Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversiteye kayıt; ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıt hakkı kazanan adayın başvurusu ile yapılır. Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulama şekli Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.”

“(4) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askerlikle ilgili işlemlerde durum askerlik şubesine bildirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Bir dönem, sınavlar hariç 14 haftadır (yetmiş iş günü). Güz ve bahar dönemleri dışında Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Ders kaydı danışmanın onayı ile tamamlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir eğitim-öğretim yılının her bir döneminde aldığı tüm derslerden başarılı olan ve her bir dönemin DNO değerleri ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrencinin ismi, o eğitim-öğretim döneminin onur öğrencileri listesine; 3,50-4,00 arasında olan öğrencinin ismi ise o eğitim-öğretim döneminin yüksek onur öğrencileri listesine yazılır. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listeleri eğitim-öğretim dönemi sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek öğrencinin kaydı, yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulunca bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok dört yarıyıl dondurabilir.

(2) Hastalığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrencilerin mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek azami öğrenim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurulabilir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.