Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrasya Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Avrasya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim yapan Enstitünün ilgili anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalı başkanının başkanlığında o anabilim dalında görevli tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) ANO/AGNO: Ağırlıklı not ortalaması/ağırlıklı genel not ortalamasını,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans öğrencilerince seçilen ders kapsamında hazırlanan proje çalışmasını,

f) Enstitü: Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

ı) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

k) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve içerikte dersler ile tez çalışmalarından oluşan eğitim-öğretim programlarını,

l) Rektörlük: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerince hazırlanan tez çalışmasını,

o) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

ö) Tez sınav jürisi: Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerince hazırlanan tez çalışmasını değerlendiren jüriyi,

p) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elemanının, tezli yüksek lisans ya da doktora programında danışmanlık yapmakta olduğu öğrencisine verdiği dersi,

r) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

s) Yabancı dil sınavı: YÖK tarafından kabul edilen; merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavları ile Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarla İlgili Genel Esaslar

Programların açılması

MADDE 5- (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenen dallarda tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını yürütür.

(2) Programlar YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, anabilim dalı kurulu kararı, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(3) YÖK’ün kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programları YÖK tarafından belirlenen hükümlere göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 6- (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün kararı ile belirli programlarda bazı dersler yabancı dilde verilebileceği gibi öğretim dili yabancı dil olan program da açılabilir. Dersler, tez ve proje çalışmaları, yeterlik ve tez savunma sınavları ilgili programların öğretim dilinde yapılır.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir.

Kontenjan ve özel koşulların tespiti, ilanı

MADDE 7- (1) Enstitü anabilim dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul koşullarını, Üniversitelerarası Kurul kararlarını esas alarak Enstitüye önerirler. Öneriler, Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Öğrenci kabul edilecek tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarının adları, kontenjanları, varsa özel başvuru koşulları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve kayıt için istenilen belgeler Enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Bir lisansüstü programa başvuran ya da değerlendirme sonrasında kabul edilen aday sayısı ilgili program için ilan edilen kontenjanın yarısından daha az ise Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun kabulü ile o yarıyıl için programın açılmamasına karar verilebilir.

(4) Enstitü anabilim dalları programlarının kontenjanlarını belirlerken YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dikkate alarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde planlar. Ancak ilgili program YÖK ile yapılan protokol dâhilinde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülüyor ise öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı azami sınırları %50’ye kadar arttırılarak kontenjan belirlenebilir.

(5) Her bir program için belirlenen kontenjanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarında her bir dönemde 15 öğrenci, tezsiz yüksek lisans programlarında ise her bir dönemde 30 öğrenciyi geçemez. Ancak tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 15, tezsiz yüksek lisans programları için 30 öğrenciden daha fazla kontenjan açılması planlandığında dördüncü fıkradaki koşulları sağlamak şartı ile her bir program için YÖK’ten ayrıca izin alınması gerekir.

Öğrenim ücreti

MADDE 8- (1) Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.

(2) Öğrenim ücretleri program bazında veya yıllık olarak her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Öğrenim ücretini, ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve kaydı dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini ödeme şekli Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerin program başına ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(5) Burs, indirim oranları ve desteklerle ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönergede belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurular, Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri

Başvuru koşulları

MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların;

a) Tezsiz yüksek lisans programı için lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Tezli yüksek lisans programı için lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları,

c) Doktora programı için tezli yüksek lisans diplomasına ve doktora programında başvurdukları puan türünden en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları,

ç) Doktora programına lisans diploması ile başvuru için ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemde en az 3 veya muadili bir puana ve doktora programına başvurdukları puan türünden 80 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları,

gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için ise başvurulan programa bağlı olarak lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya Üniversitenin Türkçe öğretim birimi tarafından açılan Türkçe kurslarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmaları ya da bu fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından yüzlük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almaları gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES puan koşulu aranmaz.

(6) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğinin belirlenmesinde Üniversitelerarası Kurul kararları esas alınır. Bu programlara ayrıca, Senato tarafından belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

(7) Öğretim dili yabancı dil olan lisansüstü programları için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, ilgili programın öğretim dilinde alınması gereken asgari puanlar Senato tarafından belirlenir.

(8) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Başvuru şekli

MADDE 10- (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve Enstitü Yönetim Kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise diplomanın alındığı kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir.

