Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/6/2001 tarihli ve 24425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Görev Derecesi”, “Dış Hizmet” ve “Ücret Skalası” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Derece Terfi” ve “Kademe Terfi” tanımları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Görev Derecesi: Personelin görev unvanına göre Tablo 1’de gösterilen derecesidir.”

“Dış Hizmet: Personelin, Teşekküle atanmaya esas lisans mezuniyetinden sonra ve bu lisans alanına uygun olarak kamu hizmetindeki veya özel sektördeki görevlerde geçen çalışmasıdır.”

“Ücret Skalası: Personelin görev derecesi ve kademesine göre alacağı ücreti gösteren tablodur.”

“Meslek Unvanları: Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan Tablo 1’de belirtilen unvanlardır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama, Naklen Tayin ve İntibak Esasları

Madde 7- Personelin atanmaları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1’deki esaslar dâhilinde yapılır. Ancak;

a) Teşekkülde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevinden alınanların, almakta oldukları ücretle genel müdür başmüşaviri kadrosuna atamaları yapılır. Söz konusu personelin kademe ilerlemesi ve ücret zammı, itibari hizmet süresi dikkate alınarak, yeni görevinin derecesi üzerinden verilir.

b) Bu Yönetmeliğin eki Tablo 1’de yer alan esaslar hariç olmak üzere; iç denetçi dışındaki görev derecesi 4 ve 5 olan meslek unvanlarına Teşekkül içinden hiçbir şekilde sınavsız atama yapılamaz. Yapılan sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

c) Görev derecesi 4 olan iç denetçi unvanına atanacaklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şartlar aranır ve atamaları Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

ç) Kapsam içi statüde çalışan personelden bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1’deki tahsil şartı ile Teşekkül ilgili mevzuatında belirlenen şartları sağlayanlar sınav ile uzman yardımcısı, mühendis, avukat ve memur unvanına atanabilirler.

d) Teşekkülde toplu iş sözleşmesine tabi olarak çalışmakta iken bu Yönetmelik kapsamındaki bir görev unvanına atanan personelin ücret intibakında; uygun lisans mezuniyetinden itibaren Teşekkülde geçen hizmetlerinin beş yılı dikkate alınır.

e) Genel müdür başmüşaviri, müşavir, görev derecesi 1 olan başmüfettiş, görev derecesi 1 olan iç denetçi ve yönetici personelin görev değişikliğinde verilecek unvanlara terfian atama yapılmaz.

f) Personelin naklen tayinine dair usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Görev yeri değişen personel; uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetler ile Teşekküle ait vesikaları amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallarına uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadır. Söz konusu devir ve teslim usulüne uygun olarak yapılmadıkça personel görevinden ayrılamaz.

g) Personelin Tablo-1’deki görev derecesi 3 olan müşavir avukat ve iç denetçi meslek unvanlarına atanabilmesi için görev derecesi 4-A olan meslek unvanını haiz olması gerekir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30” ibaresi “60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Personel, ihtiyaç duyulması halinde;

Yetkilerini aşmamak ve merci tecavüzünde bulunmamak kaydıyla, gerektiğinde, Teşekkül içi işlemlerde imzasını kullanabilir.

Ancak, Teşekkül dışı işlemlerde imzasını kullanabilmesi için kendisine imza yetkisi verilmiş olması şarttır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İş yeri ve yapılan işin gerekleri doğrultusunda personel vardiyalı çalıştırılabilir. 24 saat devamlı olarak çalışılan iş yerlerinde personelin kesintisiz 20 gün iş yerinde kalması halinde 10 gün, kesintisiz 14 gün iş yerinde kalması halinde ise 7 gün izin kullandırılır. Bu şekilde verilen izinler birleştirilemez. Vardiyalı çalışmalara ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Normal çalışma süresi dışında rızası alınmak kaydıyla personele fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışılan süreler için fazla çalışma ücreti yerine, fazla çalışılan her saat için bir saat otuz dakika çalışma süreleri içerisinde serbest zaman olarak kullandırılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19- Disiplin cezası ve görevden uzaklaştırmayı gerektiren durumlarda, 4857 sayılı Kanuna uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenen ve personele tebliğ edilen disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Personelin izinlerinin onaylanması, kesilmesi ve iptaline ilişkin yetkilerin nasıl kullanılacağı Genel Müdür tarafından belirlenir. Personelin hak ettiği yıllık ücretli izinlerini cari yılda kullanması esastır. Kullanılmayan yıllık ücretli izinler Teşekkül tarafından kullandırılabilir.”

