Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavı: Yabancı diller bölümünde kayıtlı öğrencilerin hazırlık eğitiminde başarılı olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,

b) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

c) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni kayıtlı ve bir önceki yıl kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencilerin yabancı dildeki yeterliklerini belirleyen sınavı,

ç) Akademik yıl sonu yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler için akademik yıl sonunda hazırlık eğitimi bittikten sonra yapılan sınavı,

d) Ara sınav (vize): Yabancı diller bölümü hazırlık sınıflarında dönem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,

e) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme şartını yerine getirip herhangi bir nedenden dolayı sınava girememiş olan veya geçme notu şartını sağlayamamış hazırlık öğrencilerinin girdiği sınavı,

f) Eşdeğer yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavları,

g) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları puanlar ile yabancı diller bölümü yıl sonu (final) sınavından aldıkları puanların ortalamasını,

ğ) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

i) Seviye tespit sınavı: Yüksekokulda hazırlık eğitimi alacak olan öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini belirleyen sınavı,

j) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

k) Yabancı Diller Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını ve Üniversite birimlerinde yürütülen zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin yürütülmesinden sorumlu birimi,

l) Yabancı Diller Bölümü hazırlık yıl sonu sınavı (final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,

m) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) Yoklama sınavı (quiz): Yabancı diller bölümü hazırlık sınıflarında dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavları,

ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

p) Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki zorunlu yabancı dil (İngilizce I-II) derslerini ilk defa alacak olan öğrencilerin girebilecekleri sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

Yabancı Diller Bölümü eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5- (1) Yabancı Diller Bölümü eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının öngördüğü yabancı dilin temel sözlü ve yazılı kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı ve hazırlık yeterlik sınavları

MADDE 6- (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran ve bir önceki akademik yıl hazırlık eğitiminden başarılı olamayan öğrenciler, öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen bir yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınavdan başarısız olup hazırlık sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca birinci yarıyıl ve akademik yıl sonunda yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler kendi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölümlerinde öğrenimlerine devam ederler.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavından alınan puana göre öğrencinin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı belirlenir. Öğrencilerin bu derslerden muaf olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almaları gerekir.

(3) Seviye tespit sınavı sonucunda hazırlık sınıfında, öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre dört farklı seviyeye ayrılabilirler. Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri bu sınava girmezler.

(4) Aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrenciler hazırlık öğretiminden muaftır:

a) Başvuru tarihinden önceki son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 60 puana eşdeğer puan almış olduğunu belgeleyenler.

(5) Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencilerinin dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 80 veya buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(6) Eğitim dili %100 (yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri hariç) ve en az %30 İngilizce olan bölüm öğrencilerinin dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

(7) Eğitim dili %100 Arapça olan bölüm öğrencilerinin dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almış olmaları gerekir.

(8) Eğitim dili en az %30 Arapça olan bölüm öğrencilerinin dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

(9) Dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.

Yabancı Diller Bölümüne kayıt

MADDE 7- (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen esaslara ve takvime göre kaydolmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen bölümlere ait kontenjanlara göre Yabancı Diller Bölümünde eğitim alabilirler. Bölümlere ayrılan kontenjandan daha fazla öğrencinin isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih etmesi durumunda ÖSYM yerleştirme puanı esas alınarak kontenjan sayısı kadar öğrenci hazırlık okumaya hak kazanır. İsteğe bağlı kabul edilecek bölüm ve öğrenci kontenjan sayıları Üniversite tarafından belirlenmiş olan akademik takvimdeki derslerin başlama tarihinden en az dört hafta önce duyurulur.

Akademik takvim

MADDE 8- (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfları öğretimi akademik yıl esasına göre yapılır. Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfları öğretim takvimi, YDYO’nun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Yabancı Diller Bölümü İngilizce hazırlık sınıfları seviye grupları

MADDE 9- (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfları öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, akademik yılbaşında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölümlerin öğrencileri seviye tespit sınavına girmeksizin Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen farklı bir seviye grubuna yerleştirilirler. Hazırlık sınıfına kayıtlı ve yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölümlerin öğrencileri dışındaki tüm öğrenciler, akademik yılbaşı yabancı dil seviye tespit sınavına  girerler.

Devam zorunluluğu

MADDE 10- (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü hazırlık eğitiminde başarısız kabul edilir ve akademik yılbaşında ve yarıyılda yapılan yeterlik sınavları hariç hiçbir sınava alınmazlar.

