Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği ile 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi ile 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Değerlendirme Kurulu: Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş Kurulu,

c) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

ç) Yönetmelik: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Deniz Turizmi Tesis ve Araçları Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere İlişkin

Usul ve Esaslar

Başvurular

MADDE 4- (1) Deniz turizmi tesisleri için turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi ve özel deniz turizmi araçları için turizm işletmesi belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden Bakanlığa yapılır.

(2) Özel deniz turizmi araçları dışındaki deniz turizmi aracı turizm işletmesi belgesi talepleri, istenilen belgeler ile birlikte yazılı olarak Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yapılır.

(3) Müşterek imza ile temsil yetkisinin bulunduğu durumlarda, kişilerden birinin üzerinden yapılacak başvuruda tüm yetkililerin ortak imzasını taşıyan başvuru dilekçesi de başvuruya eklenir.

(4) Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, tüzel kişiliği haiz olmayan bir ortaklık yapısı ile yapılan belge taleplerinde; her bir ortağa ilişkin gerekli belgeler ile birlikte Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan ortağın/ortakların belirtildiği sözleşme de başvuruya eklenir.

(5) Belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra başvuruya eklenir.

(6) Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir.

Deniz turizmi tesisi turizm yatırımı belgesi başvuruları

MADDE 5- (1) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde aşağıda belirtilen belgeler ile e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvurulur:

a) Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; tahsise ilişkin ilgili kurum veya kuruluşun ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge.

b) Tesisin denizde bağlama ve karada park kapasitesini belirten ilgili kurumdan alınan yazı.

c) Kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve kapasitelerini belirten tesis tanıtım raporu.

Deniz turizmi tesisi işletme belgesi başvuruları

MADDE 6- (1) Deniz turizmi tesisinin yatırım belgeli olması ve yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ise Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvurulur.

Deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi başvuruları

MADDE 7- (1) Özel deniz turizmi araçları hariç deniz turizmi araçlarının turizm işletmesi belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

b) Sigorta poliçesi. Deniz turizmi araçlarının 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği uyarınca mürettebatına ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur.

c) Kayıt ve tescil belgesi. Deniz turizmi aracına ilişkin, ilgili Liman Başkanlığından alınacak Gemi Tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

ç) Kira sözleşmesi. Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.

d) İlgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi, iç sularda faaliyet gösteren araçlar için elverişlilik belgesi veya muayene belgesi.

e) Yeterlilik belgesi. Su altı ve su üstü faaliyetinde bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Belgelendirilecek araçlar ve aranacak özel şartlar

MADDE 8- (1) Bakanlıktan belge almak üzere başvuran dalabilir deniz turizmi araçları ile gezi amaçlı tekneler, özel deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçlarının belgelendirilmesinde Yönetmelikte ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıda yer verilen şartlar da aranır:

a) Günübirlik gezi tekneleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1) Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu.

2) Denize girme ve güneşlenme hizmeti.

3) Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta; bulaşık yıkama ve hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz kutusu.

4) En az bir soyunma kabini. Kamarası olan teknelerde kamara soyunma kabini yerine geçer.

5) 1-100 kişi arası en az birer adet, 101-300 kişi arası en az ikişer adet, 301 kişi ve üzeri için en az üçer adet kadın ve erkekler için ayrı düzenlenmiş tuvalet.

6) Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan gezilerde teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması.

7) Çöp kutuları.

8) Temiz ve pis su tankları.

b) Gezinti tekneleri (a) bendinde yer alan ((1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentler hariç) nitelikleri taşırlar. Bu araçlarda; ateşli ocak kullanılmamak kaydıyla hızlı sunum imkânı olan yiyecek ve içeceklerin sunulduğu basit kantin hizmeti verilebilir. Bu araçların belgelendirilmesinde oturma grubu aranır.

c) Özel deniz turizmi araçlarının başvurularına; aracın özelliğini ve sunulan hizmeti ayrıntılı yansıtan görsel ve yazılı doküman eklenir.

ç) Turizm amaçlı su altı faaliyet araçlarının belgelendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

1) Yolcularını dalış alanlarına taşıyabileceği bir deniz turizmi aracı.

2) İki yıldız eğitmen sertifikasına sahip bir eğitmen ve rehber-balıkadam sertifikasına sahip en az bir adet uzman personel.

3) On takım dalış ekipmanı, 20 adet tüp.

4) Kendine ait kompresör veya tüp dolum hizmetini dışarıdan aldığına dair sözleşme.