“Yıllık izne ayrılan personele kullanacağı izin gün sayısına bakılmaksızın istediği takdirde yılda 1 defaya mahsus olmak üzere 1 çıplak brüt ücret tutarında, ilgili personelin tercihine göre 3, 6 veya 9 eşit taksitle geri ödemeli izin avansı verilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30- Personele belgelendirmesi kaydıyla;

a) Evlenmesi halinde önceki 15 gün veya sonraki 15 gün içinde 5 gün,

b) Ana, baba, eş, kardeş, çocuklar (üvey dâhil), eşinin annesi veya babasının ölümü halinde 5 gün,

c) Kendisinin veya eşinin, mülkiyetinde olan veya ikamet ettiği gayrimenkulün yangın, sel, zelzele ve diğer doğal afetlere uğraması halinde yerine ve hasarın derecesine göre 3 ila 7 gün,

ç) Eşinin doğum yapması veya evlat edinilmesi halinde 5 gün,

d) Ana veya babanın, eşin, kardeşin, çocukların (üvey dâhil), eşinin annesi veya babasının kaza geçirmesi veya ameliyatı halinde 2 iş günü,

e) Davacı, davalı, tanık ve bilirkişi sıfatlarıyla mahkemede geçirdiği süre kadar,

f) En az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun (üvey dahil) tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde personele 10 güne kadar,

g) Ana, baba, eş, kardeş, çocuk (üvey dahil), eşinin annesi veya babasına refakat eden hasta refakatçilerine, hastanın yatılı olması ve belgelendirilmesi kaydıyla (Kanser hastaları için yatılı olma şartı aranmaz), her bir yakını için ayrı ayrı olmamak ve bir takvim yılı içinde tek seferde veya bölümler halinde kullanılmak üzere toplam 7 güne kadar,

ğ) Hastanede kendi tedavisi amacıyla bulunduğu gün ve süre kadar,

h) İlgili mevzuat uyarınca görevli olunan süreler ile Teşekkül şirketlerinde görevli olduğu süreler kadar,

ücretli izin verilir.

Personelin müracaatı üzerine amirince mazeretinin uygun görülmesi halinde ayda 8 saati, yılda 80 saati geçmemek kaydıyla saatler halinde, özel mazeret izni verilebilir. Genel Müdür bu iznin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen izinler, izne konu olay tarihinden itibaren 3 iş günü içinde kullanılabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39- Teşekkülden istifaen ayrılmak isteyen personel, talebini ilgili Kanunda öngörülen ihbar süresine uyarak bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe sunulmak üzere ünite amirine bildirir.

Personel, olağanüstü haller dışında ihbar süresi bitiminde görevinden ayrılabilir.

Bu maddeye göre işten ayrılan personel uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetler ile Teşekküle ait vesikaları ve yapmakta oldukları işleri amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallara uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadırlar. Gerekli devir ve teslimi yapmayanlar, doğacak zararlardan sorumludurlar. İhbar süresinin bitiminden önce işten ayrılanlarla, gerekli ihbarı yapmadan işi terk eden personelden Teşekkülce ilgili Kanunda öngörülen ihbar tazminatı alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (a) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer alan “4’er” ibaresi “2’şer” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emeklilik Sebebiyle İş Akdinin Feshi ve İkale Sözleşmesi

Madde 43- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı bağlanmasına hak kazanan personelin hizmet akdi, yaş haddi aranmaksızın Teşekkül tarafından emeklilik nedeniyle feshedilebilir.