(2) Başvuru için istenilen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Bir aday bir başvuru döneminde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Adayların değerlendirilmesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın kabulüne esas giriş notunun hesaplanmasında ALES puanı, lisans/yüksek lisans genel not ortalaması ile yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı sonucu dikkate alınır.

(3) Bu değerlendirmelerde ALES puanı % 55 oranından az olmamak koşuluyla, lisans/yüksek lisans genel not ortalaması ve bilimsel değerlendirme sınavının katkı oranları Senato esaslarına göre belirlenir. Senato öğrenci kabulünde bilim sınavı yapmama kararı alabileceği gibi yalnızca ALES puanı ile değerlendirme yapılması kararı da alabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların kabulüne esas puan ise sadece lisans not ortalaması üzerinden hesaplanır.

(5) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca on beş gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

Bilimsel değerlendirme sınavı

MADDE 12- (1) Tezli yüksek lisans ya da doktora sınavları, programlara başvuran adayların alanlarındaki bilgi ve başarı düzeylerinin yazılı ve/veya mülakat ile değerlendirildiği sınavlardır. Bu sınavlar lisansüstü programlara başvuran adayların kabulüne esas giriş puanının hesaplanmasına Senatonun belirlediği oranlarda katılır. Bu sınavların hangi lisansüstü programlar için yapılacağına Senato karar verir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 13- (1) Lisansüstü programa giriş notu hesaplanan adaylar en yüksek notu alandan başlanılarak sıralanır ve başvurdukları programın kontenjanları dikkate alınarak başarılı kabul edilen adaylar belirlenerek listelenir. Listede başarılı olan asıl aday sayısı kadar yedek aday da yer alır.

(2) Lisansüstü programa giriş notu eşit olan adayların sıralaması için lisans genel not ortalaması dikkate alınır.

(3) Lisansüstü programlara asıl ve yedek olarak kabul edilen aday listesi, değerlendirme jürisi tarafından Enstitüye teslimi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanarak ilan edilir.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen asıl adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder ve yerine yedek aday kayıt hakkı kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, kayıt hakkı elde etmesine rağmen uygun görülecek bir mazeret ile süresi içinde kayıt yaptıramayan adaylar için başvurdukları programdaki kontenjanın boş kaldığı durumlarda kesin kayıt yaptırabilmelerine karar verebilir.

(5) Kesin kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam koşulları, dersin ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, ders notları ve dersten başarılı sayılma koşulları ile ilgili hususlarda 17/9/2023 tarihli ve 32312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri; ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için ise bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversiteye, lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak başvurabilirler. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir.Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenmiş esaslar çerçevesinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim planlarının düzenlenmesi

MADDE 17- (1) Enstitü anabilim dalındaki lisansüstü programların ders planları lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların haftalık saati, ulusal kredisi ve AKTS yüklerinin belirlenmesinin ardından ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile kesinleşerek ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlardaki derslerin yarıyıldaki ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı ile hesaplanır. Derslerin AKTS yükü ise Senato tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde ilgili programı bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.

(3) Tüm programların ders planlarında en az iki dersin zorunlu ders olması gerekir. Ancak zorunlu derslerin ulusal kredi toplamı, seçmeli derslerin ulusal kredi toplamını geçemez.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarında, lisans düzeyinde verilen derslerle aynı içerikli ders açılamaz.

Öğretim planlarının güncellenmesi ya da mevcut ders planına ders eklenmesi

MADDE 18- (1) Ders plan güncellemeleri 17 nci maddedeki tüm hususlar gözetilerek akademik takvimde ilgili yarıyıl için açılacak derslerin ilan edileceği tarihten bir ay öncesine kadar ilgili anabilim dalı kurulu kararı, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yapılır.

(2) Anabilim dalında mevcut ders planına eklenecek yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını ilgili anabilim dalı başkanlığına yapar. Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve anabilim dalı kurulu kararı sonrasında akademik takvimde ilgili yarıyıl için açılacak derslerin ilan edileceği tarihten bir ay öncesine kadar teklif edilen dersler Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) Mevcut ders planından kaldırılan herhangi bir zorunlu dersin yerine anabilim dalı kurulu tarafından yeni bir zorunlu ders önerilir ve Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile kesinleşir.

Derslerin açılması

MADDE 19- (1) İlgili anabilim dalında bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri ya da 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca doktoralı araştırmacılar da anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile derslerde görevlendirilebilir.

