İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edileceklerde aranan şartları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 3 üncü ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday çarşı ve mahalle bekçisi: Memuriyete ilk ataması yapılmış henüz asaleti tasdik olmamış çarşı ve mahalle bekçisini,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

d) Başvuran: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim süresinin bölümlerini,

g) Eğitim Kurumu: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Başkanlığa bağlı birimi,

ğ) Eğitim Merkezi: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Komutan Yardımcılığına bağlı Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlıklarını,

h) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

ı) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

i) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

j) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

k) Hazırlayıcı Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerine sınıfı ve görevleri ile ilgili verilen eğitimi,

l) JSGA Başkanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

m) JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

n) Komutan Yardımcılığı: Eğitimden sorumlu Genel Komutan Yardımcılığını,

o) Kurum Müdürü: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumunun müdürünü veya eğitim merkezi komutanlığının komutanını,

ö) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

p) Sertifika: Temel ve hazırlayıcı eğitimi başarı ile bitiren aday çarşı ve mahalle bekçilerine; içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, aday çarşı ve mahalle bekçisinin adı, soyadı ve sicil numarası bulunan ve Başkanın/Komutan Yardımcısının imzasıyla verilen belgeyi,

r) Şehit veya Vazife Malulü Eş veya Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

s) Temel Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

ş) Temin Merkezi: Personel Temin Merkezi Komutanlığını,

t) Üst Subay: Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbelerindeki subayları,

u) Yönetim Kurulu: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İstihdam

MADDE 4- (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdama İlişkin Müşterek Hususlar

Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlik ödevini bitirmiş olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak.

e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engeli bulunmamak.

g) Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki şartları taşımak.

ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

h) Sağlık Şartları Yönetmeliği veya 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere;

1) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Genel Müdürlük, Genel Komutanlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile JSGA Başkanlığına bağlı okul ve eğitim/öğretim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Komutanlık, Genel Müdürlük ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken kusuru nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak.

ı) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

j) İlgili mevzuatına göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Başvuruların başlangıç tarihi itibarıyla başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıldır yerleşik olmak.

Duyuru

MADDE 6- (1) Emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde istihdam edilmek üzere illere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, istihdam edilecekleri teşkilat, başvuru, sınav tarihleri ve sınava ilişkin diğer hususlar Başkanlık ile JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan Sınav Başvuru Kılavuzları Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumların internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 7- (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

g) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair bilgiyi,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya vazife malullüğü belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları başvurularına eklerler. Bu husus başvuru yaptıkları emniyet veya jandarma teşkilatında görevli iken şehit veya vazife malulü olan kişilerin eş ve çocukları için uygulanmaz. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim ederler. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdürlükte İstihdam Edilecek Personelin Başvuru,

Atama ve Giriş Sınavı ile İlgili Hususlar

Başvuru zamanı ve şekli

MADDE 8- (1) Giriş sınavına başvurular; Başkanlığın internet sitesinde bulunan sistem üzerinden yapılır.

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca müştereken belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Başkanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 9- (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Mülakat Sınav Komisyonu: Biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere Bakanın görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir.

(3) Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Müracaat Kabul Komisyonu: Biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur.

b) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli emniyet mensubundan oluşur.

c) Soru Hazırlama Komisyonu: Üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Komisyonu: İki rütbeli personel ve üç öğretim elemanından oluşur.

d) Yazılı Sınav Komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç amir sınıfı personel ile Bakanın belirleyeceği bir kişiden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.

e) Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu: Üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı, Bakanın belirleyeceği bir kişi ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.

f) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, bir rütbeli personel ve Başkanlıkta görevli bir beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışından bir beden eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi Sınav Komisyonu: Başkanlıkta üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen komisyonlar kurulmaz.

(5) Başkanlıkta Başkan, eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.

(6) Aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu maddede belirtilen usullere göre her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(7) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

(8) Her komisyon için yedek personel görevlendirilir.

(9) Sınav komisyonlarının kararları kesindir ve bu kararlara itiraz edilemez.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 10- (1) Adaylar sınavlara girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Adaylar Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna tek hekim imzalı fiziki yeterlilik sınavına girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile müracaat eder. Ayrıca Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-2 formu aday tarafından doldurulur.

(3) Ön sağlık kontrolünde, adaylarda Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo, beden kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, vücudunda jilet izi, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunmadığı hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığı kontrol edilir.

(4) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Aday Olur” veya “Aday Olamaz” şeklinde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.

Giriş Sınavı

MADDE 11- (1) Giriş sınavı; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavından oluşur. Sınavların hangi sıra ile yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.