Teşekkül, personelin iş akdinin sonlandırılması için ikale sözleşmesi yapabilir. İkale sözleşmesinin şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutukluluk, Gözaltına Alınma ve Mahkumiyet Halleri

Madde 44- Gözaltına alınan personel bunu belgelediği takdirde, kanuni gözaltı süresince ücretsiz izinli sayılır. Ancak, gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan ve tutukluluğu 42 nci maddede belirtilen bildirim süresini aşan personelin hizmet akdi feshedilebilir. Hizmet akdinin feshedilmemesi halinde tutuklu kalınan süre kadar personel ücretsiz izinli sayılır.

Yeniden işe alma şartları;

a) Tutukluluğun;

1) Kovuşturmaya yer olmadığı,

2) Beraat kararı verilmesi,

3) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,

4) Adi suçlardan tutuklu olarak yargılanırken tahliye edilme,

durumlarından biri ile son bulması ve personelin bu tarihten itibaren 15 gün içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde personel, Teşekkül tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan personelin eski kıdem hakkı saklıdır.

b) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

1) 6 aya kadar ceza alan,

2) 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan ve iyi hali nedeni ile 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen,

personelin tekrar işe başlatılmaları, Teşekkülün takdirindedir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tazminatsız Hizmetten Çıkarma

Madde 45- Tazminatsız hizmetten çıkarma; Kanunlarda haklı olarak çıkarmayı gerektiren haller veya disiplin hükümlerine göre yapılan işten çıkarmadır.

Teşekkülün kapsam dışı personeli haklı nedenle hizmetten çıkarması halinde 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46- Personelin kök ücreti; ücret skalasında görev derecesi ve kademesinin karşılığı alacağı bir aylık çıplak ücrettir.

Personelin giydirilmiş ücreti aylık çıplak ücreti üzerinden hesaplanır. Bir günlük ücret, çıplak aylık ücretin 30’a bölünmesi ile tespit edilir.

Personelin aylık ücretleri, her ayın on beşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların o aya ait ücretleri göreve başlama tarihlerinden, ücretine zam yapılanların ücret farkları zamma ait onayda belirtilen tarihten, bir tarih belirtilmemiş ise onay tarihinden itibaren hesaplanır.

Personelin Teşekkülden ayrılması halinde çalışmadığı günlere ait ücreti geri alınır. Emekliye ayrılma, emeklilik sebebiyle iş akdinin feshi ve ölüm hallerinde çalışılmayan günlere ait ücret geri alınmaz. Ancak, Teşekkülde çalışmakta olan emekli personelin ayrılması halinde bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 47- Personelin hizmet süresi ve ücret kademesinin belirlenmesinde, kamuda geçen hizmet süreleri ile askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı ve uygun öğrenim seviyesinden sonra özelde geçen çalışmaları dikkate alınır. Bu hizmetlerin değerlendirilmesinde esas alınacak belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya sosyal güvenlik kurumlarından onaylanmış olması şarttır.

Teşekkül adına eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen personelin yurt dışında geçen eğitim süreleri intibak edilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile diğer personelin çıplak ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Çıplak ücret ile personele ödenen sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, avukatlık vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerin brüt aylık ortalaması Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tavanı aşamaz.

Personelin görev derecesi ve kademesinin karşılığı alacağı ücreti gösteren skala, ücret artışlarında Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 49- a) Kademe Terfi: Personele, Teşekkülde bir tam hizmet yılını doldurması şartı ile her yıl performans notuna göre verilen kademe ilerlemesidir. Kademe terfiinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Personele performans notu verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir. Teşekkülün performans ile ilgili herhangi bir ölçüm ve değerlendirme yapmaması halinde tüm personele kademe ilerlemesi verilir.

2) Tüm personelin ilgili yıla ait performans değerlendirmeleri Aralık ayında tamamlanır. Kademe terfi hak eden personele, takip eden Ocak ayının 1 inden geçerli olmak üzere yeni ücret kademeleri uygulanır.

