Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN KURULLAR VE ÇALIŞMA HEYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş; aynı fıkrada yer alan “her yıl Ocak ayında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bir sonraki yıl için” ve “en geç Aralık ayına kadar” ibareleri ile aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “ve çalışma heyetinin başkanını” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Çalışma heyetinin” ibaresi “Varsa çalışma heyetinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bir kişi” ibaresinden sonra gelmek üzere “yılda” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden” ibaresi “sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler veya özel hukuk tüzel kişilerinden” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumlar ve” ibaresi “Özel hukuk tüzel kişileri ile” olarak ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Genel Müdürlükçe hazırlanan çalışma heyeti üyelerinin yer aldığı liste ile toplantı tarihleri Genel Müdür tarafından onaylanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hazırlamak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya güncellemek” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Bakanlıkça düzenlenecek” ibaresi “Genel Müdürlükçe coğrafi bilgi sistemleri kapsamında düzenlenecek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “ve raporlar Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Çalışma heyeti, çalışmasını Genel Müdürlükçe belirlenen toplantı takvimine göre gerektiğinde çevrim içi olarak yürütebilir. Çalışma heyeti gerekçesi ile birlikte ilave toplantı talep edebilir. Genel Müdürlüğün onaylaması ile ilave toplantı yapılabilir.

(3) İlk toplantıya Genel Müdürlükten katılan üye başkanlık eder. Çalışma heyetleri ilk toplantıda heyetin başkanını ve raportörü seçer, çalışma usulü ve iş planını belirler. Çalışma heyeti başkanının toplantıya katılamaması durumunda Genel Müdürlükten katılan üye toplantıya başkanlık eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “hazırlanan rapor” ibaresi “hazırlanan veri tanımlama dokümanı veya rapor” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Tema çalışma heyeti, Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş veri tanımlama şablonuna uygun olarak veri tanımlama dokümanını planlanan takvime göre son toplantısının ardından en geç otuz gün içinde hazırlar. Hazırlanan tanımlama dokümanı heyet başkanı tarafından Genel Müdürlüğe sunulur.

(2) Temel çalışma heyeti; Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş standart şablonu kullanarak çalışma konusu ile ilgili planladığı, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren çalışma heyeti raporunu planlanan takvime göre son toplantısının ardından en geç otuz gün içinde hazırlar. Hazırlanan rapor heyet başkanı tarafından Genel Müdürlüğe sunulur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “çalışma grup dosyası içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Çalışma heyetinin görevi rapor veya tanımlama dokümanını Genel Müdürlüğe sunmasıyla tamamlanır ve çalışma heyeti ile üyelikleri sonlanır.

(2) Çalışma heyeti üyesinin üyelikten ayrılmak istemesi durumunda, talebini kurumuna yazılı olarak beyan eder. İlgili kurum uygun görmesi durumunda Genel Müdürlüğe bildirerek çalışma heyeti üyesini değiştirebilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde çalışma heyeti üyelerinin üyeliklerinin sonlandırılması için ilgili kuruma öneri yapılabilir.

(4) Özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ise ulusal coğrafi bilgi platformu aracılığıyla üyelikten ayrılma talebini Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük talebi değerlendirerek üyelikten ayrılma işlemini sonuçlandırır.

(5) Her bir çalışma heyeti için; yıllık, hastalık veya mazeret izinleri ile görevlendirme hariç toplam dört toplantıya veya üst üste üç toplantıya katılmayan heyet üyesinin üyeliği sona erer ve ilgilisine bildirilir.

(6) Heyet üyesi yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri ile görevlendirme belgelerini en geç on gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Çalışma heyetleri için yapılacak harcamalar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.