Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık bilimleri alanında eğitim ve öğretim hizmetlerine destek vermek, bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek, sağlık bilimleri ile ilgili programlara kayıtlı öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma gereklerinin karşılanmasını sağlamak.

c) Sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

ç) Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinler ile toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği sağlamak.

c) Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

ç) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık bilimleri alanları öncelikli olmak üzere, tüm alanlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleri ile ilgili hizmetleri sunmak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, danışmanlık yapmak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında toplum sağlığının geliştirilmesi için kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

h) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde eğitim, araştırma ve uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

ı) İlgili mevzuat kapsamında yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere bütün tıbbi anabilim ile bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda hizmet sağlayan sağlık birimleri kurmak ve işletmek.

i) Merkezin faaliyet göstereceği mekân ve tesisleri bağış, satın alma, intifa veya kiralama yolu ile kurmak ve/veya devir almak ve işletmek.

j) Mütevelli Heyetin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; sağlık işletmeleri konusunda deneyimli, Üniversitede tam zamanlı çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarını hazırlamak.

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu: Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısının başkanlığında Tıp Fakültesi Dekanı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Müdür ile Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilen, Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan uzman tıp doktoru ya da diş hekimi bir öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Rektör tarafından görevlendirilen tam zamanlı olarak görev yapan üye, görev süresi sona ermesi durumunda yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin yerine süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; yılda en az altı kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapacak ve görevlendirilmesi Yönetim Kurulunun yetkisinde olan personelin görevlendirilmesini veya görevden alınmasını karara bağlamak.

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

c) Merkez bünyesindeki birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Merkez bünyesinde yeni birimlerin kurulması konusunda kararlar almak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını sağlık hizmeti sunumu, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek ve denetlettirmek.

e) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisi hakkında görüş hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili teorik ve pratik bilgi birikimine sahip, Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, görevi sona eren üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13- (1) Merkezde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komisyon ya da birimler oluşturulabilir. Komisyon veya birimlerde görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kuruluna sunulur.

(2) Merkez birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(3) Sağlık ile ilgili birimlerin bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ve bölüm başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde sağlık kuruluşları hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/1/1998 tarihli ve 23239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.