Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Ana bilim dalı/ana sanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tespit edilen ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

c) ABD/ASD akademik kurulu: İlgili ABD/ASD’de fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Akademik takvim: Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini içeren takvimi,

d) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanan proje çalışmasını,

f) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüdeki ABD/ASD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından EK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntibak komisyonu: Öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yürüten ilgili ABD/ASD başkanının oluşturduğu üç kişilik komisyonu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

j) Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi: Lisansüstü tez/dönem projelerinin, orijinallik raporlarının, mezuniyet ön koşulu olarak kullanılan çıktıların elektronik ortamda depolandığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kütüphanesine ait sistemi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Özel yetenek sınavı (ÖYS): Konservatuar programları ile güzel sanatlar fakültesi mezunlarının lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılan portfolyo sunumu, yazılı/sözlü/performans/uygulama ve benzeri sınavları,

m) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli lisansüstü programların sonunda hazırlanan yazılı eseri,

ö) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik programlarının tez süreçlerini takip eden ve değerlendiren komiteyi,

p) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

r) Yabancı dil puanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS, YÖKDİL) ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Genel uygulamalar

MADDE 5- (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programların eğitim-öğretim dili açılacak programlara göre EK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Öğrencinin teklifi, danışmanın ve ilgili ABD/ASD başkanının önerisi üzerine EYK’nin onayı ile tezin YÖK’ün uygun gördüğü yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda tez, eğitimin yapıldığı yabancı dilde hazırlanır. Yabancı dilde tez ve tez süreçleri ile ilgili evrakların hazırlanmasında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler eğitim-öğretim sürelerine dâhildir.

(4) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte ALES/ALES’e eş değer kabul edilen puan ve yabancı dil puanının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.

(5) Tüm lisansüstü programlarda öğrencinin başarısız olduğu veya başarılı olup notunu yükseltmek istediği seçmeli dersler için sonraki dönemlerde bu dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(6) Öğrencilerin lisansüstü programlara kayıt tarihinden itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar azami süreye dâhildir.

(7) Lisansüstü programlara giriş sınavı, yeterlik, tez öneri savunması, tez izleme ve tez savunması gibi sınavların yüz yüze yapılması esastır. İlgili sınavlar çevrimiçi olarak da yapılabilir ve çevrimiçi sürece ilişkin uygulama ilkeleri EYK tarafından belirlenir.

Lisansüstü program açma ve kontenjan belirleme

MADDE 6- (1) Enstitü bünyesindeki lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ABD/ASD başkanlığının teklifi, ABD/ASD akademik kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar ilgili ABD/ASD ile aynı adı taşır. Ancak Enstitünün teklifi, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile ABD/ASD’den farklı ad taşıyan disiplinlerarası lisansüstü programlar da açılabilir.

(3) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alımına ve yatay geçişine yönelik kontenjanlar ve kabul şartları her eğitim-öğretim döneminin başlangıcı öncesinde ilgili ABD/ASD kurullarının önerileri dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(4) Tüm lisansüstü programlara başvurular başvuru ilanında belirtilen belgelerle ve başvuru süresi içinde Enstitüye yapılır ve Enstitü tarafından karara bağlanır.

(5) Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren Üniversite lisans mezunları, programın gerektirdiği şartları sağlamaları durumunda takip eden eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde mezun oldukları bölüme ait yüksek lisans programına bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan dışı kabul edilirler.

(6) Lisansüstü programlara başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve diğer hususlar Üniversite ve Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onay yetkisi olan kurumlar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Başvuru için istenilen belgeleri belirtilen süre içinde teslim etmeyen ve/veya gerçek dışı beyanda bulunan adayların başvuruları işleme alınmaz.

(7) Program kontenjanları, lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla on altı öğrenci düşecek şekilde belirlenir. YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(8) Lisansüstü programlar için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenir. Programa kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat uygulanır.