(2) Hazırlık sınıflarında bir önceki akademik yılda final veya bütünleme sınavına girmeye hak kazanıp başarılı olamayan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin devam zorunluluğu olmayıp, başvurmaları halinde hazırlık derslerine devam edebilme veya derslere devam etmeksizin akademik yarıyıl ve/veya akademik yıl sonu yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilme hakları vardır. Bir önceki yıl devamsızlıktan kalmış olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında başarılı sayılma

MADDE 11- (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında başarılı sayılma esasları aşağıdaki şekildedir:

a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından eğitim dili %100 (yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri hariç) ve en az %30 İngilizce olan bölüm öğrencileri 60 ve üzeri puan aldıklarında başarılı sayılırlar. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni kayıtlı ve bir önceki yıl kayıt yaptırıp başarısız olan tüm Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir.

b) Akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski kayıtlı tüm öğrenciler katılabilir. Eğitim dili %100 (yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri hariç) ve en az %30 İngilizce olan veya eğitim dili en az %30 Arapça olan yeni kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmeleri için 1. yarıyılda uygulanan hazırlık sınıfı sınavları ortalamalarının; 1 inci seviye için 75, 2 nci seviye için 70, 3 üncü seviye için 70, 4 üncü seviye için 65 olması gerekir. Eğitim dili %100 (yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri hariç) ve en az %30 İngilizce olan veya eğitim dili en az %30 Arapça olan öğrenciler bu sınavdan 60 ve üzeri puan aldıkları takdirde başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan veya eğitim dili %100 Arapça olan bölüm öğrencileri başarılı olabilmek için 80 ve üzeri puan almak zorundadır.

c) Akademik yıl sonunda eğitim dili %100 (yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencileri hariç) ve en az %30 İngilizce veya eğitim dili en az %30 Arapça olan bölüm öğrencilerinin genel başarı notu 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılır. Yabancı dil puanı ile öğrenci alan veya eğitim dili %100 Arapça olan bölüm öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için genel başarı notu en az 80 olmalıdır. Genel başarı notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yıl sonu (final) sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil puanıyla öğrenci alan veya eğitim dili %100 Arapça olan bölümlerin öğrencilerinin yıl sonu (final) sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Akademik yıl sonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının %30’u, ikinci dönem ortalamasının %30’u ve akademik yıl sonunda yapılan hazırlık sınıfı yıl sonu (final) sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar (vizeler), yoklama sınavları (quizler), varsa ödev ve projeler Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının belirlediği oranlarda etki eder.

ç) Final sınavına girme şartını yerine getirip herhangi bir nedenden dolayı sınava girememiş olan veya geçme notu kriterini karşılayamayan hazırlık öğrencileri, bütünleme sınavında (c) bendinde yer alan final sınavında başarılı olma şartlarını yerine getirmesi gerekir.

d) Akademik yıl sonu yabancı dil yeterlik sınavına, hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler başvuruları halinde katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan veya %100 Arapça eğitim veren bölümlerin öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır. Ayrıca daha önceki yıllarda Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına kayıt yaptırmış ancak herhangi bir nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğrencileri bu sınava, hazırlık eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.

e) Not hesaplamasında, küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Mazeretler

MADDE 12- (1) Sadece ara sınavlar (vizeler) için hazırlık mazeret sınavları yapılır.  Yoklama sınavları (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınavlara (vize) giremeyen öğrencilerin, mazeretleri ile ilgili belgeleri, mazeretlerinin bittiği günden sonraki üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

(3) Üniversiteye geç kayıt yaptırmış öğrenciler için Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının uygun gördüğü tarihlerde yabancı dil yeterlik sınavı yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13- (1) Öğrenciler, ara sınav (vize), yıl sonu (final) sınavı ve yeterlik sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Yabancı Diller Bölümü Başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

Hazırlık sınıfları öğrenim süresi

MADDE 14- (1) Hazırlık sınıfları öğrenim süresi iki yarıyıldır ancak 11 inci maddenin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ikinci yarıyıldan muaf tutulurlar. Öğrenciler, düzeylerine göre hazırlık sınıflarında haftada en az 20 saat, en fazla 26 saat yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıflarında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Disiplin, izinli sayılma ve kayıt dondurma işlemleri

MADDE 15- (1) Yabancı Diller Bölümü öğrencilerinin disiplin ve izinli sayılma işlemleri YDYO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından, kayıt dondurma işlemleri ilgili birimler tarafından mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 17- (1) 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 25/11/2015 tarihli ve 29543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.