Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ (ECM) SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün G Eki ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Sertifikasyonu ve Denetimi Hakkında Kurallar” kapsamında demiryolu araçlarının bakımından sorumlu olacak kuruluşlar için Bakanlığın ECM sertifikasyonu kapsamında başvuru, değerlendirme, sertifikalandırma ve denetleme süreçlerini açıklamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, demiryolu araçlarına COTIF 1999’un G Eki ATMF EK A kapsamında bakımdan sorumlu kuruluş (ECM) veya bakım fonksiyonu sertifikasını Bakanlıktan almak isteyen kurum ve/veya kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün G Eki ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Sertifikasyonu ve Denetimi Hakkında Kurallar’a” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kuralları,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Bakım fonksiyonları: Bakımdan sorumlu kuruluşun yönetim, bakım geliştirme, filo bakım yönetimi veya bakım temini fonksiyonlarını,

ç) Bakımdan sorumlu kuruluş (ECM): Demiryolu araçlarının bakımı için COTIF bakımdan sorumlu kuruluş düzenlemesine göre sertifikalandırılmış ve ERADIS’te yayımlanmış olan kuruluşu,

d) Başvuru sahibi: Bir demiryolu aracı için bakımdan sorumlu kuruluş (ECM) veya bakım fonksiyonu sertifikası almak amacıyla Bakanlığa başvuru yapan tüzel kişiyi,

e) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeyi,

f) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

g) ERADIS: Avrupa Demiryolu Ajansı emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik veri tabanını,

ğ) Hat üstü makine: Demiryolu hatlarında altyapı inşaatı, ölçüm, test ve bakım faaliyetleri için özel olarak tasarlanmış, demiryolu tekerlekleriyle hareket etmeye ve tren tespit/sinyalizasyon sistemi ile çalışmaya uyumlu aracı,

h) Majör kusur: Bakımdan sorumlu kuruluş veya bakım fonksiyonu faaliyetlerinin yürütülmesinde emniyeti doğrudan olumsuz etkileyen durumları,

ı) Makul süre: Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim ekibinin başvuru sahibi ile birlikte altı ayı geçmeyecek şekilde belirleyeceği süreyi,

i) Minör kusur: Bakımdan sorumlu kuruluş veya bakım fonksiyonu faaliyetlerinin yürütülmesinde emniyeti doğrudan olumsuz etkilemeyen durumları,

j) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü,

k) Sertifika: Bakımdan sorumlu kuruluş (ECM) veya bakım fonksiyonu yetkisi almayı hak eden kuruluşlara verilen yetki belgesini,

l) Yetkinlik: Bakım hizmeti verilen demiryolu araçları için bu Yönetmelikte yer alan fonksiyonlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan personel, ekipman, atölye, araç gibi hususlara ait bilgi, belge ve dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sertifikaya İlişkin Esaslar

Başvuru

MADDE 5- (1) Demiryolu araçlarına COTIF 1999’un G Eki ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Sertifikasyonu ve Denetimi Hakkında Kurallar” kapsamında bakım yapma ve/veya yaptırma sertifikası almak veya yenilemek isteyen kurum ve/veya kuruluşlar, Bakanlığa başvuru yapabilirler.

(2) Başvuru sırasında;

a) Şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunan başvuru dilekçesinin ekine EK-2’de yer alan başvuru formu, sicil tasdiknamesi, vekaleten başvuru yapılacaksa yetki belgesi ve imza beyanının aslı veya noter onaylı sureti,

b) COTIF 1999’un G Eki ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Sertifikasyonu ve Denetimi Hakkında Kurallar” kapsamında hazırlanmış prosedürler, dokümanlar ve ilgili belgeler,

c) Bakım fonksiyonuna yönelik yapılan başvurularda talep edilen fonksiyon kapsamında hazırlanan prosedürler, dokümanlar ve ilgili belgeler,

ç) Dış kaynaktan sağlanan bakım fonksiyonuna ait sözleşmelerin aslı ibraz edilerek bir kopyası,

Bakanlığa sunulur.

(3) Başvuru yapan kuruluş, yapılan saha denetimi sonrasında bakım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullanılacak atölyenin yeterlilikleri ile araç, gereç, ekipman, sistem ve personel yetkinliği ile ilgili talep edilen ilave bilgi ve belgeleri, Bakanlığa sunar.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Başvuru, başvuru sahibi tarafından 5 inci madde kapsamında oluşturulan dosyanın Bakanlığa sunulması ile yapılır. Bakanlık, başvuruya ilişkin değerlendirmeyi, bu Yönetmelik hükümleri ve COTIF 1999’un G Eki ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Sertifikasyonu ve Denetimi Hakkında Kurallar” kapsamında yapar. Değerlendirme süreci, sertifikalandırma ve saha denetimleri dahil en geç 4 ay içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Değerlendirme, sunulan belgelerin incelenmesi ve saha denetimi gerçekleştirilmesi yoluyla yapılır. Denetimde; prosedürlerde tanımlanan bakım sistemine ait işleyiş kontrol edilir. Denetim sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanır. Bu raporda, varsa tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik hususlar başvuru sahibine bildirilir. Bildirilen uygunsuzlukların giderilmesi için altı ayı geçmemek kaydıyla makul bir süre verilir. Başvuru sahibinin değerlendirme raporundaki uygunsuzlukları giderdiğini bildirmesinin ardından ikinci denetim için tarih belirlenir. Yapılan yeni denetim sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(3) Bakanlık, denetim ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda sertifika verilmesine veya başvurunun reddine karar verir. Sertifika verilmesi veya başvurunun reddi kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(4) Başvurunun reddi kararı verilmesi üzerine başvuru sahibi tekrar başvuruda bulunmak isterse, önceki başvurusunda bildirilen ret sebeplerinin giderilmesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra başvuru sürecinin başından başlayarak müracaat etmek ve tüm aşamaları tekrarlamak zorundadır.