Ders seçimi ve kayıt yenileme

MADDE 20- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı tüm öğrenciler her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş kabul edilir ve azami süresinden sayılır.

(2) Kayıt yenileme işlemi öğrenim ücretinin yatırılması ve zorunlu/seçmeli ders, uzmanlık alan dersi, seminer, proje veya tez çalışmaları seçimi ile yapılır.

(3) Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ders/dersler ya da diğer çalışmaların yeniden seçilerek tekrar edilmesi gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine farklı ders de alınabilir. Bu durumda yeni seçilen ders, danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız dersin yerine sayılır.

(4) Başarısız olunan zorunlu derslerin yerine farklı dersler alınamaz. Ancak ders planından kaldırıldığı için yeniden açılmayan derslerin tekrar edilmesi gerektiğinde bu dersin yerine ders planına eklenen yeni dersin alınması sağlanır. Bu durumda seçilen yeni ders, danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile açılamayan zorunlu dersin yerine sayılır.

(5) Kayıt yenileme işlemi, seçilen dersler ya da çalışmaların onaylanması ile kesinleşir. Kayıt onayları İngilizce hazırlık ya da bilimsel hazırlık dönemleri ile ders döneminin ilk yarıyılında anabilim dalı başkanlığınca, diğer yarıyıllarda ise öğrenciye atanmış danışman tarafından yapılır.

(6) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin ilgili yarıyılın yedinci haftasını aşmamak koşulu ile başvurmaları halinde durumları Enstitü Yönetim Kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 21- (1) Ders kayıt onaylarını takiben öğrenciler kayıt yapılan yarıyıl için bir defaya mahsus olmak üzere yazıldıkları ders ya da çalışmaların bir kısmını çıkarabilir, yerlerine yenilerini ekleyebilir. Bu ders ekleme-bırakma işlemleri her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışman onayı ile gerçekleştirilebilir. Ekleme işleminde haftalık ders programında çakışmayan derslerin seçilmesi gerekir.

Dersten çekilme

MADDE 22- (1) Öğrencilere yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları derslerden bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisansüstü öğrenimi boyunca en fazla iki dersten danışmanlarının olumlu görüşü, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekilme izni verilir. Öğrencinin çekildiği ders, not durum belgesinde yer alır ve “Ç” (Çekildi) ile gösterilir.

Derse devam koşulu

MADDE 23- (1) Öğrenciler ilk kez yazıldıkları dersler ile daha önce devam koşulunu yerine getirememeleri nedeniyle tekrarlayacakları teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü proje, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmanın en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Bu devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, yarıyıl sonu ya da bütünleme sınavına alınmaz. Bu sınavlara alınsa dahi sınav notu yarıyıl başarı notu hesabına katılmaz.

(2) Uzaktan eğitim verilen derslerde öğrencinin devam zorunluluğu YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü tarafından düzenlenir, Senato onayı ile ilan edilir.

Ders ölçme ve değerlendirme

MADDE 24- (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için, biri ara sınav biri yarıyıl sonu sınavı olmak üzere en az iki ölçme faaliyetine tabi tutulur. Bu iki ölçme faaliyetine ek olarak proje, ödev, uygulama, sözlü sunum veya kısa sınav şeklinde bir ya da birden çok yarıyıl içi çalışması da planlanabilir.

(2) Her bir ders için ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin neler olduğu ve nasıl yapılacağı ders kayıt döneminde ders sorumluları tarafından bilgi paketleri ile duyurulur.

(3) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde anabilim dallarının ilan ettiği tarihlerde yapılır. Yarıyıl içi çalışmalarının tarihleri ise dersin sorumlusu tarafından planlanarak ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavları ise ilan edilen yarıyıl notu başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde anabilim dallarının ilan ettiği tarihlerde yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiremediği için yarıyıl sonu sınavlarına alınmayan ya da yarıyıl sonu sınavı sonrasında ilan edilen yarıyıl notu başarılı sayılan öğrenciler bütünleme sınavlarına giremezler.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 25- (1) Derslerin yarıyıl başarı notu hesaplamasına yarıyıl içi ölçme faaliyetleri %40, yarıyıl sonu ölçme faaliyetleri ise %60 oranında katılır. Yarıyıl içi ölçme faaliyetlerinde yarıyıl içi çalışma/çalışmaları planlandığında ara sınavın yarıyıl başarı notuna katkısı % 20’den az olamaz.

