Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ü) bentlerinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonu: Akaryakıt istasyonlarının koordinatları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek istasyonları,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “alttan doluma uygun olarak” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasına “tasarlanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “alttan dolumlu” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “yetkilendirmeden sonra iki yıl içinde” ibaresi “1/1/2030 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirmeden sonra 2 yıl içinde” ibaresi “1/1/2027 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Ürün çıktı miktarı 500 m3/yılı aşmayan akaryakıt istasyonları için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ve ürün çıktı miktarı 100 m3’ü aşmayan akaryakıt istasyonları için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler uygulanmaz.”

“(6) Ülkemizde kayıt ve tescili olmayan veya sadece ülke dışına dağıtım yapan karayolu tankerlerine bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ve sadece bu tankerlere dolum ve boşaltım yapan terminallere bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri uygulanmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

EK MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin 94/63/EC ve 2009/126/EC sayılı direktifleri dikkate alınmıştır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin  5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hüküm ve sınır değerlerden; ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için aranan şart, 1/1/2027 tarihine kadar ve ürün çıktı miktarı 25.000-50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için aranan şart, 1/1/2028 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerlerden; mevcut karayolu tankerleri için aranan şart, 1/1/2030 tarihine kadar uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümlerden; yıllık ürün çıktı miktarının 1000 m3’ten fazla olduğu akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1/1/2029 tarihine kadar, 500 m3’ün üzerinde olduğu yerleşim yerinde bulunan akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1/1/2030 tarihine kadar ve yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1/1/2032 tarihine kadar uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerlerden; ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında aranan şart, yapı ruhsatına tabi esaslı tadilat yapılıncaya kadar ve her hâlükârda 1/1/2032 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin; 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/1/2029” şeklinde, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/1/2030” şeklinde, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “100 m3’ün” ibaresi “500 m3’ün” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m3/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt” ibaresi ve (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Ürün çıktı miktarı 100 m3/yıl ve üzerinde olan ve yerleşim yerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 500 m3/yıl ile 3000 m3/yıl arasında olan akaryakıt istasyonlarında yapı ruhsatına tabi esaslı tadilatla birlikte,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.