Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci  fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyoteknoloji alanında araştırma ve uygulama yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

c) Disiplinler arası çalışmalara destek verecek uygun fiziki ortamı sağlamak.

ç) Biyoteknoloji alanında ihtiyaç duyulan bilgili ve yetenekli elemanlar yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji ile ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile meslek kuruluşlarının Merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, danışmanlık ve servis hizmetleri vermek.

b) Biyoteknoloji alanında araştırma yapan öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek.

c) Biyoteknoloji alanında seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek.

ç) Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların talebi üzerine analiz yapmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için  görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, biyoteknoloji alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmalarını gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarında müdüre yardımcı olmak.

b) Merkez laboratuvarlarındaki birimler arasında koordinasyonu sağlama konusunda Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programlarını düzenlemek.

b) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri doğrultusunda belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitede veya diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkeze yeni çalışma konuları önermek ve mevcut çalışmalarla ilgili sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları  uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 18/9/2022 tarihli ve 31957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.