(2) Bir dersin yarıyıl başarı notunun hesaplanabilmesi için yarıyıl sonu ya da bütünleme sınavından en az 50 puan alınması gerekmektedir. 50 puan altında alınması durumunda yarıyıl sonu ya da bütünleme sınav notu hesaba katılmaz ve yarıyıl başarı notu “FF” harf notu olarak kabul edilir. Bütünleme sınavından alınan puan, yarıyıl sonu sınavı puanı yerine geçer.

(3) Derslerin yarıyıl başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yarıyıl

Başarı

Başarı

Harf Notu

Notunun

AKTS

Notu

Karşılığı

Katsayısı

Notu

90 - 100

AA

4,00

A

85 - 89

BA

3,50

B

80 - 84

BB

3,00

C

70 - 79

CB

2,50

D

60 - 69

CC

2,00

E

0 - 59

FF

0,00

FX

(4) Tabloda bulunmayan diğer harf notlarının anlamları ise aşağıdaki gibidir:

a) FD (Devamsız) notu; derslerde devam koşulunu yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasında “FF” notu olarak kabul edilir.

b) M (Muaf) notu; Senatoca belirlenen esaslara göre yapılan muafiyet sınavlarına girerek başarılı olana ya da daha önce öğrenim gördükleri lisansüstü programlarda alıp başarılı oldukları için talepte bulunup muafiyetleri uygun bulunan öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

c) B (Başarılı) notu; kredisiz derslerini, proje ya da tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

ç) K (Kalır/Başarısız) notu; kredisiz derslerinde, proje ya da tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

d) S (Süren çalışma) notu; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz. Tez teslim edildiğinde “S” notu “B” notuna çevrilir.

e) Ç (Çekildi) notu; ders ekleme-bırakma haftasının bittikten sonra, en geç yarıyılın yedinci haftasının sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekilmesi onaylanan öğrencilere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

f) GM (Girmedi) notu; öğrencinin sorumlu olduğu ancak girmediği sınavlara verilir. Mazeret sınavına girildiğinde sınav puanı dikkate alınarak, mazeret sınavına girilmediği durumlarda ise sıfır kabul edilerek dönüştürülür.

g) SD (Sorumlu değil) notu; öğrencinin ders planında bulunmasına rağmen ilgili anabilim dalının önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile sorumlu olmadığı onaylanan derslere verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

ğ) İZ (Akademik izinli) notu; kayıt yeniledikten sonra yarıyıl izni aldığı için yükümlülüklerini yerine getiremediği ders/dersler için verilir. Genel başarı notu hesaplamasına katılmaz.

(5) Uzmanlık alan dersi, seminer, tez önerisi, tez çalışması ve dönem projesi, B (Başarılı) ya da K (Kalır/Başarısız) şeklinde gösterilir ve not ortalamasına katılmaz. Uzmanlık alan dersi, seminer ve proje derslerinin uygulanması ve başarı değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az CB, doktora programlarında ise en az BB alınmış olması gerekir.

Notların ilanı

MADDE 26- (1) Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri tamamlanan derslerin hesaplanan yarıyıl başarı puanları sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine aktarılarak harf notuna dönüştürülür ve ilgili anabilim dalına iletilir. Derslerin harf notları, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Kurulu kararı ile kesinleşerek ilan edilir.

Not ortalamaları ve başarılı sayılma koşulları

MADDE 27- (1) ANO, o yarıyılda alınan derslerin başarı notu katsayısı ile AKTS değerlerinin çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS değeri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki rakam olarak gösterilir.

(2) AGNO ise ilk yarıyıldan itibaren tüm derslerin başarı notu katsayısı ile AKTS değerlerinin çarpımları toplamının bu derslerin AKTS değeri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki rakam olarak gösterilir.

(3) ANO ve AGNO hesabında AA’dan FF’ye kadar tüm harf notları değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrarlanan dersler için alınan son başarı notu hesaba katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu ders, proje ya da tez çalışmalarına ait tüm harf notları not belgesine kaydedilir.

(4) Bir yarıyılda başarılı sayılmak için ANO’nun tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora programlarında ise en az 3,00 olması gerekir.

(5) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’nun tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50, doktora programlarında ise en az 3,00 olması gerekir.

