Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Başkanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemiyle gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan, 1/3/2023 tarihinden önce ihale edilen ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için 15/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara ve sair mevzuatta yer alan hesaplamalar ile şartlara bağlı kalarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir, altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.

(2) Başkanlıkça imzalanan sponsorluk anlaşmalarına istinaden belli istekliler arasında ihale yöntemiyle gerçekleştirilen yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı ancak sponsorluk anlaşmasında belirtilen ödemeyi yapacak tarafın artırımlı fiyat farkı ödemeyi kabul etmesi durumunda hesaplanabilir.

(3) Bu madde kapsamında hesaplanan artırımlı fiyat farkı tutarı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı tutarını aşamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.