Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 09.03.2020 tarihli Raporu’na göre; 100’den fazla ülkede 109 Bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi üzerine; salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmıştır.

25.03.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca; maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukukuna ilişkin süreler durdurulmuştur. Buna göre dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer Kanunlar’da taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda Hakim tarafından tayin edilen süreler ile Arabuluculuk ve Uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Ayrıca sözü geçen Kanun’un geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasında istisnai durumlar sayılmıştır.

Bu durma süresi, bilahare; 30.04.2020 Tarih ve 31114 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 01.05.2020 tarihinden itibaren 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

/*/

7226 SAYILI KANUN

2480 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

SÜRELERİN DURDURULMASI

Sanık müdafiine 18.05.2020 tarihinde tebliğ edilen karar CMK.’nın 291. maddesinde yazılı 15 günlük temyiz süresi geçtikten sonra 05.06.2020 tarihinde sanık müdafii tarafından temyiz edilmişse de, Covid-19 salgını sebebiyle 7226 sayılı Kanun geçici 1. madde ve 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm adli sürelerin 13.03.2020 tarihinden itibaren 15.06.2020 tarihine kadar durdurulması karşısında, temyiz talebinin süresinde olduğunun kabulüne …

(Yargıtay (10.) Ceza Dairesi, 2020/4368 E., 2020/4469 K., 29.09.2020 T.)

/*/

YENİLEME DİLEKÇESİ

SÜRELERİN DURMASI

Somut olayda; 17.12.2019 tarihinde işlemden kaldırılan dava dosyası için 3 aylık yenileme süresi 17.03.2020 tarihinde bitmekte ise de, 13.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar sürelerin durduğu göz önüne alındığında davacı vekili tarafından UYAP sisteminden anlaşılacağı üzere 18.03.2020 tarihinde verilen yenileme dilekçesi ile yenileme süresi 30.04.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacağına göre 30.04.2020 tarihinin üzerine 15 gün eklemek suretiyle yenileme dilekçesinin verilebileceği tarihin son gününe ulaşılacaktır. Somut olayda; davanın açılmamış sayılması kararı 19.03.2020 tarihinde verilmekle, yenileme dilekçesi süresinde olduğundan ilk derece Mahkemesi’nin açılmamış sayılma kararı isabetli değildir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (14.) Hukuk Dairesi, 2020/1051 E., 2020/1269 K., 26.11.2020 T.)

/*/

ADLİ ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI

SÜRELERİN İŞLEYİŞ TARİHİ

Somut olayda; merci kararı, davalı vekiline 16.03.2020 tarihinde tebliğ edilmiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 13.03.2020 tarih ve 87742275-010040-2020-94/16812 sayılı “Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazısı ve 30.04.2020 tarih ve 87742275-010.07-0076-2020 kapsamlı Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin uzatılması yazısı gereğince tüm adli çalışmalar 15.06.2020 tarihine kadar durdurulmuş olup 15.06.2020 tarihinden itibaren sürenin işleyişi başlamıştır. Davalı vekilinin istinaf başvurusu HMK. 43/2. Maddesinde belirtilen bir haftalık süre geçirildikten sonra harcın yatırıldığı tarih olan 30.06.2020 tarihinde yapılmıştır.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (37.) Hukuk Dairesi, 2020/1423 E., 2020/1754 K., 02.10.2020 T.)

/*/

7226 SAYILI KANUN

2480 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

TEMYİZ SÜRESİ

Covid-19 salgını sebebiyle 7226 sayılı Kanun geçici 1. madde ve 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm adli süreler 13.03.2020 tarihinden itibaren 15.06.2020 tarihine kadar durdurulduğundan, davalı vekilinin … tarihli temyiz talebinin süresinde olduğunun kabulü …

(Yargıtay (2.) Hukuk Dairesi, 2020/2446 E., 2020/3521 K., 01.07.2020 T.)

/*/

2480 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

TEMYİZ SÜRESİ


Covid-19 salgını nedeniyle daha önce durmasına karar verilen sürelerin 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29.04.2020 tarihli ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle, sanığın temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek …

(Yargıtay (13.) Ceza Dairesi, 2020/8679 E., 2020/9025 K., 12.10.2020 T.)

/*/

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MUHTIRA ÜZERİNE HARÇ YATIRMA SÜRESİ

Bilindiği üzere; Covid-19 önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca HMK’daki süreler 15.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) durdurulmuştur. Süreler 16.06.2020 tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlamıştır. Dolayısıyla davalı vekilinin 16.06.2020’den itibaren 1 haftalık süre içerisinde harcı yatırması gerekirken icapsız şekilde yeniden çıkarılan Muhtıra üzerine 16.06.2020’den itibaren başlayan bir haftalık süreden daha sonraki bir sürede harcı ikmal ettiğinden, HMK’nun 344. maddesi uyarınca davalının istinaf talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (16.) Hukuk Dairesi, 2020/1928 E., 2020/1854 K., 05.11.2020 T.)

