Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra ve İflas Kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ruhsatname, gemi, deniz ve içsu aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenir. Ruhsatname bir yıl veya katları olmak üzere en fazla beş yıla kadar düzenlenir. Süresi bitiminde ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ruhsatname düzenlemeye yetkili tüm başkanlıklarda ruhsatname yeniden düzenlenebilir. Yenileme başvuruları ruhsatnamenin süresi dolmadan en az 15 gün önce yapılır. Ruhsatname süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatnamenin başlangıç tarihi bir önceki ruhsatnamenin bitim tarihinden başlar. Ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi için istenecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ruhsatnamesinin süresinin dolmasından itibaren beş yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve içsu araçları re’sen silinir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca geçerli bir ruhsatnamesi olmayan gemi, deniz ve içsu araçlarının malik ve işletenlerine;

a) 2,5 metreden 10 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 250 TL,

b) 10 metreden 20 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 500 TL,

c) 20 metreden 30 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 750 TL,

ç) 30 metreden büyük gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 1.000 TL,

idari para cezasına ilave olarak ruhsatnamenin ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara %5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası verilir. Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Geçirilen sürenin bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. Bu fıkrada belirtilen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Liman başkanlıkları tarafından verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir ve söz konusu idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık ödeme süresi içinde vergi dairelerine, mal müdürlüklerine ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, 1 aylık ödeme süresinden sonra ise yalnızca vergi dairelerine ödenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Vizelerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatnamesi üzerinde vize olan gemi, deniz ve içsu araçlarının vizesi, süresi sonuna kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda bağlama kütüğü ruhsatnamelerinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

Boyu 2,5 metreden küçük özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bağlama kütüğüne kayıtlı boyu 2,5 metreden küçük özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları, malikinin talebi üzerine silinir ve ruhsatnameleri iptal edilir. Talep edilmemesi halinde ruhsatname veya vize geçerlilik tarihinin bitiminde re’sen silinir. Üzerinde takyidat bulunan gemi, deniz ve içsu araçlarının silinmesi için alacaklıların ve hak sahiplerinin muvafakati gerekir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.