Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/9/2022 tarihli ve 31943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Staj sorumlusu: Her staj için ilgili anabilim dalı başkanının belirlediği sorumlu öğretim üyesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve V’ten oluşur. Bu devrede klinik dersler uygulamalı eğitim öğretime dayalı staj ve staj kurulları biçiminde yürütülür. Staj programı yılın başında ilan edilen müfredata göre uygulanır. Verilen teorik dersler haricinde stajyer öğrenciler, anabilim dallarındaki hastaları, öğretim üyelerinin gözetim ve denetimi altında takip ederler. Staj programı süresince öğrenciler, anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği sayıda hastayı takip eder ve hastalarına ait rutin laboratuvar işlemlerine hastane olanakları dâhilinde katılır, anabilim dalı isteği doğrultusunda nöbet tutarlar. Öğrenciler nöbet sırasında nöbetçi doktorun sorumluluğu altında çalışırlar. Her staj için stajyer öğrencilerin devam durumundan ve eğitiminin koordinasyonundan ilgili anabilim dalı başkanının belirlediği staj sorumlusu sorumludur. Klinik tıp bilimleri döneminde her öğrencinin eğitim aldığı anabilim dalı ile ilgili bir staj karnesi olması gereklidir. Bu karnede o anabilim dalı ile ilgili ulusal çekirdek eğitim programına uygun olarak kazanılması beklenen temel hekimlik uygulamaları bulunur. Karnelerde belirtilen uygulamalar öğretim üyesinin sorumluluğunda, öğretim üyesi veya öğretim elemanının eşliğinde ve ancak sorumlu hekimin hastadan izin alması ile yapılabilir. Staj karnesinde belirtilen uygulamalar staj sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci klinik tıp bilimleri döneminde staj bitirme sınavına girebilir. Staj ve staj kurullarının bitirme sınavları o staj için ayrılan sürenin sonunda yapılır.

c) İntörnlük Dönemi: Dönem VI’yı kapsayan bu dönem, öğrencinin hasta tanı ve tedavisine bizzat katıldığı aralıksız 12 ay süren stajlar dönemidir. İntörnlük döneminin amacı; öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği bilgi, beceri ve tutumların klinik uygulamalarını yaptırmak, tıbbi beceri ve deneyim kazandırmak ve hekim adayını hekimlik uygulamalarını kendi başına yürütebileceği düzeye getirmektir. İntörnlük döneminde de her öğrencinin eğitim aldığı anabilim dalı ile ilgili bir staj karnesi olması gereklidir. Bu karnede o anabilim dalı ile ilgili ulusal çekirdek eğitim programına uygun olarak geliştirilmesi beklenen hekimlik uygulamaları bulunur. Karnelerde belirtilen uygulamalar öğretim üyesinin eşliğinde yapılabilir. Staj karnesinde belirtilen uygulamalar staj sorumlusu tarafından onaylanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dönem koordinatörleri, ders kurulu başkanları ile birlikte kurul sınavları ve dönem sonu sınavlarının yapılmasını sağlarlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Staj sorumlularının görevleri

MADDE 21- (1) İlgili anabilim dalı başkanı öğrencilerin stajlarıyla ilgili olarak bir öğretim üyesini staj sorumlusu olarak görevlendirir.

(2) Staj sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

c) Devamsızlıktan kalan öğrencileri sınav öncesi ilan etmek.

ç) Staj sınavlarının düzenli bir şekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının açıklanmasını sağlamak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yazılı sınav zorunlu olmak kaydıyla tıp eğitiminde; çoktan seçmeli sınav, yapılandırılmış sözlü sınav, yapılandırılmış yazılı sınav, mini klinik sınav, yapılandırılmış uygulama sınavı ve benzeri geçerliği ve güvenirliği yüksek sınav yöntemleri kullanılabilir.

(2) Ders kurulunun başında, ders programıyla birlikte sınav tarihi öğrencilere bildirilir. Yazılı sınav programlarındaki değişiklikler, sınav tarihinden en az beş gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Pratik sınav tarihlerinde, gerekirse bir hafta öncesinden koordinatörlüğün önerisi ve Dekanlık onayı ile değişiklik yapılabilir. Sınavların yapılacağı gün ve saat en az üç gün önceden öğrencilere duyurulur.

(4) Sınav sonuçları dönem I, II ve III’te dönem koordinatörü, dönem IV, V ve VI’da anabilim dalı başkanı tarafından ilan edilir.

(5) Öğrenci, resmi olarak belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Her öğrenci, sınav süresince sınav kurallarına uymak, kimlik kartını yanında bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadır. Sınav görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme olanağı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.”

