeci, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında olmak üzere ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl hizmeti bulunmak,

d) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda şef, muhasebeci, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, teknisyen, tekniker veya şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Yüksek Kurum veya Kurumlarda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda dağıtıcı, hizmetli ve bekçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında en az iki dönem zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelendirmek,

ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda dağıtıcı, hizmetli ve bekçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında en az iki dönem zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelendirmek,

h) Memur, santral memuru, sekreter, veznedar ve muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 7/A  - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların bilgi ve belge yönetimi veya kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji veya mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla önceki üç yıl içerisinde alınmış, YDS/e-YDS’den en az (B) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden ya da kadronun görev alanıyla ilgili bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelendirmek,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

f) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

MADDE 10- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 10/A- (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

b) Görevde yükselme yazılı sınavı, Yüksek Kurum tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

c) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Yüksek Kurum veya Kurumlarda ya da öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

ç) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

d) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlara, Yüksek Kurum ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme suretiyle” ibaresi “ Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavında” ibaresi “Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak.

b) Unvan değişikliği sınavını yapmak veya yaptırmak.

c) Sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, değerlendirilmesi, başarı sıralamasının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesi.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15/A- (1) Sınava ilişkin belgeler, atananların özlük dosyalarında, diğerlerinin sınav belgeleri müteakip sınava kadar, dava konusu belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar personel biriminde saklanır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 15/B- (1) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilirler.

f) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Yüksek Kurum ve Kurumlarda en az 5 yıl avukat kadrosunda fiilen çalışmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diğer personel mevzuatına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması hâlinde, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.