Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kanunlarla ilgili mevzuatta” ibaresi “Kanunların ilgili alt düzenlemelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “Kişinin uzaktan” ibaresi “Uzaktan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,”

“g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi, gerçek kişi taciri veya tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişiyi ya da gerçek kişileri,”

“k) Gerçek faydalanıcı: 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte tanımlanan gerçek faydalanıcıyı,

l) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliğinde tanımlanan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

m) Ticaret Sicili Gazetesi: Ticaret Sicili Yönetmeliğinde tanımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

n) Tüzel kişi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Uzaktan kimlik tespiti süreci, 18/6/2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesine uygun şekilde tasarlanır. Bu Yönetmelikte yer verilen kontroller, engelli kişilerin engel durumuna göre tesis edilir.

(10) Engelli kişilerin uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında ihtiyaç olması durumunda üçüncü bir kişiden yardım alınabilir. Müşteri temsilcisi, yardımda bulunacak üçüncü kişinin ve bu kişinin sunacağı kendi kimlik belgesinin ön ve arka yüzünü gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntülerini oluşturur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kişi” ibaresi “sürekli iş ilişkisi tesis edilecek kişi veya tüzel kişi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde kişinin ve temsil yetkisinin doğrulanması

MADDE 7/A- (1) Tüzel kişinin kimliğinin tespit edilmesini teminen; kişinin bu Yönetmelik uyarınca kimlik tespiti yapılır ve tüzel kişiyi temsile yetkili olduğu doğrulanır. Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması durumunda bu doğrulamanın farklı zamanlarda yapılması mümkündür. Kişinin, hâlihazırda aynı bankanın müşterisi olması ve BSEBY’de düzenlenen internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi birinde oturum açması ile kişinin kimliğinin tespit edilmesi halinde, 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının gereği yerine getirilmiş sayılır.

(2) Kişinin temsil yetkisi, kişiden alınan bilgilerin MERSİS ve/veya Ticaret Sicili Gazetesinden edinilen güncel bilgiler ile eşleştirilmesi suretiyle doğrulanır.

(3) Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alır. İmza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde ve/veya MERSİS’te bulunan imza örneği ile karşılaştırılır. Ayrıca, imza sirkülerinin mevcudiyeti, üzerindeki tarih ve yevmiye numarası kullanılmak suretiyle teyit edilir.

Tüzel kişinin kimlik tespitinde kullanılacak bilgilerin doğrulanması

MADDE 7/B- (1) Tüzel kişinin kimliğinin tespit edilmesini teminen; tüzel kişiye ilişkin kişiden edinilen bilgilerin, MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanından sorgulama yapılmak suretiyle alınan güncel bilgiler ile eşleştiği teyit edilir.

Tüzel kişinin kimlik tespitinde gerçek faydalanıcının tanınması

MADDE 7/C- (1) Tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde; tüzel kişinin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve gerçek kişinin, gerçek kişi tacirin veya tüzel kişinin banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin kişiden sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kişilere” ibaresi “Müşteriye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müşterinin” ibaresi “Kişinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yapay zekâ temelli uygulamalar

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte müşteri temsilcisinin yapacağı ifade edilen işlemlerin yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.