Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ TEŞVİKİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için atıksu arıtma tesisini kuran, işleten tesislerden arıtılmış atıksuyunu alıcı ortama deşarj eden ve/veya yeniden kullananlardan mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının veya tamamının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde elektrik enerjisi gideri geri ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,

b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, atıksu altyapı yönetimlerince kurulan kooperatiflerde kooperatif yönetimlerini, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Devlet destekleri bilgi sistemi: 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca oluşturulan sistemi,

d) Enerji desteği: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ödemeyi,

e) Fazla ödeme: Enerji desteğinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tutarın üzerinde yapılan ödemeyi,

f) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanılabilmesi amacıyla alınması gereken belgeyi,

g) Haksız ödeme: Enerji desteğinden bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yapılan ödemeyi,

ğ) İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde biyolojik arıtma veya diğer proseslerle arıtılmasını,

h) İleri arıtma sistemleri: İkincil arıtma ile giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildiği atıksu arıtma sistemlerini,

ı) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerini,

i) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotları,

j) Sistem: Atıksu bilgi sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödenek ve Geri Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Ödenek ve ödemenin yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmeler

MADDE 4- (1) Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi gideri, Bakanlık bütçesine bu amaç için konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimleri ile atıksu altyapı tesisi yönetimi olarak tanımlanmamış ancak ileri arıtma teknikleriyle arıttıkları arıtılmış atıksularını yeniden kullanan/kullandıran tesislere, 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenecek geri ödeme oranında geri ödenir.

(2) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından atıksu arıtma tesisinin işletmeye alma tarihi ile ilgili iş termin planı sunulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda merkezi atıksu arıtma tesisi kuruluncaya kadar atıksu altyapı tesisi yönetimi sorumluluk sahasında bulunan tesisler atıksu konulu çevre izin belgesini almak şartıyla bu Yönetmelik hükümlerinden faydalanırlar.

(3) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından atıksu arıtma tesisi için işletme hizmeti alınması durumunda ödeme işlemi atıksu altyapı tesisi yönetimlerine yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanacak olan tesisler müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

Geri ödeme belgesinin verilmesi

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden faydalanmak için geri ödeme belgesi alınması zorunludur. Tesisler EK-1’de yer alan geri ödeme belgesini alabilmek için;

a) Üçüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları sisteme yükledikten sonra il müdürlüklerine yazılı olarak başvururlar.

b) İl müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan başvuru geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla sistem üzerinden Bakanlığa gönderilir ve yazılı olarak Bakanlığa da bildirilir.

(2) Düzenlenen geri ödeme belgesi beş yıl geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi 6 ncı madde hükümleri çerçevesinde yenilenir.

(3) Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Atıksuları kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortama deşarj etmek ve/veya ileri arıtma yaparak yeniden kullanmak/kullandırmak.

b) 2872 sayılı Kanun uyarınca alması gereken atıksu konulu izin belgesini/muafiyet belgesini almış ve 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile mezkûr Yönetmeliklere dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümleri yerine getirmiş olmak.

c) Atıksu arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belgeyi sisteme yüklemek.

ç) Arıtılmış atıksuyu yeniden kullanacak/kullandıracak tesisler yeniden kullanım miktarının tespiti amacıyla atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkışı ile yeniden kullanım noktası girişine sürekli ve otomatik olarak ölçüm yapabilen, sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Bakanlık merkezi veri tabanına aktarabilen debimetre kurmak zorunda olduğundan, debi ölçüm cihazlarının gösterildiği atıksu arıtma tesisi genel yerleşim planını sisteme yüklemek.

d) İl müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi yetkilisi ve tesis yetkilisi katılımı ile kurulacak teknik bir heyetçe tanzim edilen, işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sisteme yüklemek.

e) Geri ödeme belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuzu sisteme yüklemek.

f) EK-2’de yer alan atıksu beyan formunu sisteme yüklemek.

g) Bakanlığın Atıksu Bilgi Sisteminde yer alan bilgileri noksansız olarak doldurmak.

Geri ödeme belgesinin yenilenmesi

MADDE 6- (1) Belge üzerindeki verilerde değişiklik olması ve/veya belge süresinin dolması durumlarında geri ödeme belgesi yenilenir. Geri ödeme belgesinin yenilenmesi için;

a) Geri ödeme belgesinin süresi bitmeden en az 3 ay önce tesis tarafından il müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

b) Belge yenileme işleminde 5 inci madde kapsamında işlem yapılır.

c) Unvan değişikliği olması durumunda 5 inci madde kapsamında istenilen belgeler yeni unvana göre düzenlenir.

