Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2020 tarihli ve 31237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dekan: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güncel diş hekimliği ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, Fakültenin bütün birimleriyle uyumlu bir şekilde; hizmet üretilmesini sağlamak, eğitim öğretime katkıda bulunmak, mesleki uygulamalar, staj, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı uygulamalarını gerçekleştirmek.

b) Güncel diş hekimliği gereksinimleri ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, Merkezin tüm birimlerinde kaliteli ve uyumlu olarak hizmet üretilmesine olanak sağlamak.

c) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmetini eşit ve en üst düzeyde sağlamak.

ç) Güncel diş hekimliği eğitim ve öğretimi çerçevesinde diş hekimi/uzman diş hekimi/doktoralı diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

d) Yardımcı sağlık personeli eğitim ve öğretimine katkı sağlamak.

e) Merkez bünyesinde bilimsel araştırma için gerekli olan koşulları oluşturarak tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

f) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve niteliğini arttırmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel girişim alanları ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili uygulama ve araştırmalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

g) Dekanın uygun görmesi halinde yurt içi ve yurt dışı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yaptırmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

h) Üniversitenin sağlık ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirmelerini ve bilime katkılarını sağlamak.

ı) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Fakültenin klinik alanlarındaki uzman öğretim üyeleri veya Üniversitenin sağlık alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından Dekanın teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dekanlık ile birlikte anabilim dalı ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performansını tespit etmek, bütçe ve personel ihtiyacı ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Rektörlük Makamına sunmak.”

“e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği imkânlarını Rektörlük makamına sunmak.”

“ğ) Üniversitenin sağlıkla ilgili birimlerinden; eğitim öğretim, mesleki uygulamalar, staj, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı uygulamaları hususlarında gelecek talepleri karşılamak.”

“(2) Müdür (Başhekim) bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden Dekan ve Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültenin klinik alanlarındaki uzman öğretim üyeleri veya Üniversitenin sağlık alanında uzmanlığı olan devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları), Müdür (Başhekim)’ün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekâlet etmesi için görevlendirir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yönetim Kuruluna; Dekan başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan.

b) Müdür (Başhekim).

c) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları).

ç) Fakültenin klinik alanlarındaki uzman öğretim üyeleri veya Üniversitenin sağlık alanında uzmanlığı olan devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 13/A- (1) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bir kişi Rektör tarafından Hastane Müdürü olarak görevlendirilebilir.

(2) Hastane Müdürü görevlendirmesi yapılana kadar bu görev Fakülte Sekreteri tarafından yerine getirilir.

(3) Hastane Müdürü, Müdür (Başhekim) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yerine getirir, idari birimlerin ve akademisyenler dışındaki personelin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.