(2) Uygulanacak sınavların yeri ve zamanı adaylara Başkanlıkça duyurulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 12- (1) Sınavların yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınavların herhangi bir aşamasında “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılır.

(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adaylar hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacakları durumlarda Devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden Soru Denetleme Komisyonu tarafından seçim yapılarak sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Sınavın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.

(3) Sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.

(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden Yazılı Sınav Komisyonu sorumludur. Yazılı Sınav Komisyonu tarafından sınava girecek adayların sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

(6) Sınav test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara genel kültür ve genel yetenek konularında beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(7) Sorular, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kağıtlar kullanılır.

(8) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(9) Sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde taban başarı puanını değiştirebilir.

(10) Sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 14- (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde aday tarafından Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra yazılı sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere her il/ilçe için belirlenen kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde yazılı sınavda doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15- (1) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Sınav, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Sınavda adayın hız süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı

MADDE 16- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat Sınav Komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar değerlendirme karar formuna işlenir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 17- (1) Adayların başarı sıralamasına esas puanı; adayın yazılı sınav puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve mülakat sınav puanının % 50’sinin toplamıdır. Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Başarı sıralaması puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte istihdam edileceği İl birimine, ilan tarihinden itibaren on beş iş günü içinde başvurmaları gerektiği belirtilir.

(3) Sınav sonuç listesi Genel Müdürlüğün personelden sorumlu birimleri ve planlanan illere de bildirilir.

(4) Sınavı asıl veya yedek olarak kazanarak aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması yapılanların sınav sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım şartlarına ilişkin form ve belgeler imha edilmeyerek özlük dosyasında saklanır. Ancak sınav evrakı sınavın yapıldığı merkezde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları

MADDE 18- (1) Sınavı asıl olarak kazanan adayların İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılır ve ilgili hastanelere sevkleri yapılarak, Sağlık Şartları Yönetmeliği doğrultusunda Sağlık Kurulu Raporu almaları sağlanır.

(2) Adayların almış oldukları Sağlık Kurulu Raporları değerlendirilmek üzere Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir ve değerlendirilen Sağlık Kurulu Raporları İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Adaylara yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Genel Müdürlük Personel Başkanlığına gönderilir ve gerekli işlemler yapılarak saklama süresi kadar muhafaza edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan adaylar için İl Emniyet Müdürlüğünce sınav başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte özlük dosyaları oluşturulur ve gerekli atama işlemleri için Genel Müdürlük Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Atama onayı alınan personel, Genel Müdürlük Personel Başkanlığı tarafından ataması yapılan İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Bu adaylara Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçilerinin ilk atandıkları il sınırları içinde görev yapmaları esastır.

Yedek aday çağırma

MADDE 19- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların dosyaları Genel Müdür onayı ile, ataması yapılıp da çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya bu şartları sonradan kaybeden adaylar ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların dosyaları Bakan onayıyla işlemden kaldırılır.

(2) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra gereğince dosyaları işlemden kaldırılanların yerine İl Emniyet Müdürlükleri tarafından sırasıyla yedek aday çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 18 inci madde hükümleri uygulanır.

(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan aday çarşı ve mahalle bekçilerinin geri dönme isteği kabul edilmez.

(5) Adayların ikinci fıkra gereğince aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına esas alınan yedek aday listesi, herhangi bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar hariç olmak üzere, yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atama yapılamayacağı gibi listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu adayların sonraki sınava girme hakları saklıdır.

(6) Birinci fıkra gereğince işlemleri sonlandırılan adayların bilgi ve belgeleri bir yıl süreyle Genel Müdürlükçe muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Komutanlıkta İstihdam Edilecek Personelin Başvuru,

Atama ve Giriş Sınavı ile İlgili Hususlar

Başvuru zamanı ve şekli

MADDE 20- (1) Giriş sınavına başvurular; Genel Komutanlığın internet sitesinde bulunan Personel Temin Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca müştereken belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler JSGA Başkanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 21- (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Mülakat Sınav Komisyonu biri öğretim elemanı (sivil veya üst subay rütbesinde bir personel), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere Bakanın görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir.

(3) Diğer komisyonların başkan ve üyeleri JSGA Başkanı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Müracaat Kabul/Belge İnceleme Komisyonu: Bir üst subay başkanlığında yeteri kadar subay ve astsubaydan oluşur.

b) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu: JSGA Başkanlığı tarafından belirlenen bir doktor ve iki subay veya astsubaydan oluşur.

c) Soru Hazırlama Komisyonu: Üç subay veya astsubay ile sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Komisyonu: İki subay veya astsubay ile üç öğretim elemanından oluşur.

d) Yazılı Sınav Komisyonu: Birisi en az üst subay rütbesinde olmak üzere üç subay ile Bakanın belirleyeceği bir kişiden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.

e) Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu: Üç subay veya astsubay, iki öğretim elemanı, Bakanın belirleyeceği bir kişi ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak belirlenir.

f) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Bir üst subayın başkanlığında, bir subay veya astsubay ve JSGA Başkanlığında görevli bir beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışından bir beden eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi Sınav Komisyonu: JSGA Başkanlığında görevli üst subay rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen komisyonlar kurulmaz.

(5) JSGA Başkanı tarafından ihtiyaç halinde idari faaliyetlerde kullanılmak üzere yeteri kadar personel yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(6) Aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu maddede belirtilen usullere göre her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(7) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

(8) Her komisyon için yedek personel görevlendirilir.

(9) Sınav komisyonlarının kararları kesindir ve bu kararlara itiraz edilemez.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 22- (1) Adaylar sınavlara girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Adaylar Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna tek hekim imzalı fiziki yeterlilik sınavına girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile müracaat eder. Ayrıca Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-2 formu aday tarafından doldurulur.

(3) Ön sağlık kontrolünde, adaylarda Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo, beden kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, vücudunda jilet izi, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunmadığı hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığı kontrol edilir.

(4) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Aday Olur” veya “Aday Olamaz” şeklinde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavların diğer aşamalarına geçemezler.

Giriş sınavı

MADDE 23- (1) Giriş sınavı; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavından oluşur. Sınavların hangi sıra ile yapılacağı JSGA Başkanlığınca belirlenir.

(2) Uygulanacak sınavların yeri ve zamanı adaylara JSGA Başkanlığınca duyurulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 24- (1) Sınavların yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınavların herhangi bir aşamasında “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılır.

(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adayların hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz.

Yazılı sınav

MADDE 25- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden Soru Denetleme Komisyonu tarafından seçim yapılarak sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Sınavın belirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.

(3) Sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.

(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden Yazılı Sınav Komisyonu sorumludur. Yazılı Sınav Komisyonu tarafından sınava girecek adayların sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

(6) Sınav test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara genel kültür ve genel yetenek konularında beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(7) Sorular, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kağıtlar kullanılır.

(8) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(9) Sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ihtiyaçlar çerçevesinde taban başarı puanını değiştirebilir.

(10) Sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, JSGA Başkanlığının internet sayfasında duyurulur.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 26- (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde aday tarafından JSGA Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra yazılı sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar JSGA Başkanlığının internet sayfasında duyurulur.

(2) JSGA Başkanlığına her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 27- (1) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Sınav, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Sınavda adayın hız süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı

MADDE 28- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, JSGA Başkanlığı ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat Sınav Komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar Mülakat Değerlendirme Kayıt formuna işlenir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 29- (1) Adayların başarı sıralamasına esas puanı; adayın yazılı sınav puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve mülakat sınav puanının % 50’sinin toplamıdır. Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Başarı sıralaması puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler JSGA Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur.

(3) Sınav sonuç listesi Genel Komutanlık Personel Başkanlığına ve planlanan illere bildirilir.

(4) Sınavı asıl veya yedek olarak kazanarak aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması yapılanların sınav sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım şartlarına ilişkin form ve belgeler imha edilmeyerek özlük dosyasında saklanır. Ancak sınav evrakı sınavın yapıldığı merkezde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları

MADDE 30- (1) Sınavı asıl olarak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılır ve JSGA Başkanlığınca ya da adayların ikamet ettikleri ildeki jandarma birimi tarafından ilgili hastanelere sevkleri yapılarak, Sağlık Şartları Yönetmeliği doğrultusunda Sağlık Kurulu Raporu almaları sağlanır.

(2) Adaylar almış oldukları Sağlık Kurulu Raporlarını değerlendirilmek üzere Temin Merkezine gönderirler.

(3) Asıl adaylara yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Temin Merkezi tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilerek saklama süresi kadar muhafaza edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan aday listeleri gerekli atama işlemleri için, Temin Merkezi tarafından Genel Komutanlığın Personel Başkanlığına gönderilir.

(5) Atama onayı alınan personel, Genel Komutanlık Personel Başkanlığı tarafından Temin Merkezine ve atama yapılan İl Jandarma Komutanlıklarına bildirilir. Bu adaylara Temin Merkezi tarafından Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre içerisinde atandıkları İl Jandarma Komutanlıklarına katılmaları bildirilir.

(6) Bildirim sonrası adaylar sınav başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile atandıkları İl Jandarma Komutanlıklarına başvurur. İl Jandarma Komutanlıklarınca her aday için özlük dosyası oluşturulur.

(7) İşlemleri tamamlanan adayların Sağlık Kurulu Raporları özlük dosyalarına konulmak üzere Temin Merkezi tarafından adayların atandıkları İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilir.

(8) Çarşı ve mahalle bekçilerinin ilk atandıkları il sınırları içinde görev yapmaları esastır.

Yedek aday çağırma

MADDE 31- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların dosyaları JSGA Başkanı onayı ile, ataması yapıldıktan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya bu şartları sonradan kaybeden adaylar ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların dosyaları Bakan onayıyla işlemden kaldırılır.

(2) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra gereğince dosyaları işlemden kaldırılanların yerine atama yapılmadan önce doğrudan, atama yapıldıktan sonra Genel Komutanlık Personel Başkanlığının talebi üzerine Temin Merkezince sırasıyla yedek aday çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan aday çarşı ve mahalle bekçilerinin geri dönme isteği kabul edilmez.

(5) Adayların ikinci fıkra gereğince aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına esas alınan yedek aday listesi, herhangi bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar hariç olmak üzere, yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atama yapılamayacağı gibi listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu adayların sonraki sınava girme hakları saklıdır.

(6) Birinci fıkra gereğince işlemleri sonlandırılan adayların bilgi ve belgeleri bir yıl süreyle Temin Merkezince muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Usulü ve Değerlendirme Esasları

Eğitime katılacak olanların bildirilmesi

MADDE 32- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak Genel Müdürlüğe ataması yapılan ve eğitime katılacak olan kişilerin isimleri Başkanlığa, Genel Komutanlık Personel Başkanlığı tarafından temel ve hazırlayıcı eğitim için aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak Eğitim Merkezine planlaması yapılan adayların isimleri ise Komutan Yardımcılığına ve Temin Merkezine bildirilir.

Uyulacak esaslar

MADDE 33- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek eğitim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde aday çarşı ve mahalle bekçilerine mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim faaliyetleri, eğitim konusuna göre uygun görülen yerlerde yaptırılır.

c) Ders konularında yer almayan ve aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitimin şekli ve süresi

MADDE 34- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine üç aydan az olmamak üzere Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenecek sürede temel ve hazırlayıcı eğitim ile kadrolarınca/atandıkları birliklerce iki aydan az olmamak üzere hizmet içi/görevbaşı eğitim verilir. Aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak atanan çarşı ve mahalle bekçilerine temel eğitim devresinde bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitim, hazırlayıcı eğitim devresinde ise sınıfları ile ilgili hazırlayıcı ve mesleki eğitim verilir.

(2) Genel Müdürlükte istihdam edilecek aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Temel ve hazırlayıcı eğitimlerde kullanılacak eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) Genel Komutanlıkta istihdam edilecek aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek dersler mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Komutan Yardımcılığı tarafından hazırlanıp, JSGA Başkanlığına gönderilir. İlgili kurullarınca incelendikten sonra, derslerle ilgili görüşler JSGA tarafından Genel Komutanlığa gönderilir. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra son hali verilen dersler Komutan Yardımcılığı tarafından Genel Komutan onayına sunulur ve onayın ardından yürürlüğe girer.

(4) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilen temel ve hazırlayıcı eğitimi pekiştirmek, mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle kadrolarınca/atandıkları birliklerce düzenlenecek hizmet içi/görevbaşı eğitimin müfredatı Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenir ve kadrolarına/atandıkları birliklere bildirilir. Eğitimlerin sonuçları Başkanlık/Komutan Yardımcılığına bildirilir.

Eğitim takvimi

MADDE 35- (1) Eğitimin başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık/Komutan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak, eğitimin başlamasından önce Eğitim Kurumlarına/Eğitim Merkezlerine gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi

MADDE 36- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine temel ve hazırlayıcı eğitim süresince haftada en az yirmi beş saat ders verilir. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır. Ancak, derslerin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda gece, gündüz, hafta sonu ve resmi tatiller de dahil olmak üzere Yönetim Kurulunca/Eğitim Merkezlerince belirlenebilir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

Temel ve hazırlayıcı eğitime devam mecburiyeti

MADDE 37- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçileri temel ve hazırlayıcı eğitime yatılı olarak devam etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak eğitim dönemine katılmayanlar ile eğitim süresinin en az 1/10’una katılmayan aday çarşı ve mahalle bekçileri başarısız sayılır. Bu durumda olanların, Yönetim Kurulunun/Eğitim Merkezinin teklifi ve Başkanın/Komutan Yardımcısının onayı ile Eğitim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişiği kesilir ve Genel Müdürlük kadrolarına/Genel Komutanlık Personel Başkanlığına bildirilir.