3) Bir performans döneminde 6 aydan az çalışan personel ile ilk defa işe giren personel için herhangi bir performans değerlendirmesi yapılmaz ve kademe ilerlemesi verilmez.

4) Görev derecesinin son kademesine gelen personele kademe terfi verilmez.

5) Personele Teşekkülde geçen fiili hizmet süresinin her tam 5 yılı için kademe terfi döneminde ayrıca bir kademe verilir.

b) Derece Terfi: Personelin Tablo-1’de yer alan esaslar dahilinde, mevcut görev unvanının üzerinde bir görev unvanına asaleten atanması ile ücret derecesinin yükselmesidir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fazla Çalışma, Vardiyalı Çalışma, Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Ödenecek Ücret

Madde 50- Bu Yönetmelik ile tespit edilen günlük ve haftalık normal çalışma süresinin üzerinde yapılacak olan çalışmalar ile hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerdeki çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma sürelerine ilişkin ödemeler şu şekilde gerçekleştirilir:

a) İş günlerinde yapılan fazla çalışmalar karşılığı çıplak ücretin fazla çalışma süresine isabet eden bölümü %100 fazlasıyla ödenir.

b) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalıştırılan personele 8 saat fazla çalışma karşılığı olarak 3 günlük çıplak ücret ödenir. BOTAŞ iş yerlerinde bulunan lojmanlarda ikamet edenlerin 4 saatten az çalışması halinde 2 günlük çıplak ücret ödenir. Çalışmanın yarım tatil günlerine rastlaması halinde; lojmanda ikamet edenlere 1 günlük çıplak yevmiye, lojmanda ikamet etmeyenlere 2 günlük çıplak yevmiye ödenir.

c) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde 8 saati aşan her bir saat fazla çalışma için çalışma süresine isabet eden çıplak ücretin %100 fazlası ödenir.

ç) Personele yaptırılacak olan fazla çalışma, hem hafta tatiline hem de bayram ve genel tatile denk gelmesi halinde ilave bir günlük çıplak ücret ödenir.

Vardiyalı Çalışma Ücreti; üç vardiya halinde çalışan personele fiilen çalıştıkları günler için aylık çıplak ücretlerinin %30’u tutarında, iki vardiya halinde çalışan personele ise fiilen çalıştıkları günler için aylık çıplak ücretlerinin %20’si tutarında ödenir.

Nöbetçi Amir ve Çağrı Sorumlusu Nöbet Ücreti; mesai saatleri dışında iş yerinde görev yapan nöbetçi amir ve çağrı sorumlusu personele nöbet tuttuğu günler için günlük çıplak ücretinin iki katı oranında ödeme yapılır. Personelin mesai saatleri dışında ikametlerinde bu görevleri yerine getirmesi halinde ise nöbet tuttuğu günler için günlük çıplak ücreti kadar ödeme yapılır. Bu ücrete hak kazanılan günler için personele ilave fazla çalışma ücreti ödenmez.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinde yer alan “görevden uzaklaştırma” ibaresi “iş yerinden uzaklaştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Makam ve Sorumluluk, Meslek, Saha Tazminatları

Madde 54- a) Makam ve Sorumluluk Tazminatı: Bu Yönetmeliğin eki Tablo 2’de yer alan unvanlara sahip personele, bu unvanların gereği taşıdıkları sorumlulukların karşılığı olarak bu görevleri ifa ettikleri sürece aylık çıplak ücretleri üzerinden Tablo 2’de belirlenen oranlarda ödenen tazminattır. Bu tazminat müktesep hak olmayıp personelin görev unvan derecesinin karşılığında belirlenen oranlarda ödenir.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının makam ve sorumluluk tazminatları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bu tazminat, Yönetmelik eki Tablo 1’de yer alan 1, 2 ve 3 görev derecesine sahip unvanlardaki asaleten atanan personele bulundukları derecenin son kademesi üzerinden ödenir.