5) Su altı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı.

d) Turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları; su üstünde gezi, spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin yapıldığı katamaran, sörf, yelken, kano ve benzeri, deniz bisikleti gibi makine dışında güçlerle hareket eden ya da deniz motosikleti ve benzeri gibi motorlu kişisel deniz araçları ile yedeğinde banana, ringo gibi şişme deniz oyuncakları, su kayağı çekebilen, paraşüt uçurabilen, bağlama kütüğünde “Ticari Sürat Teknesi” olarak kayıtlı deniz turizmi araçlarıdır. Bu araçların belgelendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

1) Bir ticari sürat teknesi.

2) İlkyardım eğitimi almış, uluslararası geçerli STCW belgesine ve gemici ehliyetine sahip bir personel.

3) Malzeme listesi.

4) Su altı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı.

5) En az üç dilde uyarı levhaları.

6) Kullanılan araçla ilgili dikkat edilecek noktaları tanımlayan, karşılıklı sorumlulukları belirleyen müşteri sözleşmeleri.

(2) Açık güverteli olup mutfağı, tuvaleti olmayan tekneler ile Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç yolcu taşıma amaçlı faaliyetlerin yapıldığı deniz araçları belgelendirme kapsamı dışındadır.

Deniz turizmi tesislerinin kapasitesi

MADDE 9- (1) Yatırım belgesi taleplerinde denizde bağlama ve karada park kapasiteleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kıyı yapıları projelerinin onaylandığına ilişkin yazısında, turizm işletmesi belgesi taleplerinde ise işletme izni, geçici işletme izni veya faaliyetine ilişkin izin belgesi veya yazısında belirtilmesi halinde, bu kapasite esas alınır. Bu belgelerde kapasite bilgisinin yer almaması halinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kapasite bilgisi istenir.

Deniz turizmi tesislerinde bulunan konaklama, yeme-içme ve diğer tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Deniz turizmi tesislerinde bulunan yatçı konaklama ünitesinde, oda sayısı hariç, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte bir yıldızlı oteller için belirlenen kriterler aranır.

(2) Yat limanlarında, belge kapsamı dışında bırakılması gereken üniteler ile Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamı dışındaki deniz turizmi araçlarına hizmet veren iskele, rıhtım, terminal binası gibi kullanımlar bulunması halinde yat limanlarının emniyeti ve yatların güvenli bağlanabilmelerini teminen belge kapsamı dışında bırakılır ve tecridi sağlanır.

Tahsisli arazilerde yer alan deniz turizmi tesisleri ile ilgili işlemler

MADDE 11- (1) Bakanlıktan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devir, kapasite ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınarak sonuçlandırılır.

(2) Bakanlıktan turizm yatırımı ve işletmesi belgeli deniz turizmi tesislerinin belge devir, kapasite ve tür değişikliği taleplerine ilişkin mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğmuş sebeplerin devam ettiği sürece belge süreleri Makam Oluru ile veya Değerlendirme Kurulu kararı ile işletilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi

Deniz turizmi tesisi turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Deniz turizmi tesisi turizm yatırımı belgesi taleplerinde başvuruları incelenerek uygun bulunan talep için;

a) Deniz turizmi tesisleri için talep inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, ada, pafta, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü, tesise ilişkin ayrıntılı kapasite, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ilişkin başvuru sahibinin beyanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

Turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 13- (1) Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a) Deniz turizmi tesisi için talep inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesine geçişlerinde, başvuru evrakı uygun görülen deniz turizmi tesisleri Bakanlıkça denetim programına alınır.

2) Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde veya denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren üç ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda deniz turizmi tesisi işletmesinin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

3) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen deniz turizmi tesisi işletmelerine Makam Oluru ile belge düzenlenir.

4) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi

MADDE 14- (1) Deniz turizm tesisi ve deniz turizmi aracı turizm işletmesi belgesi taleplerinde başvuruları incelenerek uygun bulunan talep için;

a) Deniz turizmi tesisi için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü, tesise ilişkin ayrıntılı kapasite, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, başvuru sahibinin yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ilişkin beyanı, ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b) Deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ilişkin başvuru sahibinin beyanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde, başvuru evrakı uygun görülen deniz turizmi tesisleri Bakanlıkça, deniz turizmi araçları ilgili valilikçe denetim programına alınır.

2) Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

3) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

4) Yapılan denetimde sadece evrak eksikliğinin bulunması durumunda eksik evrakın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre verilir. Denetim sonucunda uygun görülmeyen veya verilen sürede uygun evrak gönderilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

ç) Özel deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi başvurularında, belgeleri uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenerek başvurular Değerlendirme Kuruluna sunulur. Değerlendirme Kurulunca uygun görülen özel deniz turizmi araçları denetim programına alınır. Uygun görülmeyen başvurular için başvuru sahibine yazılı bilgi verilir. Denetim programına alınan özel deniz turizmi araçlarında belgelendirme denetimi yapılır. Tespitlerin yer aldığı denetim raporu Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülerek özel deniz turizmi aracının Bakanlıkça desteklenmesinin uygun görülüp görülmediğine ilişkin karar verilir. Değerlendirme Kurulu tarafından belgelendirilmesi uygun görülen özel deniz turizmi araçlarına turizm işletmesi belgesi düzenlenir; uygun görülmeyen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

Belge devir işlemleri

MADDE 15- (1) Başvuruları incelenerek uygun bulunan belge devri taleplerinde;

a) Deniz turizmi tesisleri turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi devri için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, açık adresi, telefon numarası, türü, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresine yer verilir. Deniz turizmi tesislerinin devir işlemlerinde mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan uygun görüş istenir.

b) Deniz turizmi aracı turizm işletmesi belgesi devri için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Belgelendirilmeleri uygun görülenlere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3) Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren üç ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin ve deniz turizmi aracının işletme belgesi 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği iptal edilir.

Turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 16- (1) Turizm işletmesi belgesi ile faaliyette bulunan deniz turizmi tesisi işletmeleri, türünün gerektirdiği asgari şartları sağlayacak şekilde ilave yatırım ve tadilat yapabilir. Bu durumda ilaveler yatırım kapsamında tutularak, tesise kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir. Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvurular incelenerek uygun bulunan turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a) İnceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi belirtilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3) Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde, bu durumun belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren üç ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi halinde turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi talebi reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Su altı ve su üstü faaliyet araçlarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 17- (1) Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet araçlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

(2) Söz konusu talepler, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği gereği oluşturulan Sportif Turizm Kurullarında değerlendirilir. Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucunda aşağıdaki şekilde işlem yürütülür:

a) Uygun görülen başvurulara yeterlilik belgesi verilir, belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi araçlarına Makam Oluru ile belge düzenlenir.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

c) Kurulca ve Valilikçe (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) uygun görülmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yabancı Bayraklı Ticari Deniz Araçlarına Faaliyet ve Seyir İzni Verilmesinde

Uygulanacak Usul ve Esaslar

Mega yat faaliyet izni

MADDE 18- (1) Boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlar Türk karasularında faaliyetlerine ilişkin izin taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte faaliyetinden önce Bakanlığa yazılı olarak başvurur:

a) Yatın ülkemizde ticari faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe.

b) Yata ait sertifika.

c) Yata ait sigorta poliçesi.

ç) Şirketin yetkilisi veya yetkili temsilcisine ilişkin belge.

d) Türkiye’de işlem yapmak üzere yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleri.

(2) Yapılan inceleme sonucunda evrakları uygun görülenlerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri:” başlıklı bölümünün (9) numaralı fıkrasında belirlenen ve ilgili yılında güncellenen giriş harcı ile her yıl Bakanlıkça belirlenen sosyal ve teknik altyapıya katkı payının ödenmesi istenir.

(3) Ödemeye ilişkin dekontların ibrazı halinde, faaliyetleri uygun görülen yabancı bayraklı ticari yatlara Bakanlık Makamı Oluru ile faaliyet izin belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgenin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilir.

(4) Bakanlıkça uygun görülmeyen veya ödemeye ilişkin dekontları ibraz edilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(5) Bir yıldan az süre talep eden yabancı bayraklı ticari yatların ilave süre talep etmeleri durumunda mevcut belgelerinin geçerliliği koruması kaydıyla dosyasında bulunan belgelerle işlem tesis edilebilir. Bu yatlarda talep edilen ek süreye ilişkin giriş harcı ve sosyal ve teknik altyapıya katkı payı alınır.

(6) Faaliyet iznine ilişkin belge numarası her yıl 01’den başlanarak düzenlenir. Süre uzatımlarında aynı belge numarası geçerliliğini korur.

Yabancı bayraklı ticari deniz araçlarının seyir izni

MADDE 19- (1) Yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatların katkı payı Bakanlıkça her yıl metre boyuna göre belirlenir. Bu yatların seyrine, altyapı hizmetlerine katkı payının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ödendiğine ilişkin belgenin seyir izin belgesi işlemleri aşamasında Liman Başkanlığına ibrazı koşulu ile izin verilir.

Yabancı bayraklı özel yatların süre uzatım talepleri

MADDE 20- (1) Yabancı bayraklı özel yatlar, Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabilir. Bu süre içerisinde yabancı bayraklı özel yatların süreleri; Bakanlıktan belgeli yat limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama sözleşmesinin, yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabilir.