“(13) Dönem I, II ve III’te bir sınavdan alınabilecek tam notun gerek anabilim dalları, gerekse uygulamalı/teorik sınavlar arasında paylaştırılması yetkili kurullar tarafından ders saatleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının derslerinin teorik, uygulamalı ve toplam not payları belirlenir. Sınavlarda bir anabilim dalının not payının %50’si o anabilim dalının not barajını oluşturur. Teorik sınavda bir anabilim dalının not barajını aşamayan öğrencinin o anabilim dalının sorularından aldığı puandan baraj eksiği kadar puan düşürülür. Ders kurulu sınavı içerisindeki soru payı %5’in altında olan anabilim dallarının dersleri bir grupta toplanır, baraj uygulaması bu gruba özgü olarak uygulanır. Baraj uygulaması sonrasında öğrencinin anabilim dalı sorularından kazandığı puan eksi olabilir. Bu eksi puan toplam puandan düşürülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Halk Sağlığı Kurulunda makale değerlendirme modülü yapılmaz, bu kurul sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tüm öğrenciler dönem sonu genel sınavına girmek zorundadırlar.

(3) Dönem II’de dönem sonu genel sınavı/bütünleme sınavı 95 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun üzerine maksimum 5 puanlık özel çalışma modülü puanı eklenir. Bu puan özel çalışma modülünde sorumlu öğretim üyeleri tarafından dönem sonu genel sınavı öncesinde verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dönem notu, ders kurulları not ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı/bütünleme sınav notunun %40’ının toplamıdır. Dönem sonu notu 60’ın altında olan öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dönem geçme notu 60’ın altında olan öğrenci dönemi tekrarlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Staj süresi bitiminde her biri 100 puan üzerinden değerlendirilen yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci sözlü-uygulama sınavına giremez ve bu durumdaki öğrenciler için sözlü-uygulama sınavı notu sıfır olarak değerlendirilir. Staj geçme notu hesaplanırken yazılı sınavın %50’si alınır, sözlü ve uygulama sınav yüzde dağılımları ise ilgili anabilim dalı tarafından tayin edilir. Staj sonu geçme notu minimum 60’tır. Başarısız olduğu takdirde öğrenci, bu stajla ilgili bütünleme sınav hakkını, yıl içinde açılan staj sonu sınavlarından birinde ilgili anabilim dalının uygun bulması ve Dekanlık onayıyla kullanabilir. Bu hak, sene sonunda açılacak olan sene sonu bütünleme sınav döneminde de kullanılabilir.”

“(5) Dönem V Acil Tıp stajı intörnlüğe hazırlık amacıyla teorik ders olarak yapıldığından sınavı da sadece yazılı olarak yapılır.

(6) Dönem V’teki Adli Tıp, Farmakoloji ve Acil Tıp stajlarının sınavlarından kalanların bütünlemeleri dönem sonunda veya ilgili anabilim dalı başkanlarının uygun gördüğü bir tarihte yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33- (1) Dönem notunda virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin üzerinde ise bir üst nota, 50’nin altında ise bir alt nota yuvarlanır. Dönem notu aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde harf karşılıklarına ve derecelere dönüştürülür:

Alınan Not               Harf Karşılığı                                                      Derece

90-100                     AA                                                                     Pekiyi

85-89                       BA                                                                      Pekiyi

80-84                       BB                                                                      İyi

75-79                       CB                                                                      İyi

70-74                       CC                                                                      Orta

60-69                       DC                                                                      Orta

50-59                       DD                                                                     Başarısız

0-49                         FF                                                                       Başarısız

                                G (Meslek dışı/Seçmeli dersler için)                   Geçer

                                MU (Meslek dışı/Seçmeli dersler için)               Muaf

                                DZ                                                                      Devamsız

                                                                                                                                   ”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir birimden başarı notu (60 puan ve üzeri) alamayan öğrenci, tüm birimleri bitirdikten sonra o birimi tekrarlar. Hastalık veya makul mazeretlerle kaybedilen süreler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca değerlendirilir.”

“d) Her staj sonunda staja devamı ve anabilim dalı tarafından hazırlanan intörn karnesi yeterli görülen öğrenciye tıbbi bilgisi ve becerileri, görev ve sorumlulukları, hastaya, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı davranışları dikkate alınarak bir staj notu verilir.

e) Seçmeli staj çalışması yapılacak anabilim/bilim dalları ile bu birimlere kabul koşulları, öğrencinin tercihi ve Fakültenin olanakları göz önüne alınarak Kurulca her yıl yeniden tespit edilir. Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli anabilim/bilim dalını bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadır. Seçmeli stajın işleyişinde diğer stajlarda geçerli olan hükümler uygulanır.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.