Birim Başmühendisi, Birim Şefi, İç Denetçi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanlarında bulunan personele bu tazminatlar bulunduğu derecenin son kademesi üzerinden ödenir.

Makam ve sorumluluk tazminatı, çalışılmış sayılan süreler için ve aylık ücretle birlikte peşin olarak ödenir.

b) Meslek Tazminatı: Bu Yönetmeliğin eki Tablo 3’te yer alan unvanlara sahip personele, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde Tablo 3’e göre peşin ödenen tazminattır. Bu tazminatın ödenmesinde ve bu tazminata hak kazanmada makam sorumluluk tazminatına ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminat;

1) Ek bir ödeme niteliğindedir. Müktesep hak teşkil etmez. Personelin bulunduğu görev unvanı ve iş yerinde çalıştığı sürece geçerlidir.

2) Giydirilmiş brüt ücrete ilave yapılır ve çıplak ücrete dayalı hiçbir ek ödeme hesabına dâhil edilmez.

3) Tablo 3’te yer alan Teminindeki Güçlük Tazminatı ve İş Güçlüğü Tazminatı puanları toplamının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

4) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları için 30.000 gösterge rakamının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

5) Lisans mezunu olan personele ödenir. Ancak, tahsili lisans düzeyinin altında kalan personele her tahsil yılı için %10 eksiği ödenir.

c) Saha Tazminatı: Personele sürekli görev, 24 saati aşan seyahat ya da geçici görevlendirmelerde; çıplak ücretinin %20’sini aşmamak kaydıyla, görevlendirildiği iş yerinin bulunduğu bölgenin koşulları göz önünde bulundurularak saha tazminatı ödenir. İş yerleri hakkında uygulanacak saha tazminatı oranları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 56- a) Yabancı Dil Tazminatı;

İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Arapça, Farsça ve Rusça dillerinden Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlara girerek;

1) A düzeyi başarılı olanlara 2100,

2) B düzeyi başarılı olanlara 1700,

3) C düzeyi başarılı olanlara 1300,

gösterge rakamının Devlet Memurları aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar TL/Ay Yabancı Dil Tazminatı olarak ödenir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara hak ettikleri en yüksek seviye esas alınarak Yabancı Dil Tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatı alan personel, yabancı dil bilgisi seviye sonuç belgesini 5 inci yıl sonunda yenilemek zorundadır. Yabancı dil seviye sonuç belgesini yenilemeyen personele bir alt düzey yabancı dil tazminatı 5 yıl süreyle ödenir.

Yabancı dil tazminatı, personelin sınav sonuç belgesini ibraz ettiği tarihi takip eden ayın başından itibaren ödenir.

b) Yüksek Lisans ve Doktora Tazminatı; Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan personele bulunduğu derecenin kademe aralığı esas alınmak suretiyle;

1) Yüksek Lisans yapmış olanlara 1,

2) Doktora yapmış olanlara 2,

kademe aralığı farkı ödenir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ teşvik amacı ile;” ibaresi “ teşvik amacı ile Teşekkülde geçen; 3 yıl kıdem süresi olanlara 15” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 65- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 4857 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 7- Bu maddenin yayımı tarihinde BOTAŞ’ta görev yapan personelin mali ve özlük hakları saklıdır.

Geçici Madde 8- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yürürlüğe konulan Tablo-1’de yer almayan unvanlarda görev yapan personel mevcut unvanları ile bu maddenin yayımı tarihinde; önceki makam, sorumluluk ve meslek tazminatları üzerinden ödeme yapılarak görevlerine devam ederler. Bu personelin herhangi bir şekilde görev unvanlarından ayrılması halinde, bu unvanlar tekrar kullanılmaz.

Geçici Madde 9- Yabancı dil puanı bulunan personelin yabancı dil seviyesini yenilemek için gereken süre, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla başlar.

Geçici Madde 10- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla BOTAŞ’ta görev yapan müdür unvanlı personel şube müdürü, uzman (3) unvanlı personel başuzman unvanına atanır.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo-1, Tablo-2, ve Tablo-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız