Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ARI VE ARI ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; Bitlis ili ve bölge illerinde teknik arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması için eğitim programları düzenlemek, teknik arıcılık uygulamaları için materyal ve yöntem geliştirmek, üretilen arı ürünlerini (bal, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, kovan havası, apilarnil, ana arı larvası) bilimsel metotlarla analiz etmek, kalite parametreleri açısından değerlendirip belgelendirmek, bu ürünlerin tanıtımlarını yapmak ve bu ürünlerden katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmek, görsel ve yazılı medya aracılığı ile tüketicileri bu ürünler konusunda bilinçlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arı ürünleri olan; bal, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, kovan havası, apilarnil, ana arı larvası için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, kaliteli arı ve arı ürünleri üretimi ile arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak.

b) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern ve bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

c) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışarak yeni ürünler ve yöntemler geliştirmek, geliştirilen yeni ürün veya yöntemleri patent ve/veya faydalı model belgesi ile korumak ve bu ürünlerin tıp, eczacılık, gıda ve benzeri sektörlerde uygulanabilirliğini araştırmak.

ç) Arı ürünlerinin analizi için laboratuvarlar oluşturmak, arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak.

d) Arı ürünlerinin tanıtımına yönelik eğitim programları düzenlemek.

e) Bölge arı yetiştiriciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

f) Üretilen ürünleri kalite parametreleri açısından değerlendirmek.

g) Apiterapide kullanımı uygun olan ürünler elde etmek ve bu ürünleri aromaterapi ve fitoterapi gibi diğer dallar ile kombine etmek.

ğ) Arı yetiştiriciliği alanında mevcut modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak ve buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

h) Teknik arı yetiştiriciliği için yeni yöntemler geliştirmek, modern arıcılık yöntemlerinin uygulanması için üreticileri aydınlatmak, üretici koşullarında verimli kaynak kullanımını sağlamak, bu amaçla üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ı) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri ile yeni ilaç-donanım ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek.

i) Bitlis ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, uygun alanlarda gen kaynakları koruma bölgeleri oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak.

j) Bitlis ili ve yakın bölgelerinin arı ekotiplerini kullanarak verimli damızlık ana arı üretmek, yöreye uyumsuz arı ırklarını saf olarak kullanmak yerine yerli gen kaynakları ile melezleri üzerinde çalışmak, konuya ilişkin diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak.

k) Arıcılıkta verimliliği artırmak ve var olan kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmak amacıyla gezginci arıcılık faaliyetlerini kontrol altına alacak programlar geliştirmek.

l) Yörenin arıcılık açısından bitki örtüsü zenginliğini ortaya çıkaracak floristik çalışmalar yürütmek, çiçeklenme dönemlerinin de ortaya koyulmasıyla uygun arılık alanları belirlemek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.

m) Başta yöre olmak üzere çeşitli ekolojik koşullara uygun kışlatma ve koloni idaresine yönelik çalışmalar yürütmek, farklı iklim koşulları için uygun kovan ve arıcılık malzemeleri araştırma geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak.

n) Bitkisel üretimde arıcılığın önemini ortaya koyarak özellikle meyve üreticilerinin çiçeklenme dönemlerinde polinasyon faaliyetlerine ağırlık vermelerini sağlamak, seracılık faaliyetlerinde kullanımı yaygınlaşan diğer polinatör arılara yönelik araştırma ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

o) Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar arasında ilişkiler kurmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak.

ö) Üniversite ile diğer üniversiteler ve özel sektör kuruluşları arasında analizler için iş birliği yapmak.

p) Saha çalışmaları sonucunda elde edilecek üretim farklılıklarını ve arıcılığın gelişim sürecini ortaya koyabilecek bir arıcılık müzesi oluşturmak, her yıl düzenlenecek festivallerle kaliteli üretimi teşvik etmek ve üreticileri tüketicilerle buluşturmak.

r) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

s) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan ve tam gün çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa yeni Müdür Rektör tarafından aynı usulle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, Merkezin faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

ç) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı, yıllık faaliyet raporunu ve bütçe önerisini karara bağlamak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Arıcı ve arıcılık sorunlarının çözümüne yönelik görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.