(2) Atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanan tesislerde elektrik tedarikçi değişimlerinde enerji teşviki geri ödeme belgesi düzenlendiği süreçteki aboneliğin yeni tedarikçiye geçtiğine dair belgelerin geri ödeme başvurusu döneminde il müdürlüğüne sunulması durumunda abone numarası değişmiş olsa dahi mevcut geri ödeme belgesi geçerlidir.

Geri ödeme belgesinin iptal edilmesi

MADDE 7- (1) Geri ödeme belgesi; enerji desteğinden haksız olarak yararlanıldığının tespit edilmesi durumunda iptal edilir.

(2) Tesis; geri ödeme belgesinin iptalinin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dâhil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanana kadar elektrik enerjisi desteğinden yararlanamaz.

Geri ödeme esasları

MADDE 8- (1) Geri ödemenin yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

a) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı veya tamamı, bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve faturalandırılan toplam fatura bedeli üzerinden vergiler ve kesintiler düşüldükten sonra geri ödenir.

b) Ödeme işlemlerinde ödemesi yapılmamış faturalar dikkate alınmaz.

c) Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde geçerli geri ödeme belgesinin bulunması zorunludur.

ç) Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde geçerli çevre izin belgesinin bulunması zorunludur.

d) Geri ödemenin yapılacağı yıl içerisinde ilgili atıksu arıtma tesisinde Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile mezkûr Yönetmeliklere dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik tedbirlerinden faydalanılamaz. Uygunsuzluğun giderilmesine müteakip il müdürlüğüne bilgi verilir.

e) Arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan/kullandıran tesisler tarafından debimetre kalibrasyonları yılda bir ve gerektiğinde yaptırılır ve belgeleri her yıl ödeme başvurusunda ibraz edilir.

f) Arıtılmış atıksularını yeniden kullanan/kullandıran tesisler tarafından Bakanlık merkezi veri tabanına aylık en az %80 veri gönderilmesi zorunlu olup, veri aktarımında herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için gereken koşulların oluşturulması geri ödeme belgesi almış tesisin sorumluluğundadır.

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin geri ödenmesi

MADDE 9- (1) Geri ödeme belgesi almış tesisler her yıl nisan ayı son gününe kadar sistem üzerinde istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak doldurduktan sonra başvurularını sistem üzerinden il müdürlüğüne gönderir. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez.

(2) Yapılan başvurulardan il müdürlüklerince yapılan değerlendirmede uygun bulunanlar sistem üzerinde onayladıktan sonra il genelindeki bütün başvurular her yıl haziran ayı sonuna kadar sistem üzerinden Bakanlığa gönderilir.

(3) Cumhurbaşkanı kararı ile geri ödeme oranı belirlenir. İllerden gelen toplam tutar ve bu amaç için Bakanlık bütçesine konan ödenek miktarına ilişkin geri ödeme tablosu EK-3’te yer almaktadır.

(4) İlgili mevzuata göre belirlenen geri ödeme oranlarına göre Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından toplam ödenek tahsisleri, ödenek gönderme belgesi düzenlenerek il müdürlüklerinin hesaplarına aktarılır.

(5) Ödeme yapılacak tesisler tarafından ödemenin yapılacağı ay itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” il müdürlüklerine sunulur. Borcu olan tesisler için ödeme emri belgesinde bu durum gösterilir.

(6) Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen oranlar dâhilinde, tahsis edilen ödenekten il müdürlüklerince tesislere geri ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(7) Ödeme işlemi gerçekleştirilen tesisler için il müdürlüğü tarafından ocak ayı sonuna kadar sistem üzerinden ödeme yapıldığına dair onay işlemi gerçekleştirilir.

(8) Bakanlıkça, ödeme yapılan tesislere ait veriler sistem üzerinden Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 10- (1) Bakanlıkça; gerekli görülmesi hâlinde yerinde inceleme ve denetleme yapılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Haksız yararlanma durumu

MADDE 11- (1) Teşvik uygulamasının herhangi bir aşamasında hatalı ve yanlış ödeme yapılması veya yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde yararlanılan destek, genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12- (1) 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olan Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesinin süresi bitene kadar geçerliliği devam eder.

(2) Hali hazırda geri ödeme belgesi olan arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan tesisler, yeniden kullanım hükümlerinden faydalanabilmeleri için 6 ncı madde kapsamında belge yenileme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.