Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Fakülte Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdür (Başhekim)’ünü,

e) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması gerekli klinik uygulama ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Çağdaş hastane işletme yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve Merkeze başvuran tüm hastalara, bilimsel ölçütlerle hastaların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hasta haklarına saygılı, ulaşılabilir, kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

ç) Diş hekimi, uzman diş hekimi ve/veya doktoralı diş hekimi ve yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesine destek olmak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak; eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendilerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

f) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

g) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal müdahale ve genel anestezi klinikleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

f) İlgili mevzuat kapsamında Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültenin tam zamanlı olarak çalışan, diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(2) Müdür (Başhekim); kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı); hastane hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olur. Müdür (Başhekim)’ün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir. Müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcısı) süresi, Müdür (Başhekim)’ün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Hastane hizmetlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin klinik, lokal müdahale, araştırma laboratuvarı, genel anestezi ünitesi, hasta kabul, teşhis-tedavi birimleri ve diğer hizmet birimlerinin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını ve denetimini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü mal, malzeme ve hizmet alımı ile bakım-onarım ihtiyaçlarının tespiti, temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak demirbaş mal ve malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez için gerekli her türlü otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

ğ) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı ve klinik faaliyetlerinin performanslarını tespit etmek.

h) Merkez hizmetlerini hizmet içi programlara, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine ve kurum kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütmek.

ı) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ile diğer komisyonlarda alınan kararların uygulanmasını ve işleyişini sağlamak.

i) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür (Başhekim), müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna; Müdür (Başhekim), bulunmadığı durumlarda ise belirleyeceği müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantı raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışma raporlarını ve istatistiki verilerini değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek tedbirler almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Fakültenin anabilim dalı başkanları, klinik bilimler bölüm başkanı ve müdür yardımcıları (Başhekim yardımcısı)’ndan oluşur.

(2) Müdür (Başhekim)’ün bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna belirlenen müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) vekâlet eder. Danışma Kurulunca gerekli görülen hallerde, görüşlerine başvurmak için Üniversitede veya Fakültede görevli akademik veya idari personel ile öğrenci temsilcileri oy hakkı olmaksızın toplantılara çağrılabilir. Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün davetiyle toplanır. Toplantı raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her kesimden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirmek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yapmak, uygulamaları değerlendirmek ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 14- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, klinik, ameliyathane veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait kliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden Fakültenin anabilim dalı başkanları ve klinik bilimler bölüm başkanı sorumludur. Fakültenin anabilim dalı başkanları ve klinik bilimler bölüm başkanı bu işleyişten aynı zamanda Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.