Tarım ve Orman Bakanlığından:

DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/30)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve içsularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarının karşılanması ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 2/5/2023 tarihli ve 7220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizde ve içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemi sahiplerine yapılacak destekleme ödemelerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2/5/2023 tarihli ve 7220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren ve geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip SUBİS’te kayıtlı balıkçı gemilerini,

c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,

f) EBYS: Bakanlık bünyesinde resmî yazışmaların yürütüldüğü elektronik belge yönetim sistemini,

g) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İçsu: Lagünler, göller, göletler, baraj gölleri, akarsular ve hudut oluşturan nehirleri,

h) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ı) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Başvuru Şartları ve Müracaat

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden, Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kayıtlı ve 6/2/2023 tarihi ve öncesi itibarıyla geçerli balıkçı gemisi su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizde ve içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilir.

(2) Destekleme başvuruları balıkçı gemisi sahibi/sahipleri veya yetkilisi tarafından yapılabilir. 6/2/2023 tarihinden sonra balıkçı gemisi su ürünleri ruhsat tezkeresinde her ne sebeple olursa olsun yapılacak değişiklik destekleme hakkı doğurmaz.

(3) Destekleme için balıkçı gemisinin 6/2/2023 tarihindeki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(4) Aynı balıkçı gemisi ve/veya balıkçı gemisi su ürünleri ruhsat tezkeresi için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya balıkçı gemisi su ürünleri ruhsat tezkeresinde yapılacak bir değişiklik, destekleme için yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

(5) Birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edebilir.

(6) Destekleme ödemesi 6/2/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında yapılır.

(7) Bu Tebliğdeki iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Genel Müdürlükçe ilan edilir.

Başvuru şartları

MADDE 6- (1) Adana ve Hatay illerinde denizde avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri için gemi sahiplerine, bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

(2) Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde içsularda avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri için gemi sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Müracaat

MADDE 7- (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahip/sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilisi, Genel Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan dilekçe ile şahsen müracaat eder.

(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;

a) Destekleme başvurusu yapanın geçerli bir kimlik fotokopisi,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ dönemi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2’de yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

ibraz edilir.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 8- (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin 6/2/2023 tarihi ve öncesi itibarıyla;

a) Geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olduğu,

b) Balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,

kayıtlardan ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun olması hâlinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

 (2) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisi sahibi veya balıkçı gemisi yetkilisinin müracaatı, il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine eklenir ve dosyalanır.

 (3) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-3’te yer alan İl/İlçe İcmal Listesi, Genel Müdürlükçe ilan edilen tarihten sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından ilan panosunda beş işgünü süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(4) Ek-3’te yer alan listeye itirazlar, askı süresi içerisinde destekleme müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, askı süresi sonunda il/ilçe icmal listesi kesinleşir. Kesinleşen il/ilçe icmal listesine, askı süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(5) Ek-3’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen formatta EBYS üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(6) İlçelerden gönderilen listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-4’te yer alan İl Genel İcmal Listesi oluşturulur ve Bakanlıkça belirlenen formatta EBYS üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Denetim ve Sorumluluk

Yetki ve denetim

MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususların çözümünde, Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapabilir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10- (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye sebep olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Sorumluluk

MADDE 11- (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 12- (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Ödemeler, ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından gerekli kaynağın Bankaya aktırılmasından sonra yapılır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.