(10) Lisansüstü öğrenci alımlarında lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme çevrilmiş hali başvuran öğrencinin diplomasında bulunsa bile YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre işlem yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Bilimsel hazırlık, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için ilgili ABD/ASD başkanlığının uygun görmesi hâlinde EYK’nin kararıyla yürütülen bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam etmesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD başkanlığının uygun görmesi hâlinde EYK’nin kararıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu lisans dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü eğitimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not ortalaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken lisans ve lisansüstü derslerin toplam sayısı, bir akademik takvim yılı içerisinde altı dersten çok olmamak koşuluyla ilgili ABD/ASD başkanlığı önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında lisans düzeyinde alınan her bir dersten başarılı olabilmek için bilimsel hazırlık programı tamamlanıncaya kadar en az CC notunun alınmış olması gerekir. Aksi takdirde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 2 yarıyıl geçirilebilir. Yaz okulu dönemi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma işlemi haricinde uzatılamaz ve bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı oldukları ilgili ABD/ASD başkanlığının onayı ile kayıt olacakları Enstitünün ilgili ABD/ASD Başkanlığının görüşü alınarak EYK’nin kararı sonucunda özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenciler, sadece ilgili ABD/ASD tarafından açılmış olan dersler arasından her yarıyıl en fazla iki ders seçebilir.

(3) Özel öğrenci statüsü 2 yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde Enstitüden ders alan öğrenciler Üniversitenin öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci statüsü ile ilgili ders değerlendirmeleri, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Özel öğrencilerin not durum belgesi öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna dönem sonunda gönderilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan ve en az 1 yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrencilerin Üniversitedeki eş değer bir lisansüstü programa yatay geçiş şartları aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

b) Yatay geçiş başvuruları, kontenjanları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Senato tarafından belirlenir. Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde Enstitüye yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğrencinin program eş değerliği, not dökümü ve ders içerikleri ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilir. İlgili intibak komisyonu, öğrencinin başvurduğu program ile bulunduğu program arasındaki eş değerliğe ilişkin görüşünü ilgili ABD/ASD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi EYK kararı ile kesinleşir.

c) Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

ç) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler EYK kararı ile kontenjan dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

d) Yatay geçiş başvurusu; tezli yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yapılmış olmalıdır.

e) Öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını geçmiş olması durumunda tekrar yeterlik sınavına girip girmeyeceğine, öğrenci danışmanı ve intibak komisyonunun görüşleri dikkate alınarak geçiş yaptığı ilgili ABD/ASD başkanlığı önerisi üzerine EYK tarafından karar verilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 10- (1) Lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları ve başvuruların değerlendirilme işlemleri Senato tarafından belirlenir. Başvurular, Enstitünün akademik takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Enstitüye yapılır.

(2) Enstitüye bağlı aynı seviyedeki lisansüstü programlar arasındaki geçişler için başvurularda, ilgili ABD/ASD başkanlıklarının görüşleri alınarak EYK tarafından karar verilir. Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, geçiş yaptığı ilgili intibak komisyonunun önerisi ile EYK tarafından karar verilir. Önceki programda geçirilmiş süreler azami süreye dâhildir.

(3) Tezli lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitünün herhangi bir doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler tez aşamasına geçmeden önce, geçirdiği süreler azami süreye dâhil olmak koşuluyla aynı ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitüye başvurabilir.

b) Enstitünün herhangi bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu programda en az 1 yarıyıl tamamladıktan sonra, geçirdiği süreler azami süreye dâhil olmak koşuluyla aynı ABD/ASD’nin doktora/sanatta yeterlik programına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için öğrencinin lisansüstü genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler bu programda en az 1 yarıyılın doldurulması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması şartı ile tezli yüksek lisans programlarına geçiş için başvuruda bulunabilirler.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 11- (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi Enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde Enstitüye teslim ederek şahsen veya noter onaylı vekili aracılığıyla kaydını yaptırır. Kayıt için belirlenen tarihlerde kayıt başvurusu yapmayan veya gerekli belgeleri eksik olan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar tezsiz yüksek lisans programları hariç sadece bir programa kayıt yaptırabilir. Aksi bir durumun tespiti hâlinde öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurunun tespiti hâlinde kayıt yapılmaz, yapılmış ise bulunulan yarıyıla bakılmaksızın kayıt iptal edilir; verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 12- (1) Öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak alacakları dersler için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve EYK tarafından haklı ve geçerli mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde yaptırabilirler. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci tez aşamasında ise o yarıyıl başarısız sayılır. Lisansüstü eğitimin herhangi bir aşamasında kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Üst üste 2 yarıyıl veya aralıklı 3 yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri EYK’nin uygun görmesi durumunda akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci, kayıt onayından danışmanı sorumludur.