/*/

E-TEBLİGAT

İŞLEMESİ DURDURULAN SÜRE

Dairemiz’in 05.02.2020 tarihli onama ilamı davacı vekiline e-tebligat yoluyla 26.02.2020 tarihi itibariyle “okundu” sayılmış olup, sürenin işlemeye başladığı 27.02.2020 tarihinden itibaren 15 gün karar düzeltme süresi 12.03.2020 günü sonu itibariyle bittiği, sürenin bitim tarihi Covid-19 salgını nedeniyle işlemesi durdurulan süreden önce sona ermiş olup, bu haliyle 29.06.2020 tarihinde verilen karar düzeltme dilekçesi süresinden sonra verilmiş olduğundan, davalının karar düzeltme dilekçesinin reddine …

(Yargıtay (15.) Hukuk Dairesi, 2020/2780 E., 2020/2984 K., 12.11.2020 T.)

/*/

PANDEMİ SÜRECİDE DURDURULAN SÜRELER

MUHTIRADA KESİN SÜRENİN BELİRTİLMEMESİ

Somut olayda; Dairemiz’ce yapılan eksiklik ikmal yazısı üzerine Mahkemece gönderilen muhtırada “Pandemi sürecinde durdurulan süreler de dikkate alınarak (01.07.2020 tarihi dahil) kesin süre içinde 295,00.-TL. nispi temyiz karar harcının Mahkeme Veznesi’ne yatırmanız gerektiği” belirtilmiş ise de kesin sürenin kaç gün olduğu belirtilmediğinden gönderilen muhtıra usulüne uygun olmamıştır.

(Yargıtay (22.) Hukuk Dairesi, 2017/30103 E., 2020/9399 K., 13.07.2020 T.)

/*/

HSK. GENEL KURUL KARARI

İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ

DURUŞMA ZORUNLULUĞU

İhtiyati tedbire itiraza ilişkin HMK’nın 394. maddesine göre; aleyhine ihtiyati tedbir talep edilen karşı taraf dinlenilmeden verilen ihtiyati tedbir kararına karşı tedbirin uygulanması sırasında hazır olunması halinde tedbirin uygulanmasından itibaren, hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Mahkeme duruşma açarak tarafları davet eder ve itiraza ilişkin bir karar verir. 7226 sayılı Kanun ile Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargısal sürelerin durmasına ve 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddenin 4. fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanında alınması gereken tedbirler ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin HSK. Genel Kurul Kararı ile de; duruşmaların ertelenmesine karar verilmiş ise de, duruşma yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir düzenleme getirilmemiştir. İtirazlar hakkında duruşma açılarak ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (16.) Hukuk Dairesi, 2020/1869 E., 2020/1927 K., 17.11.2020 T.)

/*/


İHTİYATİ HACZE İTİRAZ

İVEDİ İŞLERDEN SAYILMASI GEREKLİLİĞİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli “Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler” ile ilgili yapmış olduğu İlanı’nda; ivedi sayılacak işlerin istisna tutulduğu ve somut olaya konu ihtiyati hacze itiraz değerlendirmesinin de ivedi işlerden sayılması gerektiğinde bir tereddüt bulunmamaktadır.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (44.) Hukuk Dairesi, 2020/2177 E., 2020/120 K., 01.10.2020 T.)

/*/

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ

PANDEMİ NEDENİYLE DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILMASI

Davalı vekili, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebiyle itiraz etmiş, ilk derece Mahkemesi’nce itirazın değerlendirilmesi için mürafaa açılmasına karar verilmiş ancak “Covid-19 isimli salgın hastalık sebebi ile 25.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile, 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan duruşma ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere HSK.’ya yetki verildiği, mezkur Kanun ile verilen bu yetkiye dayalı olarak HSK.’nın 30.03.2020 tarihli kararı” nedeniyle duruşmasız dosya üzerinden karar verilmiştir. Davalı bu Karar’dan sonra, tedbirin kaldırılması talebiyle istinaf kanun yoluna müracaat etmiştir. Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararına itiraz usulü düzenlenmiş olup buna göre; itirazın dilekçeyle yapılacağı, itiraz edenin, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek zorunda olduğu, Mahkeme’nin, ilgilileri dinlemek üzere davet edeceği; gelmedikleri takdirde dosya üzerinden inceleme yaparak kararını vereceği, itiraz üzerine Mahkeme’nin, tedbir kararını değiştirebileceği veya kaldırabileceği, itiraz hakkında verilen karara karşı kanun yoluna başvurulabileceği hususları düzenlenmiştir. Mahkeme’ce 6100 Sayılı HMK.’nın 394/4-5 maddeleri gereğince duruşmada itiraz hakkında verilecek Karar’a karşı kanun yoluna başvurulması ve dosyanın istinaf incelemesi için gönderilmesi gerekirken Yasa’nın öngördüğü işlemler yerine getirilmeden, Pandemi nedeniyle dosya üzerinde inceleme yapılarak, duruşma açılmaksızın verilen karar üzerine, davalı istinaf incelemesi talebinde bulunması sonucu dosyanın istinaf incelemesi için gönderilmesi Yasa’ya uygun değildir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (44.) Hukuk Dairesi, 2020/2005 E., 2020/109 K., 01.10.2020 T.)

