TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2020/36248)

 

Karar Tarihi: 19/7/2023

R.G. Tarih ve Sayı: 27/10/2023-32352

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

Engin YILDIRIM

 

 

M. Emin KUZ

 

 

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

Basri BAĞCI

Raportör

:

Mehmet Yavuz YAŞAR

Başvurucu

:

Armağan GÖKÇEARSLAN

Vekili

:

Av. Hüseyin GÖKÇEARSLAN

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvuru, akademik kadroya yapılan atama işlemine karşı açılan iptal davasında kazanılmış haklara ve ilgili mevzuata aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2. Başvurucu, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesidir. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü için "görsel cinas ve sosyal afişlerde kullanımı ve sulu boya resim tekniği konularında çalışmaları olmak" şartlı bir profesör kadrosunun ilan edilmesi üzerine başvurucu ile aynı Fakültede öğretim üyesi olan B.Ç. kadroya atanmak için başvuruda bulunmuştur.

3. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesine göre oluşturulan jüri raporları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenerek ilandaki kadroya B.Ç.nin atanması uygun görülmüştür. Bunun üzerine başvurucu, ilan edilen profesör kadrosuna atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin, anılan kadroya B.Ç.nin atanmasına ilişkin işlemin ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Resmî Gazete'nin 17/8/2017 tarihli ve 30045 sayılı nüshasında yayımlanan ilanında yeralan "görsel cinas ve sosyal afişlerde kullanımı ve sulu boya resim tekniği konularında çalışmaları olmak" şartının iptali talebiyle dava açılmıştır.

4. Ankara 17. İdare Mahkemesi (Mahkeme) 13/12/2019 tarihinde dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde, bilirkişi raporlarına göre başvurucunun akademik kariyerinin ve çalışmalarının grafik tasarım alanında olduğu, bu nedenle açılan kadroya başvurabilecek yeterlilikte olduğu, ayrıca ilanda yer verilen ek şartın kişiye özgü nitelik taşıdığı vurgulanarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.

5. İstinaf talebi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi (Bölge İdare Mahkemesi) 7/10/2020 tarihli kararla istinaf talebini kısmen reddederken istinaf talebine konu mahkeme kararının başvurucunun anılan kadroya atanmasının uygun görülmemesine ilişkin Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptaline yönelik kısmını kaldırarak uyuşmazlığın bu kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Kararın ilgili gerekçesinde, özel şart iptal edildiğinden ve davalı idarece iptal kararı uyarınca yeniden özel şart belirlenerek ilana çıkılması gerektiğinden bu aşamada başvurucunun profesör kadrosuna atanmamasına dair işlem hakkında bir karar verilmesine yer olmadığı belirtilmiştir.

6. 11/11/2020 tarihinde nihai kararı öğrenen başvurucu 25/11/2020 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

7. Başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

II. DEĞERLENDİRME

8. Başvurucu; uyuşmazlığın açıkça hatalı yorumlandığını, yeniden kadro ilanı verilmesini ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek hukuka aykırı karar verildiğini ileri sürmüştür.

9. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder (Tahir Canan, B. No: 2012/969, 18/9/2013, § 16). Başvurucunun iddiaları dikkate alındığında şikâyetin karar sonucuna yönelik olduğu anlaşıldığından incelemenin bu kapsamda yapılması uygun görülmüştür.

10. Anayasa’nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikâyetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak mahkemeler önünde dava konusu yapılmış maddi olay ve olguların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile uyuşmazlıkla ilgili varılan sonucun adil olup olmaması bireysel başvuru konusu olamaz. Ancak bireysel başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden, bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik içeren tespit ve sonuçlar bu kapsamda değildir (Ahmet Sağlam, B. No: 2013/3351, 18/9/2013, § 42).

11. Somut olayda iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı incelenerek yukarıda belirtilen gerekçeyle (bkz. § 5) karar verilmiştir.

12. Mevzuatın, somut olayın ve delillerin yorumlanması uyuşmazlığı çözmekle görevli mahkemenin takdirinde olup bireysel başvuruda değerlendirmeye konu edilemez. Bölge İdare Mahkemesi, başvurucunun anılan kadroya atanmasının uygun görülmemesine ilişkin Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptaline yönelik kısmı hakkında iptal kararını kaldırarak söz konusu işleme ilişkin olarak uyuşmazlığın bu kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmederken Mahkemece özel şartın iptal edildiği ve davalı idarece iptal kararı uyarınca yeniden özel şartın belirlenerek ilana çıkılması gerektiği, bu aşamada başvurucunun profesör kadrosuna atanmamasına dair işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığı hususu üzerinde durmuştur. Nitekim anılan karar üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 21/7/2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmî Gazete'de "plastik sanatlar alanında doçent unvanı almış olmak" koşullu profesör kadrosu ilanı yapıldığı, başvurucu ile müdahil B.Ç tarafından anılan kadroya atanmak için başvuru yapıldığı görülmüştür.

13. Buna göre başvurucu tarafından ileri sürülen iddialar, delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin olup kararda bariz takdir hatası veya açık bir keyfîlik oluşturan bir durumun da bulunmadığı dikkate alındığında ihlal iddialarının kanun yolu şikâyeti niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

14. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 19/7/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.