(2) Eğitim süresinin 1/3’üne tekabül eden gün kadar devam etmeyenler o öğretim süresi için eğitim hakkını kaybeder. Bu durumda olan ve Eğitim Kurumunca/Eğitim Merkezince kabul edilebilir mazereti olan aday çarşı ve mahalle bekçilerinin mazeretleri hakkında Eğitim Kurumunun/Eğitim Merkezinin olumlu görüş belirtmesi üzerine, açılacak olan bir sonraki eğitim dönemine devam etmesine Başkanlık/Komutan Yardımcılığınca izin verilebilir. Aksi halde Eğitim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişikleri kesilir.

Eğitim süresince verilecek izinler

MADDE 38- (1) Eğitim Kurumlarında/Eğitim Merkezinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulan aday çarşı ve mahalle bekçilerine; resmi tatil, hastalık, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere dört türlü izin verilir:

a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerde gündüz verilen izindir.

b) Hafta Sonu İzni: Mazeretlerinden dolayı Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir.

c) Mazeret İzni: Mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya kabul edilebilir özre dayanarak Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından verilen izindir.

ç) Hastalık İzni: Hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden Eğitim Kurumunca/ Eğitim Merkezince uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi dışında geçirilebilmesi için Kurum Müdürünün/Eğitim Merkezi Komutanının onayı şarttır.

Sınav Esasları

MADDE 39- (1) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve aday çarşı ve mahalle bekçilerinin sayısı da dikkate alınarak yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden aday çarşı ve mahalle bekçilerine bildirilir.

(2) Sınavların yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı yapılması halinde başarı notu yapılan sınavların aritmetik ortalamasıdır.

(3) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından hazırlanarak yapılır. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme Kurum Müdürü/Eğitim Merkezi Komutanı tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

(4) Sınavlara katılmak için aday çarşı ve mahalle bekçilerinin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.

(5) Aday çarşı ve mahalle bekçileri bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dini ve milli bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(6) Sınavların hangi tarihte yapılacağı çalışma takviminde belirtilir. Sınav tarihlerinde değişiklik yapılması durumunda bu durum en az bir hafta önce ilan edilir.

(7) Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır puan almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

(9) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

(10) Sınav sonuçları Eğitim Kurumuna/Eğitim Merkezine teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(11) Eğitim Merkezince icra edilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde bu maddede belirtilen hususlar Eğitim Merkezi Komutanı, eğiticiler ve ilgili diğer personel tarafından yerine getirilir.

Sınavlar

MADDE 40- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde aday çarşı ve mahalle bekçilerine her ders için bir sınav yapılır. Bu sınavlardan en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 60 puanın altında alanlara ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan 60 puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yapılan sınavlarda başarısız olan aday çarşı ve mahalle bekçileri eğitim merkezince Başkanlığa bildirilir. Başarısız olarak bildirilen aday çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 7245 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilmek üzere Başkanlıkça kadrosuna ve Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan aday çarşı ve mahalle bekçileri başarısız sayılır.

Mazeret sınavları

MADDE 41- (1) İlgisine göre Eğitim Kurumu veya Eğitim Merkezi tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen aday çarşı ve mahalle bekçileri mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar. Ancak, aday çarşı ve mahalle bekçilerinin mazeret sınavlarına Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca açılacak olan bir sonraki eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde ilişikleri kesilir.

(2) Mazeret sınavlarına girmeyen aday çarşı ve mahalle bekçilerine ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 42- (1) Sınav sonuçları, çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim süresince yapılan sınav sonuçları, aday çarşı ve mahalle bekçisi tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde ilgisine göre Eğitim Kurumuna veya Eğitim Merkezine yapılır. İtirazlar, en geç yirmi dört saat içerisinde karara bağlanır. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) Sınav kağıtları, eğitimin yapıldığı birim tarafından sınav döneminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Eğitimde başarı durumu

MADDE 43- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerinden eğitim sonunda başarılı olan Genel Müdürlük/Genel Komutanlık mensuplarına sertifika verilir.

(2) Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin başarı durumları ilgisine göre Genel Müdürlük kadrolarına/Genel Komutanlık Personel Başkanlığına bildirilir. Temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanların memuriyetle ilişikleri Bakan onayı ile kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 44- (1) 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim ve Yetiştirme Esasları ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.