/*/

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU EK TEDBİRLERİ

DURUŞMA GÜNÜNÜN UYAP’TAN ÖĞRENİLMESİ

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca alınan ek tedbirlerin “2”. Bendi’nde; “Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine” yer verilmiştir. Söz konusu alınan ek tedbir Kararı’nda da; duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Açıklanan nedenlerle ve Yargıtay HGK. Kararı, emsal Yargıtay ilamları, Tebligat Kanunu, ilgili Yönetmelikler kapsamında, davacı tarafa usulüne uygun duruşma günü tebliğ edilmeden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve Yasa’ya uygun değildir. Bu husus; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddede yer alan yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasına dair Hukuki Dinlenilme Hakkı’nın da ihlali mahiyetindedir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (17.) Hukuk Dairesi, 2020/1813 E., 2020/1926 K., 22.10.2020 T.)

/*/

KARANTİNA SÜRESİ

ESKİ HALE İADE TALEBİ

Somut olayda; Yerel Mahkeme’nin 07.09.2020 tarihli ek kararı davacı vekiline 13.09.2020 tarihinde tebliğ edilmiş; davacı vekili, yasal süre geçtikten sonra istinaf başvurusunda bulunularak büro çalışanlarından ...’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve bürolarının karantina altına alınması sebebiyle istinaf süresinin elde olmayan nedenlerle kaçırıldığını ileri sürülerek eski hale iade isteminde bulunmuştur. Dilekçe ekinde bulunan test sonucuna göre büro çalışanının 09.09.2020 tarihinde test sonucunun pozitif çıktığı anlaşılmaktadır. Belirtilen tarihte T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Karantina Süresi 14 gün olup 24.09.2020 tarihinde sona erecektir. Bu halde HMK’nın 96. maddesi gereğince davacı vekilinin eski hale iade talebini engelin ortadan kalktığı 24.09.2020 tarihinden itibaren 2 haftalık süre geçirildikten sonra 02.11.2020 tarihinde yaptığı anlaşıldığından eski hale getirme talebi süresinde değildir.

(İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (9.) Hukuk Dairesi, 2020/2076 E., 2020/4107 K., 10.12.2020 T.)

/*/

COVİD-19 SEBEBİYLE YAPILAN MAZERETİN REDDİ

Davacı vekili Avukat ...’in mazeret dilekçesi gönderdiği, Covid-19 nedeniyle gelemeyeceğini, duruşmanın başka bir güne ertelenmesini istediği görüldü. Mazereti reddedildi… 

(Yargıtay (4.) Hukuk Dairesi, 2019/2778 E., 2020/3055 K., 29.09.2020 T.)

/*/

PANDEMİ NEDENİYLE MÜRAFA ERTELENMESİ

Koronavirüs pandemi dönemi dolayısıyla yapılacak olan duruşma önce 06.05.2020 daha sonra 10.06.2020 tarihine ertelenmiş olup…

(Yargıtay (6.) Ceza Dairesi, 2020/32 E., 2020/1814 K., 10.06.2020 T.)

/*/

YARGITAY BAŞKANLAR KURULU KARARLARI

YARGITAY DAİRELERİ MÜZAKERELERİNİN ERTELENMESİ


01.07.2016 tarihinde kabul edilip 23.07.2016 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 60. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre dosya kendisine gönderilen ilgili Hukuk Dairesi 1 ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda İşBölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçeleri ile birlikte dosyayı bir ay içinde görevli Daire’ye gönderecektir. Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 26.03.2020 tarih ve 3 sayılı Kararı ile 30.04.2020 tarih ve 5 sayılı Kararları doğrultusunda tüm müzakerelerin 31.05.2020 tarihine kadar ertelenmiş olduğu gözetilerek yukarıda belirtilen süreden sonra İşBölümü incelemesi yapılabilmiştir.

(Yargıtay (23.) Hukuk Dairesi, 2020/979 E., 2020/2021 K., 11.06.2020 T.)

/*/


CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA ALINACAK TEDBİRLER

İVEDİ HUSUS OLMAMASINA RAĞMEN DURUŞMA YAPILMASI

SAVUNMA HAKKI’NIN KISITLANMASI

SONUCA ETKİLİ OLMAMASI

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli Kararı ile “Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler” kapsamında ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verildiği, ancak ivedi bir husus bulunmamasına rağmen Mahkeme’ce 24.03.2020 tarihinde duruşma yapılarak dosyanın karara bağlandığı anlaşılmakla birlikte; bozma sonrasında yapılan yargılama sırasında bozma konusu alacak bakımından Mahkeme’ce resen yapılan hesaplamayla bahsi geçen tarihte yapılan duruşma ile karar verilmesi Savunma Hakkı’nın kısıtlanması olarak değerlendirilebilecek olsa da, bu hususun sonuca etkisi olmadığının anlaşılmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve Kanun’a uygun olan hükmün onanmasına, …

(Yargıtay (22.) Hukuk Dairesi, 2020/2523 E., 2020/8633 K., 02.07.2020 T.)