Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Fakülteye girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle Fakültenin öğrenci işlerine başvurarak veya e-Devlet üzerinden kaydını yaptırması gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakültede eğitim-öğretim; zorunlu olan Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri dışında, temel olarak Dönem-I, II ve III’te ders kurulları, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen klinik ve mesleki beceri kazandırmaya yönelik uygulamalı dersler ve ihtiyaca göre probleme dayalı öğretim, Dönem-IV ve V’te staj esasına göre ve ihtiyaca göre göreve dayalı öğretim sistemleri ile desteklenerek yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “eder” ibaresi “edebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu izinlerin; Dönem I, II ve III için akademik yıl başlamadan önce Dönem IV, V ve VI için staj başlama tarihinden önce istenmesi gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ait olduğu dönemin ders kurullarına ait not ortalaması 85 ve üstü olan öğrenciler dönem sonu sınavından muaf olabilir. Muaf olunması için sınav not ortalamalarının ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile başvurulması gerekir.”

“(4) Staj sonu sınavı: Dönem-IV ve V’te, her stajın sonunda staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere yapılır. Yazılı ve sözlü sınav notu en az 50 olmalıdır. Staj sonu sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü notunun ortalamasının en az 60 olması zorunludur.”

“Dönem-IV ve V’te öğrencinin sınav sonuçları, yazılı ve sözlü puanının not ortalaması olarak ilan edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “0,60’ı” ibaresi “% 60’ı” şeklinde, “0,40’ı” ibaresi “% 40’ı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem V öğrencileri tüm stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, intörnlük SGK giriş için verilen süre sonunda en uygun grup ile intörnlüğe başlar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak sorumlu olduğu dönem içinde tüm stajlarını tamamladıktan sonra bir sonraki döneme geçecek olan öğrencinin kalmış olduğu stajları için dönem sonunda yapılacak olan bütünleme sınavı hakkı öne çekilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ön Lisans Diploması: Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin istemesi durumunda kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılında en az 2,00 AGNO’yu sağlaması ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başararak tamamlaması halinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla ilgili alanda ön lisans diploması verilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.