Sertifikasyon

MADDE 7- (1) Değerlendirmeler ve denetimler sonucunda kuruluş sertifika almaya hak kazanırsa Bakanlık, başvuru talebine göre EK-3’te yer alan sertifikayı düzenleyerek başvuru sahibine verir.

(2) Bakanlık, düzenlenen sertifikayı ERADIS’in internet sitesinde yayımlar.

Sertifikanın geçerlilik süresi

MADDE 8- (1) Bakımdan sorumlu kuruluş veya bakım işlevlerini yerine getiren kuruluşlar için düzenlenen sertifika, kuruluşun yeterlilik şartlarını kaybetmemesi şartıyla sertifika üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi en az 1 yıl, en fazla 5 yıl olacak şekilde düzenlenir.

Sertifika ve denetim ücreti

MADDE 9- (1) Bakanlıkça yapılacak değerlendirmelerin olumlu olması halinde başvuru sahibi yazılı olarak bilgilendirilir ve sertifikanın düzenlenmesi veya yenilenmesi için başvuru sahibinden sertifika ücretinin yatırılması talep edilir.

(2) Sertifika ücretlendirmesi, bakımdan sorumlu kuruluş için yönetim fonksiyonu ve/veya talep edilen bakım fonksiyonlarına göre ayrı ayrı hesaplanır. Yeni sertifika ücreti, EK-1’de yer alan ücretlendirme tablosuna göre hesaplanır.

(3) Denetim ücreti, verilen sertifikanın geçerlilik süresi dikkate alınarak EK-1’de yer alan ücretlendirme tablosuna göre hesaplanır ve sertifikanın düzenlenmesi aşamasında sertifika ücreti ile birlikte tahsil edilir. Sertifikanın herhangi bir sebepten dolayı geçerlilik süresinden önce iptal edilmesi durumunda, tahsil edilen denetim ücretleri iade edilmez.

(4) Sertifikanın geçerlilik süresi dolmadan en az iki ay önce, sertifika yenileme başvurusunda bulunulabilir. Yenilenen sertifikanın süresi, geçerliliği sona eren sertifikanın süresini geçemez. Sertifika yenileme ücreti, EK-1’de açıklanan şekilde hesaplanır.

(5) Ücretler, Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

(6) Bu Yönetmelikte belirlenen ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

Sertifika kapsam değişikliği

MADDE 10- (1) Sertifika kapsamında değişiklik yapan kuruluş ilgisine göre EK-2’de yer alan başvuru formu ile Bakanlığa müracaat eder ve kapsam değişikliğine uygun olarak yeni belgeleri Bakanlığa sunar.

(2) Sertifika kapsamının değiştirilmesi talebine ait ücretlendirme, EK-1’de yer alan ücretlendirme tablosuna göre yapılır.

(3) Kapsam değişikliği başvurusu alındığında, 6 ncı madde kapsamında değerlendirme yapılır.

(4) Bakımdan sorumlu kuruluş, sertifikasyonun geçerliliğine etkisi olabilecek değişiklikleri Bakanlığa gecikmeksizin bildirir.

Denetim, sertifikanın askıya alınması ve iptali

MADDE 11- (1) Bakanlık, sertifikalandırdığı kuruluşları yılda bir kez rutin olarak denetler, rutin denetim için EK-1’de yer alan denetim ücreti alınır. İhtiyaç duyulması halinde haberli veya habersiz birden fazla ara denetim yapılabilir. Ara denetimlerden ücret alınmaz.

(2) Denetim sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanır. Bu raporda varsa uygunsuzluklar ve kusurlar yazılı olarak bildirilir. Denetim ekibi tarafından rapor sonucuna ilişkin olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Sertifika sahibi kuruluşta bakım faaliyetleri için majör kusur tespit edilmesi halinde denetim ekibi tarafından kuruluş sertifikası askıya alınır. Bildirilen kusurların giderilmesi için kuruluşa altı ayı geçmemek kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen sürede kusurun giderilmemesi halinde sertifika iptal edilir.

b) Sertifika sahibi kuruluşta bakım faaliyetleri için minör kusur tespit edilmesi halinde denetim ekibi tarafından kuruluşa bu kusurun giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere makul bir süre verilir. Verilen sürede minör kusurun giderilmemesi halinde sertifika askıya alınır ve bildirilen kusurun giderilmesi için kuruluşa tekrar altı ayı geçmemek üzere makul bir süre verilir. Bu sürenin sonunda da kusurun giderilmemesi halinde sertifika iptal edilir.

c) Kusurlardan dolayı sertifikanın askıya alınması veya iptali, kusurun konu olduğu faaliyet kapsamı ile sınırlandırılabilir. Bu durumda ECM sertifikasının kusura konu olan faaliyet kapsamı (a) ve (b) bentleri doğrultusunda askıya alınır veya iptal edilir.

ç) Sertifikası askıya alınan kuruluşun, verilen sürede kusurun giderildiğini kanıtlaması halinde, sertifikası veya sertifikanın askıya alınan kapsamı askıdan kaldırılır ve yeniden geçerlilik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Sertifikaların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış olan bakımdan sorumlu kuruluşlar, mevcut sertifikalarının geçerlilik süresi bitene kadar herhangi bir işleme gerek olmaksızın faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilirler.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.