(2) Türk limanları arasında seyreden yabancı bayraklı özel yatlarda, meydana gelebilecek arıza nedeniyle acil olarak tamir edilmesinin gerektiği durumlarda, donatanı, kaptanı, sahibi ve sahibinin yetki verdiği kişi, yatı ve yata ait malzemeyi belgeli deniz turizmi tesisleri dışında da tamir ettirebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Belgelerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Usul ve Esaslar

Yatırım belgesinde yer alacak bilgiler

MADDE 21- (1) Deniz turizmi tesisleri yatırım belgesinde; tesisin adı, adresi veya pafta-ada-parsel numarası, türü, denizde bağlama karada park kapasitesi (kruvaziyer limanlar hariç) ve hizmet üniteleri, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, belge sahibinin adı veya unvanı, belge tarih ve numarasına ilişkin bilgilere yer verilir.

Deniz turizmi tesisleri işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler

MADDE 22- (1) Deniz turizmi tesisleri kısmi turizm işletmesi ve turizm işletmesi belgesinde; tesisin adı, adresi, türü, denizde bağlama karada park kapasitesi (kruvaziyer limanlar hariç) ve hizmet üniteleri, belge sahibinin adı veya unvanı, talep edilmesi halinde işletmecinin/alt işletmecinin unvanı, belge tarih ve numarasına ilişkin bilgilere yer verilir.

(2) Deniz turizmi araçları işletme belgesinde; işletmenin adı, adresi, türü, deniz turizmi araçlarının adı, kapasitesi, bayrağı, kiralık deniz turizmi araçlarının kira süresi, belge tarih ve numarasına ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Su altı ve su üstü deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesinde; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile bu Tebliğde belirtilen zorunlu araç ve gereçler, belgede belirtilir.

Yabancı bayraklı deniz turizmi aracı geçici faaliyet izin belgelerinde yer alacak bilgiler

MADDE 23- (1) Otuzdokuz metrenin üzerinde yer alan yabancı bayraklı ticari yatların faaliyet izin belgesinde; aracın adı, bayrağı, izin tarih sayısı, iznin başlangıç ve bitiş tarihi, IMO numarası, sicil limanı, metre boyu, çağrı işareti ve donatanına ait bilgilere yer verilir.

Belge ve plaket düzenlenmesi

MADDE 24- (1) Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, işletme belgeli deniz turizmi tesislerinde tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne göre bu Tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm işletmesi belgesi, işletme belgeli deniz turizmi tesis ve araçlarında yatçı, yolcu ve müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılır.

(2) Belge bedelleri düzenlenen belge adedine göre alınır. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

Belgelerin geçerliliği

MADDE 25- (1) Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletmesi belgeleri Valiliklerce verilen izin süresince geçerlidir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adres, tür, kapasite ve statüsünde değişiklik olması durumunda işletme belgelerinde de gerekli değişiklik yapılır.

(2) İşletme belgeli deniz turizmi tesisinin sigorta belgesi ile deniz turizmi aracı işletmelerinin işletme belgesi kapsamında bulunan araçlarının denize elverişlilik ve sigorta belgelerinin her yıl Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

İşletme adları

MADDE 26- (1) Turizm belgesinde yer alacak deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenir. İşletme adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış ise tesis veya işletmelere verilecek isimde bu belge değerlendirilir.

b) İsim tescili yaptırılmamış ise Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Deniz turizmi kurulları

MADDE 27- (1) Günübirlik gezi teknesi ve gezinti teknesi başvurularının kabulü, incelenmesi, fiziksel nitelikleri, işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, seyir bölgelerinde deniz turizmi araçlarının seyir, demirleme, durmalarına ilişkin kuralların ve araç kapasitesinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve işletmecilik faaliyetleri ile gerekli tedbirlerin alınması amacıyla mahallinde Deniz Turizmi Kurulları oluşturulur. Bu Kurul en büyük mülki amirin başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürü, Bölge Liman Başkanı/Liman Başkanı veya karar almaya yetkili olarak görevlendireceği kişi, Sahil Güvenlik Komutanı veya görevlendireceği kişi, Deniz Ticaret Odası temsilcisi ve ilgili Valilikçe belirlenecek o mahaldeki dernek, kooperatif veya kooperatifler birliği gibi birer meslek temsilcisinden oluşur. İlde Vali, ilçede Kaymakam Kurul başkanı olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü ikinci Başkan olarak görev yapar.

(2) Kurul, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun raportörlük ve sekretarya hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, Yönetmelik ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Yönetmelik ve bu Tebliğ uyarınca alınması gerekli tüm evrak tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz.

(3) Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, Kurul kararı ve denetim raporu ile bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Valilikçe belgelendirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28- (1) 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki turizm amaçlı sportif faaliyet izinleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 11/7/2020 tarihinden önce 5 yıla kadar izin verilen ancak bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yenilenmemiş olan su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri hakkında 25 inci maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.