Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİŞSEL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇOMÜ-BİLDAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilişsel bilim, davranış bilimleri ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve saygın bir laboratuvar olmak.

b) Bilişsel bilim, davranış bilimleri ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda disiplinlerarası çalışmalar yürütmek.

c) Bilişsel bilim, davranış bilimleri ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlar ile ilgili toplumu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak.

ç) Öğretme, öğrenme ve değerlendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirip uygulayarak mesleki eğitim ve öğretimde yeniliğe katkıda bulunmak.

d) Bilişsel bilim ve davranış bilimleri ile ilişkili diğer alt alanlardaki yöntemleri sosyal ve beşeri bilimlere entegre ederek problemlere farklı bakış açıları sunmak.

e) Bilişsel bilim, davranış bilimleri ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası yazına katkı sağlamak.

f) Toplumun ve bilim dünyasının güncel sorunlarına cevap aramak ve çözüm önerileri sunmak.

g) Alanda çalışan bilim insanı ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

ğ) Mesleki eğitim ve öğretimin yüksek standartta olmasını ve öğrencilerin istihdamı için gerekli becerilerle donatılmasını sağlamak.

h) Üniversitenin ilgili birim ve disiplinlerini bir araya getirip ortak çalışmalar yapacak bilimsel ortam ve koşulları sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilişsel bilim ve davranış bilimleri ile bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda proje hazırlamak, araştırma ve geliştirme yapmak ve ortak araştırmalara katılmak.

b) İnsan davranışlarını, zihinsel ve karar verme süreçlerini psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve nörobilim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden beslenerek deney ve gözlem yoluyla incelemek.

c) Merkezin faaliyet alanlarındaki sorunlara özgü araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek.

ç) Bilişsel bilimler, davranış bilimleri, bilişsel psikoloji, davranışsal ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, karar verme süreçleri, nörogörüntüleme, nöropazarlama ve yönetimsel davranış bilimleri gibi alanlarda güncel sorunlara yönelik çalışmalar yürütmek.

d) Bilişsel bilim, davranış bilimleri ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda yeni kuram ve modeller üretmeye yönelik araştırmalar yürütmek.

e) Bilişsel bilim ve davranış bilimleri başta olmak üzere bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda insan kaynağı ihtiyacını gidermek için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programları açmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara araştırma ve geliştirme desteği sağlamak.

ğ) Mesleki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile laboratuvarda görev alan personel ve öğrencilere kariyer rehberliği sağlamak, bu hizmetlerin sayısını artırmak ve mevcut mesleki eğitim kursları hakkında kapsamlı bilgilere erişimi kolaylaştırmak.

h) Üniversiteye bağlı birimler ve diğer merkezlerle ortak araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

ı) Üniversitedeki ilgili bölümlerin ya da derslerin, Merkezin laboratuvar ve olanaklarından faydalanmasını sağlamak.

i) Üniversitedeki ilgili lisansüstü alanlarına destek olmak.

j) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların alana ilişkin analiz ihtiyaçlarını karşılamak.

k) Merkezdeki cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzenlemek.

l) İlgili mevzuat hükümlerine göre bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

m) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek, kurumsal ve mali sürdürülebilirliğini sağlamak.

n) Rektörlük tarafından ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının, Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve bu çalışmaların denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Her yılın aralık ve haziran ayında veya istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin; kamu, özel kurum/kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

d) Merkezi temsil edecek şekilde yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezin donanım, yazılım ve personel ihtiyacını belirleyerek onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık, destek, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gruplarının kurulmasını görüşerek karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Eğitim programları ile bu programların sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

g) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

ğ) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdür tarafından getirilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin genel stratejilerinin ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak.

c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

ç) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasındaki iletişimi sağlamak.

d) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14- (1) Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir. Çalışma gruplarının kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.