(4) Kayıt süresi sonunda seçilmeyen dersler kapatılır. Dersi seçen öğrenci sayısı üçten az ise ilgili ABD/ASD başkanlığının talebi ve EYK kararı ile ders o dönem için kapatılabilir. Kapatma talebinin olmadığı durumlarda ders açık kalır.

(5) Kapanan dersteki öğrenciler danışmanlarının uygun göreceği açık olan derslerden birine aktarılır.

(6) Değişim programından yararlanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

Ders saydırma

MADDE 13- (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde belirtilen süre içerisinde daha önceki lisansüstü programlarından almış olduğu derslerden biri bilim etiği ve araştırma teknikleri olmak üzere en fazla dört ders için ders saydırma talebinde bulunabilir. Öğrencinin durumu, ilgili intibak komisyonu görüşü ve EYK’nin onayı ile karara bağlanır.

(2) İkinci öğretim uygulamalarında ders saydırma işlemi yapılmaz.

(3) Herhangi bir lisans ya da lisansüstü programından alınmış olan dersler ilgili programlardan mezuniyet durumunda ders saydırmada kullanılamaz.

(4) Af kapsamında Enstitüye başvuran ve öğrencilik hakkı kazanan adaylar talep etmeleri halinde, Enstitüde bulunan diğer kayıtlarında yer alan herhangi bir mezuniyet derecesinde kullanılmamış başarılı derslerini ilgili intibak komisyonunun teklifi, ilgili ABD/ASD akademik kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile saydırabilirler.

Danışman

MADDE 14- (1) Danışmanın görevi; öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesinde akademik danışmanlık yapmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir.

(2) Tezli lisansüstü programlarda ilgili ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK onayı ile Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi lisansüstü eğitim-öğretim sürecinde öğrenciye rehberlik etmek üzere danışman olarak atanır. Sanatta yeterlik ve tezsiz yüksek lisans programlarında alana uygun doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

(3) İlgili ABD/ASD akademik kurulunun danışman önerileri EYK tarafından karara bağlanır. Danışman önerisi yapılmaması durumunda, danışman EYK tarafından atanır.

(4) Danışman, öncelikle Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite bünyesinde yeterli öğretim üyesinin bulunmaması veya ihtiyaç olması hâlinde başka bir yükseköğretim kurumundan danışman atanabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olarak görevlendirilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının talebi, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı önerisi tez önerisinin EYK tarafından kabulünden sonra yapılır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(6) Lisansüstü programlarda danışman değişikliği öğrencinin ve danışmanının önerisi, ilgili ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Tez danışmanının istifası/emekliliği, 6 aydan daha uzun süreyle yurt dışında görevlendirilmesi, ücretsiz izin ve benzeri durumlarda yeni danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(7) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda, danışmanlığı ilgili ABD/ASD görüşü ve EYK kararı ile eğitim-öğretim süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(8) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi hâlinde, öğrencinin veya ilgili ABD/ASD akademik kurulunun gerekçeli talebi doğrultusunda EYK tarafından danışman değişikliği yapılabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 15- (1) Üniversite ilgili yönerge kapsamında başvuran öğrencilere eğitim-öğretim süresinden sayılmadan en fazla 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Kayıt dondurularak geçirilen yarıyıllar azami süreye dâhil değildir.

(2) Öğrenciler kayıt dondurduğu yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Eğitim-öğretim döneminin ilk 2 haftası dışında kayıt dondurma başvurusu yapan öğrencilere katkı payı/öğrenim ücretinin iadesi yapılmaz. Kayıt donduran öğrenci kayıt dondurduğu dönemle ilgili öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından faydalanamaz. Öğrenci, eğitim-öğretim döneminin ilk 3 haftası içinde onaylanan kayıt dondurma işlemi iptali için dilekçe ile ilgili ABD/ASD başkanlığına başvurabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, devamsızlık sebebiyle o dersten başarısız sayılır. Derslere devam durumu, dersleri yöneten ilgili öğretim üyeleri tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrar alınması halinde yeniden devam koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17- (1) Bir dönemde açılacak mevcut dersler ilgili ABD/ASD akademik kurulunun teklifi ve EYK’nin uygun görüşü ile belirlenir. İlk kez açılması planlanan dersler için ise nisan ve kasım aylarının en geç ikinci haftasına kadar ilgili ABD/ASD akademik kurulundan teklif alınır, EK’de görüşülür ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Bilim etiği ve araştırma teknikleri ile seminer derslerinin tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda alınması ve başarıyla tamamlanması zorunludur. Bilim etiği ve araştırma teknikleri dersinin lisansüstü eğitim sürecinde bir kez alınması yeterlidir.

(3) Tezli lisansüstü programlarında 1 yarıyıl AKTS yükü en fazla 45 olabilir. Ancak bu AKTS yükü öğrencinin başvurusu, ders danışmanının önerisi, ilgili ABD/ASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK onayı ile en fazla bir ders arttırılabilir.

(4) Öğrenci, azami süresi içerisindeki her yarıyılda en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu derslerin tamamını başarmak zorundadır.

(6) Öğrenci, danışmanının onayıyla, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı olduğu dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(7) Her bir dersin değerlendirilmesi için kısa sınav, ödev, vize, final, bütünleme ve benzeri sınavlar uygulanır.

(8) Lisans dersleri tezli lisansüstü programlarında ders yükü ve kredisinden sayılmaz.

(9) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri

MADDE 18- (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla tamamladıktan sonraki yarıyıldan itibaren, tezli lisansüstü programlarda öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her yarıyılda haftalık 6 saat olmak üzere teorik ve kredisiz olarak açılır. Tez çalışması ise uzmanlık alan dersi ile birlikte her bir öğrenci için ayrı ayrı açılan ve haftalık 1 saatlik uygulamalı ve kredisiz bir derstir. Her iki ders yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona erene veya öğrencinin öğrenim süresi bitene kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan ve tez çalışması derslerinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derslere kayıtlı olması gerekir. Tez aşamasında öğrencisi bulunmayan öğretim üyesi için bu dersler açılmaz.

(4) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri kapsamındaki değerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yapar.

(5) Uzmanlık alan veya tez çalışması dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri birinci danışman tarafından açılır.

(7) Uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri, sınav yüküne dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu dönemlerde uzmanlık alan ve tez çalışması derslerinin telafileri yapılmaz.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 19- (1) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik programında ise 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre karşılıkları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu

Katsayısı

Katalog Değeri

Yüksek Lisans

Doktora/Sanatta Yeterlik

(puan)

AA

4,00

93,01-100,00

Başarılı

Başarılı

AB

3,70

83,67-93,00

Başarılı

Başarılı

BA

3,30

76,67-83,66

Başarılı

Başarılı

BB

3,00

69,67-76,66

Başarılı

Başarılı

BC

2,70

60,34-69,66

Başarılı

Başarılı

CB

2,30

56,61-60,33

Başarılı

Başarılı

CC

2,00

53,33-56,60

Başarılı

Başarısız

FF

0,00

53,32 ve aşağısı

Başarısız

Başarısız

(2) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisansta 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta yeterlikte ise 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Kredisi olmayan dersler başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

Mazeret sınavları

MADDE 20- (1) Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir dersin sadece vize sınavına katılamayan öğrenciye dersin öğretim üyesi tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir, diğer ders değerlendirmeleri ve sınavlarında mazeret kabul edilmez. Tez savunma ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, 5 iş günü içinde bu mazeretlerini Enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili ABD/ASD başkanlığına dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. İlgili ABD/ASD başkanlığı başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde karara bağlayarak sonucu Enstitüye bildirir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 22- (1) Öğretim üyesi tarafından; eksik ve/veya yanlış hesaplama, otomasyona hatalı giriş gibi nedenlerle sınav sonucunun düzeltilmesi istenebilir. Öğretim üyesince sınav sonucunun düzeltilmesi talebi kanıt evraklarıyla birlikte sonucun ilanından itibaren 10 iş günü içinde ilgili ABD/ASD aracılığıyla Enstitüye iletilir. Sınav sonucunun düzeltilmesine ilişkin karar EYK tarafından verilir.

Mezuniyet ön koşulu

MADDE 23- (1) Tezli lisansüstü programlarda öğrencinin mezun olabilmesi için tez savunma sınavına girmeden önce Senato tarafından belirlenen ve Enstitü internet sayfasında ilan edilen mezuniyet ön koşullarını sağlaması gerekir.

Mezuniyet

MADDE 24- (1) Tüm lisansüstü programlarda tez/dönem projeleri için orijinallik raporu hazırlanmalıdır. Raporun hazırlanmasında EK tarafından izin verilen benzerlik oranları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tezli lisansüstü programları için tez savunma sınavında başarılı olan öğrencinin tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde; jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim etmesi gerekir. Ayrıca tezin, orijinallik raporunun ve mezuniyet ön koşulu olarak kullanılan çıktıların elektronik formatlarının öğrenci tarafından Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine yüklenmesi gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve orijinallik raporunun elektronik formatları öğrenci tarafından Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine yüklenmelidir.

(4) Tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu süre sonuna kadar koşulları yerine getirmeyen öğrenci diplomasını ve geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 25- (1) Tezli lisansüstü programlarında mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih, tezsiz yüksek lisans programlarında mezuniyet tarihi dönem projesinin ve seçmeli/zorunlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.

Diploma

MADDE 26- (1) Lisansüstü programlar için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve Enstitü tarafından istenen tüm işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan diploma verilir.

(2) Tezli lisansüstü programlarda tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde tezin elektronik formatı, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 27- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans

Amaç ve kapsam

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması, bilgilere erişilmesi, bilginin derlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi yeteneklerini kazandırmayı sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilim etiği ve araştırma teknikleri ve seminer dersleri dâhil en az dokuz ders ve uzmanlık alan ile tez çalışması derslerinden oluşur.

(3) Öğrenci, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı yükseköğretim kurumlarında yer alan derslerden toplamda en fazla iki ders alabilir. Öğrenci, Enstitünün farklı lisansüstü programlarından en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD programı dışında alabileceği veya intibak yaptırabileceği ders sayısı en fazla dört olabilir.

(4) Öğrenci uzmanlık alan ve tez çalışması derslerinde en az 2 yarıyıl başarılı olduğu takdirde tez savunmasına girmeye hak kazanır.

Başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 29- (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilgili ABD/ASD’nin kabul ettiği bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES/ALES’e eş değer puana sahip olmaları gerekir. Konservatuar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece ÖYS ile öğrenci kabul eden ASD programlarına başvurularda ALES/ALES’e eş değer puan şartı aranmaz. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvurularının değerlendirme işlemlerinde, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri, ilgili ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK kararı ile aşağıdaki yöntemlerden biri ve genel hükümlere göre gerçekleştirilir:

a) Giriş sınavı/ÖYS ile değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar şunlardır:

1) Giriş sınavına katılacak adaylar ilgili ABD/ASD’nin kabul ettiği türdeki ALES/ALES’e eş değer puanın % 60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla yabancı dil puanının %10’unun toplamı ile elde edilen puanlar sıralanarak belirlenir. ÖYS ile öğrenci alımında değerlendirme, adayların lisans genel not ortalamasının %90’ı ve varsa belgelemek şartıyla yabancı dil puanının %10’unun toplamı ile elde edilen puanlar sıralanarak yapılır.

2) Adaylar, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından giriş sınavına/ÖYS’ye tabi tutulur. Giriş sınavı/ÖYS, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

3) Adayların başarı notu, ilgili ABD/ASD’nin kabul ettiği türdeki ALES/ALES’e eş değer puanın %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, varsa belgelemek şartıyla yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. ÖYS ile öğrenci alımında başarı notu, lisans genel not ortalamasının %30’u, ÖYS’nin %60’ı ve varsa belgelemek şartıyla yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır.

4) Giriş sınavına/ÖYS’ye girmeyen veya giriş sınavı/ÖYS puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

b) Giriş sınavı yapılmayan değerlendirme yönteminde; adayların başarı notu, ilgili ABD/ASD’nin kabul ettiği türdeki ALES/ALES’e eş değer puanın %60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır.

(4) Puan hesaplaması ve sıralamanın oluşturulması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılır.

b) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

c) Başarı notu virgülden sonra 3 haneyi içerecek şekilde hesaplanır. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES/ALES’e eş değer puanı/ÖYS puanı, lisans genel not ortalaması, giriş sınavı puanı ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

ç) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır ve hak kazanan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sonuçlar ilgili ABD/ASD başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans programı 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için en fazla 2 yıl süreli Türkçe kursu ve/veya 1 yıl süreli bilimsel hazırlık programı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup program en fazla 6 yarıyılda tamamlanır. Tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilen en fazla 3 aylık süre azami öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) 4 yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 31- (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez konusu/başlığı önerir. Öneri, ilgili ABD/ASD başkanlığının teklifi ile Enstitüye bildirilir. Bu öneri, EYK kararı ile kesinleşir. Belirlenen süreler dâhilinde tez önerisinin verilmemesi durumunda tez çalışması dersi ilgili dönem için kapatılır ve öğrenci başarısız sayılır.

(2) Tez başlığı/konusu üzerinde yapılması istenen değişiklikler öğrencinin ve danışmanının önerisi üzerine ilgili ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir. Bu durumda öğrenci, tez konusu değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren 1 yarıyıl geçmeden ve 1 yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Tezin sonuçlanması

MADDE 32- (1) Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlanan tez için tez savunma sınavı jüri önerisi ve savunma sınavı tarihi ilgili ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla savunma sınavından en geç 10 iş günü öncesine kadar Enstitüye iletilir. Jüri önerisinin uygun bulunmaması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Jüri ve savunma sınavı tarihi önerisi EYK tarafından karara bağlanır. Tez savunma sınavı jürisi; biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, birisi ABD/ASD’den ve diğeri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları da jüride yer alabilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci savunma sınav tarihinden en geç 10 iş günü önce tüm jüri üyelerine tezini ve orijinallik raporunu ulaştırmak zorundadır. Tez savunma sınavı EYK tarafından onaylanan tarihte yapılır.

(2) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, Enstitü ve ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından önceden duyurulur. Tez sunumu; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir. Tez savunma sınavı jüri tarafından dinleyicilere kapalı olarak uygulanır. ASD öğrencisi teziyle birlikte özgün çalışmalarını da jüri önünde sözlü olarak savunur. Sonuç salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme şeklinde karara bağlanır. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve tez savunma sınavını izleyen 3 iş günü içinde Enstitüye tutanakla iletilir.

(3) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzeltmelerini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Belirlenen tarihte Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere bağlı olarak yapılamayan tez savunma sınavı için bu durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir ve EYK tarafından bu tarihi izleyen 10 iş günü içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine yedek üyeler görev alır. Toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması ve ilgili ABD/ASD’nin uygun tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla kendisine ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 30 AKTS derse kayıt yaptırmak zorundadır, üçüncü yarıyılda bu şart aranmaz.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda alınır ve proje danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla ilgili ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile alacağı derslerden en fazla üçünü, ABD/ASD’nin lisans programındaki derslerinden seçebilir.

Başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD’nin kabul ettiği bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda giriş sınavı yapılmaz, ALES/ALES’e eş değer puan ve yabancı dil şartı aranmaz.

Süre

MADDE 35- (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en fazla 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi önerisi

MADDE 36- (1) Dönem projesi konu önerisi akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili ABD/ASD başkanlığının teklifi ile Enstitüye bildirilir. Bu öneri, EYK kararı ile kesinleşir. Belirlenen süreler dâhilinde dönem projesi konu önerisinin verilmemesi durumunda dönem projesi dersi ilgili dönem için kapatılır ve öğrenci başarısız sayılır.

Dönem projesinin sonuçlanması

MADDE 37- (1) Tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri çözme, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Sanatta yeterlik programı ise; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlamaktadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik tezinin, bilime/sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora/sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilim etiği ve araştırma teknikleri ve seminer dersleri dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavı aşamalarından oluşur.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora/sanatta yeterlik programı toplam 42 krediden ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilim etiği ve araştırma teknikleri ve seminer dersleri dâhil en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavı aşamalarından oluşur.

(5) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir. Öğrenci Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla üç ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam dört dersi geçemez.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla dört ders alabilir. Öğrenci Enstitünün farklı lisansüstü programlarından danışman onayı ile en fazla altı ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD programı dışında aldığı ders sayısı, kaydolmadan alıp saydırdığı dersler de dâhil toplam sekiz dersi geçemez.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 39- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ilgili ABD akademik kurulunun öngördüğü bir lisans/tezli yüksek lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda ALES/ALES’e eş değer puanın en az 60 olması şartı aranır.

(3) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda 4,00 üzerinden en az 3,00 lisans not ortalamasına sahip olmak ve ALES/ALES’e eş değer puanın en az 80 olması şartı aranır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Doktora programına başvuran adaylar, ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından giriş sınavına tabi tutulur. Giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

(6) Doktora programına başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılır. Adaylar, ALES/ALES’e eş değer puanın %50’sinin, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının %30’unun, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamı ile elde edilen puanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

(7) Doktora programına başvuran adayların başarı notu; ALES/ALES’e eş değer puanın %50’si ile yüksek lisans diploması ile başvurularda yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si, lisans diploması ile başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notu virgülden sonra 3 haneyi içerecek şekilde hesaplanır.

(8) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, lisans diploması ile başvuranlar için en az 75 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır ve adaylar ilgili ABD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES/ALES’e eş değer puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması, giriş sınavı puanı ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavına girmeyen veya giriş sınav puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, giriş sınavı değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili ABD başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 40- (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların; ilgili ASD akademik kurulunun öngördüğü lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES/ALES’e eş değer sözel puan türünde 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES/ALES’e eş değer sözel puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES/ALES’e eş değer puana sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına lisans diplomasıyla başvuranların 4,00 üzerinden en az 3,00 lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylar, ilgili ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile Enstitüye tesliminden sorumludur.

(6) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylardan ÖYS’ye alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılır. Sanatta yeterlik programına ALES/ALES’e eş değer puan ile başvurma zorunluluğu olmayan adaylar, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının %50’sinin, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %50’sinin ve yabancı dil puanın %50’sinin toplamı ile elde edilen puanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak belirlenir. Sanatta yeterlik programına ALES/ALES’e eş değer puan ile başvurma zorunluluğu olan adaylar, ALES/ALES’e eş değer puanın %50’sinin, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamalarının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamı ile elde edilen puanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak belirlenir.

(7) Sanatta yeterlik programlarından ALES/ALES’e eş değer puan ile başvurma zorunluluğu olmayan programlara lisans/yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda başarı notu; ÖYS puanının %60’ı, yabancı dil puanının %20’si ve lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamalarının %20’si alınarak hesaplanır.

(8) Sanatta yeterlik programlarından ALES/ALES’e eş değer puan ile başvurma zorunluluğu olan programlara lisans/yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda başarı notu; ALES/ALES’e eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %10’u, ÖYS puanının %30’u ve lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamalarının %10’u alınarak hesaplanır.

(9) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, lisans diploması ile başvuranlar için en az 75 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Başarı notu virgülden sonra 3 haneyi içerecek şekilde hesaplanır. Adaylar ilgili ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES/ALES’e eş değer puanı, ÖYS puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. ÖYS’ye girmeyen veya ÖYS puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, jüri değerlendirmesi sonrası ilgili ASD başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 41- (1) 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için en fazla 2 yıl süreli Türkçe kursu ve/veya 1 yıl süreli bilimsel hazırlık programı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için son tez izleme raporunun başarılı olması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olması gerekir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine verilecek en fazla 6 aylık süre, azami öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programı derslerini tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42- (1) Doktora/sanatta yeterlik programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Öğrenci yeterlik sınavına nisan ve kasım aylarında olmak üzere yılda en fazla 2 kez girebilir. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ilgili ABD/ASD başkanlığı üzerinden Enstitüye yeterlik sınavına gireceklerine dair başvuru yapmak zorundadırlar. Öğrenciler başvuru yapmadıkları yarıyıllarda kredili ders alarak kayıt yenilemek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgili yarıyılda yeterlik sınavına girmiş ve başarısız olmuş sayılırlar.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından ABD/ASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi 3 yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(5) Yeterlik komitesi; yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve biri ABD/ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. İkinci danışman yeterlik sınavında jüri üyesi olarak yer alamaz.

(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen 3 iş günü içinde tutanakla birlikte Enstitüye bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve kredili en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi hâlinde, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ABD/ASD yüksek lisans programına geçebilir ve bu durumda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını izleyen 1 ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili ABD/ASD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır.

(3) TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez önerisi savunması ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanı, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) TİK’in oluşturulmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44- (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 10 iş günü önce TİK üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden 5 iş günü önce Enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, ret veya düzeltme durumuna salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye 1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca savunmayı izleyen 3 iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi savunmalarına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya ret alan öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisinde başarısız olan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren; 9 ay içinde programa aynı danışmanla konu değişikliği veya 12 ay içinde danışman değişikliği talebinde bulunarak ikinci kez tez önerisi savunmasına alınır. Bu tez önerisi savunmasında da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu EYK kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına giremez.

Tez izleme sınavları

MADDE 45- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime/sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini sağlayan doktora/sanatta yeterlik tezini TİK gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer defa olmak üzere yılda iki kere toplanır.

(3) Tez danışmanı tarafından tez izleme sınavının yer ve saati sınav tarihinden 10 iş günü önce ilan edilmek üzere Enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az 10 iş günü önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içerisinde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. TİK önünde tezin sözlü olarak sunum ve savunması yapılır.

(5) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen 3 iş günü içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(6) Üniversite tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan Enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak katılmayarak TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunmasında tez başlığı/konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucu tez başlığı/konusu değişikliğinin gerektiği hâllerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Başlık/konu değişikliği uygun görülen öğrenci EYK karar tarihi itibari ile en geç 6 ay içerisinde yeniden tez önerisi savunmasına girmek ve en az dört tez izleme sınavında başarılı olmak zorundadır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 46- (1) Doktora/sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci, en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmeli, son tez izleme raporunda başarılı bulunmalı, tez savunma sınavında başarılı olmalı ve tezini Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmalıdır.

(2) Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlanan tez için tez savunma sınavı jüri önerisi ilgili ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla savunma sınavından en geç 10 iş günü öncesine kadar Enstitüye iletilir. Jüri önerisinin uygun bulunmaması hâlinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı sözlü olarak jüri önünde yapılır. Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin TİK’inde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Öğrenci savunma sınav tarihinden en geç 10 iş günü önce tüm jüri üyelerine tezini ve orijinallik raporunu ulaştırmak zorundadır. Tez savunma sınavı, EYK tarafından onaylanan tarihte yapılır.

(3) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih Enstitü ve ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından önceden duyurulur. Tez sunumu öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir. Tez savunma sınavı jüri tarafından dinleyicilere kapalı olarak uygulanır. ASD öğrencisi teziyle birlikte özgün çalışmalarını da jüri önünde sözlü olarak savunur. Sonuç salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme şeklinde karara bağlanır. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve tez savunma sınavını izleyen 3 iş günü içinde Enstitüye tutanakla iletilir.

(4) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde düzeltmelerini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere bağlı olarak EYK tarafından belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir ve bu tarihi izleyen 10 iş günü içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine yedek üyeler görev alır. Toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(7) Tez savunma sınavına, ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi başarılı bulunmayan öğrencilere talepleri hâlinde, ilgili ABD/ASD bünyesinde uygun tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda ve tezsiz yüksek lisans için gerekli şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, dönem projesi ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde ilgili ABD/ASD bünyesinde uygun tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve duyuru

MADDE 47- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/Enstitü internet adreslerinden veya öğrenci bilgi sisteminden yapılan ilan/duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim amacıyla ikamet adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini başvuru ve kayıt sırasında Enstitüye bildirmek ve ilgili iletişim bilgilerinin güncelliğini korumakla yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49- (1) 4/6/2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden önce kaydını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden tez aşamasında bulunanlar bilim etiği ve araştırma teknikleri dersinden sorumlu değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenler bilim etiği ve araştırma teknikleri dersini alıp başarmak zorundadırlar.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kaydını yaptırmış olan doktora programı öğrencilerinden tez aşamasında bulunanlar seminer dersinden sorumlu değildir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yeterlik sınav dönemine geçemeyen öğrenciler seminer dersini alıp başarmak zorundadırlar.

(4) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kaydını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden ders aşamasında bulunup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenlerin mezuniyet için belirlenen AKTS değerlerini sağlamaları gerekir. Tez aşamasında bulunan öğrencilerde ise mezuniyet için belirlenen AKTS değerleri şartı aranmaz.

(5) 25/12/2019 tarihinden önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıt yaptıran öğrenciler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi olarak eğitimlerine devam ederler.

Yürürlük

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.