(6) Senato bu maddede belirtilen koşulların dışında tüm programlar için ya da her bir program için ayrı ayrı ek başarı koşulları da belirleyebilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 28- (1) Öğrenci bir dersin başarı notuna itirazını, notun ilanını takiben beş iş günü içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı dilekçe ile yapar. Dersin sorumlu öğretim elemanı itiraz edilen başarı notunda maddi hata olup olmadığını sınava ilişkin tüm dokümanları inceleyerek değerlendirir ve sonucu bir hafta içerisinde anabilim dalı başkanlığına iletir.

(2) Öğrenci itirazı sonrasında ya da itiraz olmaksızın dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edildiğinde yeniden hesaplanan başarı notu ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanarak düzeltilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 29- (1) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili anabilim dalına başvurur. Mazeretleri ilgili anabilim dalı başkanlığınca uygun görülenler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavına girme hakkı kazanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvime uygun olarak ilgili anabilim dalı başkanlığınca belirlenerek ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazeret sınavı bulunmaz ve bu sınavlara girmeyen öğrenciler sıfır (0) almış kabul edilir. Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 30- (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birimce saklanır.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 31- (1) Özel öğrencilik, yatay geçiş ya da daha önceki lisansüstü programında başarılı olunan ders ya da dersler nedeniyle mevcut ders planındaki ders ya da derslerden muafiyet ve farklı yarıyıllara intibak talepleri kayıt olunan ya da kayıt yenilenen yarıyılın ikinci haftasına kadar istenilen belgelerle birlikte ilgili anabilim dalı başkanlıklarına yapılabilir.

(2) Lisans programına kayıtlı oldukları dönemde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz ya da tezli yüksek lisans programından ders alarak başarılı olan öğrenciler, ilgili programa kabul edildiklerinde kayıt olunan yarıyılın başında olmak koşuluyla bu derslerin saydırılması için talepte bulunabilirler.

(3) Programa kayıtlı olduğu süreler içerisinde diğer üniversitelerden alınan derslerin saydırılması talebi haricinde ders muafiyet talepleri öğrenim süresi boyunca yalnızca bir defa yapılabilir.

(4) Ders saydırma ve muafiyet talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır.

Kayıt dondurma

MADDE 32- (1) Hastalık, doğum, askerlik hizmeti veya yurt dışı resmi görevlendirme ve benzeri nedenlerden dolayı ilgili yarıyılın en az yarısına katılamayacak öğrenciler mazeretlerini kanıtlayan belge ile başvurmaları halinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl süreyle kayıtlarını dondurabilirler.

(2) Kayıt dondurma talebi ders kayıt haftasını takiben ilk bir ay içerisinde yapılır. Talebin kabul edilmesi halinde yarıyılın tamamını kapsar. Bir defada iki yarıyıl için kayıt dondurma talebinde de bulunabilinir.

(3) Kayıt donduran öğrenciler derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(4) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenciler takip eden yarıyılın kayıt döneminde yeniden ders kaydı yaparak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bir defada iki yarıyıl süre ile kayıt donduran öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde takip eden yarıyılın kayıt döneminde mazeretlerinin ortadan kalktığını belgeleyerek ilgili anabilim dalı başkanlıklarına dilekçe vermeleri gerekir.

(5) Kayıt dondurulan süreler azami süreye dâhil edilmez.

Ek süre

MADDE 33- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz. Ek süre taleplerinin uygunluğu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt silme

MADDE 34- (1) Öğrencinin;

a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının anlaşılması,

b) Programa kabul için verilen belgelerin sahte olduğunun ya da gerçek olmayan beyanla kayıt yaptırıldığının tespiti,

c) Ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde programları tamamlayamaması,

ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

durumlarında Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin yazılı olarak başvurduğu tarih itibari ile Enstitü Yönetim Kurulu kararına ihtiyaç olmaksızın kaydı silinir.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. Öğrencinin kayıt sildirmesi durumunda ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 35- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından ilgili tezli yüksek lisans programlarına asgari şartları sağlamak koşuluyla geçiş yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 36- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 37- (1) Tezli yüksek lisans programı toplamı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Her bir dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplamda en az 120 AKTS kredisidir.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinin değerlendirme usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu, danışman onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ancak lisans döneminde alınıp başarılı olunan ders için intibak işlemi yapılamaz. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programında bulunmayan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 38- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan, Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans programında tez teslimi en erken dördüncü yarıyılda yapılabilir.

