Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezini (BAUKOM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu nedeniyle Üniversite içinden ve dışından Merkeze yapılan başvuruları değerlendirmek, bireysel ya da grup halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, danışanların özelliklerine göre dil ve konuşma sorunları hakkında kişiye ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

b) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ya da uluslararası kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde birlikte çalışmalar yapmak.

c) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerekli olan çalışma verilerinin elde edilmesi için ilgili cihazları temin etmek, ses laboratuvarı ve benzeri ihtiyaç duyulan ya da kendisine tahsis edilen her türlü cihazı kurmak ve/veya yeniden yapılandırmak.

ç) Yapılan araştırmalar çerçevesinde dil ve konuşma bozukluklarının giderilebilmesi için kanıta dayalı terapi programları geliştirmek ve uygulamak.

d) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek, geliştirmek ve onlara gerekli olan çalışma verilerinin elde edilmesi için ilgili cihazları temin etmek.

e) Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili Üniversite içinde ilgili birimler arasında gerekli iş birliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez tarafından verilen hizmetlerin ve uygulama programlarının etkililiğini değerlendirmek üzere araştırmalar yapmak.

b) Dil ve konuşma bozuklukları alanında tanı ve terapi sürecinde kullanılmak üzere tasarlanan yöntemlerin klinik kullanımlarını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak.

c) Planlanan araştırma amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla destekli projelerle, araştırma grupları ve bilim insanları ile çalışmalar yapmak.

ç) Dil ve konuşma bozuklukları alanında seminer, çalıştay, kongre ve sempozyum düzenlemek ve bunlara katılmak.

d) Dil ve konuşma terapisti unvanı olan kişiler için ileri düzey uzmanlık eğitimleri düzenlemek.

e) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirmek, görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

f) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

g) Dil ve konuşma sorunlu bireylerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Dil ve konuşma terapisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

h) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirmek, görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

ı) Dil ve konuşma terapisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar ve Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Kurula başkanlık etmek.

ç) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje ve programını hazırlamak, çalışma programlarının ve raporlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını yönetmek.

d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ve Müdürden oluşur. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan kişilerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve Müdürün çağrısıyla gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Ekipman ve demirbaşlar Rektör tarafından Merkez kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.