Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri, internet haber sitesi sahipleri ve Anadolu gazete sahipleri ile (c) bendinde belirtilen ilân prodüktörleri arasında yapılacak seçimlerin gün, saat ve yerini kararlaştırır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yönetim Kurulu, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen gazete, dergi ve internet haber sitesi sahipleri ile ilân prodüktörleri arasında yapılacak seçimlerle ilgili işlemleri yönetir.”

“Çoğunluğun sağlanmayışı nedeni ile yapılamayan seçim, ertesi gün aynı yer ve saatte yapılır. Bu toplantıya oy kullanma hakkını haiz süreli yayın sahipleri ve ilan prodüktörlerinin en az onda biri katılmadıkça görüşme ve seçim yapılamaz. Bu seçimde de Genel Kurul üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gazete ve” ibaresi “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (1) numaralı bendi ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Madde 4/A- İnternet haber sitesi sahipleri temsilcisi seçilebilmek için;

1. İnternet haber sitesinin yönetim yerinin Türkiye’de bulunması,

2. İnternet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkını haiz olması,

3. İnternet haber sitesi sahibinin 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre internet haber sitesinde açıklanmış olması,

4. Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından internet haber sitesi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,

gerekir.

Madde 4/B- İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahipleri temsilcisi seçilebilmek için;

1. Gazetenin 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde farklı coğrafi bölgelerde yayınlanması,

2. Gazetenin resmî ilan yayımlama hakkını haiz olması,

3. Gazete sahibinin, 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre gazetede açıklanmış olması,

4. Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gazete sahibi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,

gerekir.

Madde 4/C- Gazete veya dergi ya da internet haber sitesi (süreli yayın) sahiplerinin ilgili süreli yayının künyesinde tüzel kişi olarak gösterildiği durumlarda, imtiyaz sahibi gösterilsin veya gösterilmesin, süreli yayın sahibi tüzel kişiler, seçime katılma ve seçilme haklarını, sahibi bulundukları süreli yayını temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdüre; bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı tüzel kişilerde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilirler. Süreli yayın sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda, gerçek kişi seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.

Süreli yayın sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere, gazetesinin asgari fikir işçileri kadrosunda en az altı aydır ara vermeden yer alan bir kişiyi veya aynı seçime katılma hakkını haiz başka bir süreli yayın sahibini yazılı olarak vekil tayin edebilir. Birden fazla süreli yayın sahibi olanlar dilerse, bütün vekâletlerini gazetesinin asgari kadrosunda yer alan bir kişiye veya bir süreli yayın sahibine verebilir. Vekâlet suretiyle oy kullanacaklar da sadece bir süreli yayın sahibinin vekâletini veya vekâletlerini alabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Prodüktörlerin” ibaresi “İlan prodüktörleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temsilci seçilebilme hakkına sahip olan ilan prodüktörleri, bir çalışanını veya seçime katılma hakkını haiz başka bir prodüktörü yazılı olarak vekil tayin edebilir. Vekâlet suretiyle oy kullanacaklar da sadece bir ilan prodüktörünün vekâletini alabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahiplerinin temsilcileri, satış miktarlarına göre saptanan her kategori için aynı tarihte yapılacak ayrı birer seçimle belirlenir. İnternet haber sitesi sahipleri ile İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahipleri ve ilan prodüktörlerinin temsilci seçimleri birbirinden ayrı tarihlerde yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden” ibaresi “İletişim Başkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gazete ve dergilerin, 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin” ibaresi “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergilerin, 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Gazete” ibaresi “İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gazete ve dergi sahipleri,” ibaresi “Gazete, dergi ve internet haber sitesi sahipleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Temsilcisi bulunduğu mesleğin, kurum ve kuruluşların üyesi veya mensubu olmaktan çıkması, fakülte temsilcilerinin seçimi yapan fakültedeki öğretim üyeliğinin sona ermesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri temsilcilerine ait süreli yayınların fiilî satış ortalamalarının 6 ay süre ile kendi kategorilerinin altına düşmüş olması, temsilcisi olduğu prodüktörün Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi veya prodüktör bir ortaklık ise temsile yetkili ortak niteliğini yitirmesi, sahibi olduğu gazete veya internet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkının sona ermesi ya da gazete veya internet haber sitesinin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde temsile yetkili ortak niteliğini yitirmesi,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Genel Müdürlüğün Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü, Servis ve Ankara, İstanbul, İzmir Şube Müdürleri ile bunların yardımcılarının 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenime ve çalıştırılacakları alanlara ilişkin eğitim, uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları,”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdür Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdür ve Yardımcısı” ibaresi “Genel Müdür, Yardımcısı, Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdür veya Yardımcısı olarak atanmasına veya” ibaresi “Genel Müdür, Yardımcısı veya Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü olarak atanmasına ya da” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdür ve Yardımcısı,” ibaresi “Genel Müdür, Yardımcısı ve Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5. İnternet haber sitelerinde fikren veya bedenen çalışanlar.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ve Kurum’un idaresine iştirak eden” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (2) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Verilecek krediler, Kurumun finansal imkânları ölçüsünde alınacak Yönetim Kurulu kararı ile karşılanır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi fonunun” ibaresi “Kurumun finansal” şeklinde ve “1/4” ibaresi “1/3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yılı” ibaresi “iki yılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 108- Kredi; banka teminat mektubu karşılığında verilir.

Banka teminat mektubu kıymetinin, verilecek kredi ve faizi ile yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması gerekir. Banka teminat mektubunun gayri kabili rücu, süresiz ve kesin olması şarttır.

Ayrıca, süreli yayının ilân ve reklâm alacaklarından taksitlerin kesilmesi için gerekli temlik işlemleri yaptırılır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 22 nci maddeleri 1/3/2023 tarihinde,

b) 17 nci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.