Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HESAPLAMALI İLAÇ TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

f) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlaç sektöründe yenilikçi uygulamaları bünyesinde bulunduran ve hesaplamalı ilaç tasarımı alanında ulusal ve uluslararası söz sahibi olacak bir merkezin hayata geçmesiyle ülkemizin biyoteknoloji alanında uluslararası rekabet edebilirliğine ve küresel değer zincirinde ön plana çıkmasına katkı sağlamak.

b) Sanayi ve teknoloji stratejisinde kritik teknoloji olarak tespit edilen biyoteknoloji alanında, hedeflenen atılımın yapabilmesi ve küresel çapta etkiye sahip bir oyuncu olunabilmesi için Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir vizyonla hareket edilerek ülkemizin genel anlamda yenilikçilik ve Ar-Ge potansiyelinin kullanılmasına katkı sağlamak.

c) Global ilaç sektöründe giderek daha da önemi artan hesaplamalı ilaç tasarımı alanında ülkemizin yenilik kapasitesini artıracak ve sektörel dönüşümü destekleyecek bir merkezin hayata geçirilmesini sağlamak.

ç) Dünya çapında, benzer alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilimsel faaliyetler yoluyla Türkiye’nin ilaç tasarımı ve keşfi potansiyelini arttırmak.

d) Uluslararası araştırmacıları Merkez kapsamında faaliyet göstermeleri amacıyla ülkemize davet etmek, nitelikli araştırmacılardan tecrübe kazanırken, kariyerleri başındaki araştırmacılara tecrübe aktarmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim yapmak, görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına araştırmacı göndermek ve yurt dışından bu amaçla gelen araştırmacıları davet veya kabul etmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ilaç tasarım, geliştirme, sentez gibi alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu gibi ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlamak.

g) Ülkemizin yenilikçi ilaç geliştiren ve bu ilaçları üreterek pazarlayan ülkelerden biri olmasına katkıda bulunmak.

ğ) İn siliko, in vitro ve in vivo araştırmaları tek çatı altına toplamak.

h) Klinik öncesi testler ve preklinik testlerde başarılı olacak moleküllerin klinik faz çalışmalarına aktarılması ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak.

ı) Ülkemizde farmakoloji, farmasötik tıp, moleküler biyoloji, genetik, medisinal kimya, yazılım mühendisliği, biyomedikal mühendislik ve ilgili diğer sektörlerde görev alan farklı uzmanlık alanındaki araştırmacıların çalışmalarını üst düzeye çıkarabilecekleri ve sektörler arası iş birliğini geliştirebilecekleri, ilaç teknolojilerini içeren tüm bilgilerin ilaç molekül kütüphaneleri, yazılımlar, ilaç envanterleri konusunda faaliyet gösteren herkesin ulaşabileceği bir bilgi erişim ve Ar-Ge mekanizması kurulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar destekli ilaç aday molekülü keşfi (sanal tarama) ve tasarımı yapmak.

b) Doğal kaynaklardan ilaç aday molekül izolasyonu, karakterizasyonu ve yapı tayini yapmak.

c) Merkez tarafından keşfedilmiş veya tasarlanmış ilaç aday moleküllerinin daha etkin ve daha az toksik hale getirilmesi için yeni türevlerinin sentezini, saflaştırılmasını ve yapı-karakterizasyon tayinini yapmak.

ç) Moleküler farmakoloji araştırmaları (enzim inhibisyon/aktivasyon, reseptör inhibisyon/aktivasyon, ligand-protein bağlanma kinetiği, afinitesi ve mekanizması, sitotoksisite ve benzeri) yapmak.

d) Yeni ilaç formülasyonları geliştirmek.

e) Kalite kontrol, farmakokinetik ve toksikolojik analizler yapmak.

f) İlaç analizleri ve hastalık tanısı için yeni metotlar geliştirmek, biyolojik ve analitik sorunlara çözümler geliştirmek.

g) İlaç endüstrisinin ve ilgili alandaki akademisyenlerin katılımının sağlandığı ulusal ve uluslararası çalıştay, toplantı ve konferanslar düzenlemek.

ğ) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini arttırmak için fırsatlar oluşturmak.

h) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ı) Eğitim, bilimsel toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına araştırmacı gönderme konusunda Rektörlüğe öneride bulunmak.

j) Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde görsel ve yazılı medyada yer alan ilaç araştırma ve geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunun yetkin kişilerce doğru bilgilendirilmesini sağlamak.

k) İlaç konusunda ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek beşeri, zirai ve çevre sağlığı ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,  araştırmalar yapmak, bilimsel araştırma projelerini destekleyen ulusal ve uluslararası kurumlara proje başvurularında bulunmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalitenin araştırılması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.

l) Üniversitenin farklı birimlerinde ilaç araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları olanaklar ölçüsünde teşvik etmek, desteklemek ve koordinasyonu sağlamak.

m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ulusal ve uluslararası yüksek teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

n) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; ülkemizin ve bölgemizin gereksinimlerine öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

o) İlaç ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve ilaç endüstrisine ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, Üniversitenin öncelikli alanlarına uygun olarak ve kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

ö) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek.

p) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim yapmak, görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına araştırmacı göndermek ve yurt dışından bu amaçla gelebilecek araştırmacıları davet veya kabul etmek.

r) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayımlar yapmak.

s) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

ş) Ülkemizin ilaç geliştiren ve üreterek pazarlayan ülkelerden biri olması durumuna katkıda bulunmak.

t) Merkezin kuruluş amaçlarına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere kendi üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda alınan kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Danışma Kurulu üyelerini Rektöre bildirmek.

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Merkezin son bir yıllık etkinliklerini ve mali durumunu özetleyen yıllık faaliyet raporunu her yılın Ağustos ayında Rektörün bilgisine sunmak.

g) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek personelinin görevlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği altı aday arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kere toplanır. Toplantı gündemi, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak Müdür tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamak.

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda özel komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkezin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitsel toplantı ve diğer faaliyetleri belirlemek, bunların organizasyonunu yapmak.

ç) Müdür ile birlikte araştırma ve proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Müdür ile birlikte yıllık bütçeyi hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı yapmak ve karar almak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konularda görüş bildirmek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkezin amaçlarına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.