Tez danışmanının atanması

MADDE 39- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi de danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Mevcut tez danışmanı değişikliği için; gerekçeli talep, ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir. Tez danışmanı değişikliği talebi aşağıdaki gerekçelerden biri ile yapılabilir:

a) Tez danışmanının başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebinin olması.

b) Tez danışmanının emekli olması ya da Üniversiteden ayrılması.

c) Tez danışmanının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü.

(5) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi

MADDE 40- (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanı ile belirlediği tez konusunu anabilim dalı başkanlığına bildirmesi gerekir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilen tez konusu önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu belirlenerek Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan öğrenci ancak tez danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez konusunda değişiklik yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41- (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak Enstitünün belirlediği sayıda nüshayı en geç kayıtlı olduğu yarıyılın son ders gününde, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme süresi içerisinde danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve ilgili alandan olmak koşulu ile en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının tarihi ve yeri danışman görüşü, ilgili anabilim dalı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(5) Tez savunma sınavı Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve yerde, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ile alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en az 60 dakika olarak planlanır. Sınav esnasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav değerlendirme tutanağı ve jüri bireysel tez değerlendirme raporları ile birlikte Enstitüye bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavında da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 42- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 43- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 44- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ve dönem projesi ile toplamda en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi değerlendirme usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ancak öğrencinin lisans döneminde alıp başarılı olduğu ders için intibak işlemi yapılamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 45- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 46- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Bir öğretim üyesinin danışmanlığındaki öğrenci sayısı yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencileri hariç 16 öğrenciden fazla olamaz. Ancak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen programlarda azami öğrenci sayısı %50’ye kadar artırılabilir.

Diploma

MADDE 47- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 48- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 49- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplamı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Her bir dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplamda en az 240 AKTS kredisidir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplamı kırk iki krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Her bir dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplamda en az 300 AKTS kredisidir.

(2) Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinin değerlendirme usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilir.

(4) Doktora öğrencileri danışman önerisiyle lisans dersleri de alabilir. Ancak lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 50- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri, seminer dersini ve yüksek lisans programında alınmamış ise bilimsel araştırma ve yayın etiği dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde gerekli kredili/kredisiz derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili/kredisiz derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili/kredisiz derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile lisans derecesi ile kabul edilenler için tez teslimi en erken onuncu yarıyılda, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken sekizinci yarıyılda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 51- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da ikinci fıkrada belirtilen hususları taşımaları koşulu ile tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Mevcut tez danışmanı değişikliği için; gerekçeli talep, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir. Tez danışmanı değişikliği talebi aşağıdaki gerekçelerden biri ile yapılabilir:

a) Tez danışmanının başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebinin olması.

b) Tez danışmanının emekli olması ya da Üniversiteden ayrılması.

c) Tez danışmanının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü.

(6) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 52- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü yarıyılın sonuna kadar, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonuna kadar, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin başarı durumunu değerlendirebilmesi için sözlü sınavdan da en az 70 puan alınması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi) başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili tezli yüksek lisans programına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 53- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalının içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci tez izlemeye yazılamaz.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 55- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak Enstitünün belirlediği sayıda nüshayı en geç kayıtlı olduğu yarıyılın son ders gününde, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme süresi içerisinde danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının tarihi ve yeri danışman görüşü, ilgili anabilim dalı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(6) Tez savunma sınavı Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve yerde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en az 90 dakika olarak planlanır. Sınav esnasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye sınav değerlendirme tutanağı ve jüri bireysel tez değerlendirme raporları ile bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavında da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 56- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini beş nüsha halinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezini ciltlenmiş beş nüsha halinde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Farklı lisansüstü programlara kayıtlı olma

MADDE 57- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Öğrencinin farklı bir programa kayıtlı olduğunun tespiti halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Birinci derece akrabalık ve kayın hısımlığı bağı

MADDE 58- (1) Öğrenci ile birinci derece akrabalık ve kayın hısımlığı bağı olan öğretim üyeleri öğrenciye danışman ve/veya ortak danışman olarak atanamaz; öğrenci kabulü, doktora yeterlilik, tez izleme ve tez savunma sınavlarında görev alamazlar.

(2) Öğrenci ile akrabalık ve kayın hısımlığı bağı sonradan tespit edilen öğretim üyeleri jüriden çıkarılarak yerlerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Gereği halinde jüri yeniden belirlenir.

Tebligat

MADDE 59- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitünün elektronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 61- (1) 11/4/2021 tarihli ve 31451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.