Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlanacak raporlarda; çalışma yapılan alan, alanın büyüklüğü, alanın yasal statüsü, çalışmanın yapıldığı tarih, çalışma ekibi, yakalama ve toplama yöntemi, tür veya türlerin Türkçe ve Latince isimleriyle birlikte yakalanan erkek ve dişi sayıları ile toplanan yumurta miktarı ile ilgili bilgilere yer verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ibaresi “14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, aynı maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Popülasyon büyüklüğünün aşırı artması nedeniyle yaşama ortamlarını tahrip edenler veya evcil ile yaban hayvanlara zarar verenler,”

“Yaban hayvanlarının zararlı olanları ile mücadele; ilgili kişi, kurum veya kuruluşların talebine istinaden, bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler için Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden, birinci fıkrasının (f) bendi ile ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler için İçişleri Bakanlığı Mahalli teşkilatından, ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerinde belirtilenler için ilgili kurum veya kuruluşun mahalli teşkilatından bir yetkili ile il müdürlüğü görevlilerince, yaban domuzu zararlarında ise sadece Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce zarar sonrası ilk 72 saat içinde hazırlanacak rapor kapsamında, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenler için sadece il müdürlüğü görevlilerince, mahallinde inceleme yapılarak hazırlanacak rapor doğrultusunda, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak usul ve esaslar çerçevesinde mücadele yapılır.

Öncelikle popülasyon büyüklüğünün normal seviyeye indirilmesi amacıyla; o türün artma nedenlerinin tespit edilip, türü kontrol altında tutan türlerin arttırılması için ortama müdahale edilir. Bu müdahalenin yeterli olmaması durumunda ise Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslara göre yakalama ve avlanma yapmak suretiyle mücadele edilir. Bu kapsamda yapılacak sürek veya bek avlarında avlanacak kişilerin avcılık belgesinin olması şarttır. İhtiyaç duyulması halinde yaban domuzu ile ilgili mücadele kapsamındaki avlanmalar men edilen avlanma usulleriyle ve/veya avlanma zamanı dışında ve/veya yemleme yapılmak suretiyle yapılabilir.

Av turizmi kapsamanda avlananlar hariç, avlanan bu hayvanların etleri, derileri ve trofeleri avlayan avcılara ait değildir. Bu hayvanların etlerinin, derilerinin ve trofelerinin nasıl değerlendirileceği il müdürlüğü tarafından belirlenir.

Tabiata ve türlere zararlı olan yaban hayvanları ile bu madde kapsamında zararlı kabul edilen yaban hayvanlarının avlanması, avı yapacak kişilerin görevlendirilmesi ve bunların ücretlendirilmesi il müdürlüğünün teklifi ile Genel Müdürlük tarafından yapılır. Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilen alanlarda zararlılar ile mücadele Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arıcılık yapan üreticiler ise bulundukları ilin Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları arıcılık yaptıklarına dair belgeye,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/A ve Ek-1/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.  

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.