Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü,

2) Şef,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Uzman.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl ya da şef kadrosunda en az 2 yıl ya da çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da teknisyen, bilgisayar işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 4 yıl çalışmış olmak,

4) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da şef, mühendis kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da avukat, çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, şoför, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az 1 yıl ya da çözümleyici, programcı, tekniker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da teknisyen, bilgisayar işletmeni, kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip olmak,

5) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar dersi aldığına dair belgeye sahip olmak veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Hizmetli, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Memur, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı ve ya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) Hizmetli, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında” ibaresi “YDS/e-YDS’den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “görevde yükselme sınavına” ibaresi “sınavlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Sınav kurulunca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış olarak kabul edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Atama” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere ataması yapılabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 24- (1) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler haklarında adli ve idari işlem başlatılır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca ilgililer hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “7 nci ve 9 uncu maddelerin” ibaresi “7 nci maddenin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.