Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNİN TARİFE VE TALİMATLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/1/2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine, 30/3/2023 tarihli ve 7012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karara ve 27/10/2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) KOBİ: 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde belirlenen tanıma uyan işletmeleri,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte” ibaresi “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde” olarak değiştirilmiş; aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki yıl önce kurulması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklenmiş; aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan “yılda” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı alt bentte yer alan “iki yüz elli” ibaresi “beş yüz” olarak değiştirilmiş; aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “40’ına” ibaresi “50’sine” olarak, mevcut altıncı fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut yedinci ile sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki sermayesinin çoğunluğuna sahip tüzel kişiliğin, (a) bendinin (2) ve (3) numaraları alt bentlerindeki şartları sağlaması gerekmektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Merkez doğrudan poliçe düzenleyebilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tahsiline ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Merkeze” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “15 TL’dir” ibaresi “30 TL’dir” olarak, “işbu” ibaresi “bu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamındaki ticari alacak sigortasına ilişkin tazminat başvurusu ancak icra takibinin kesinleşmesi halinde yapılır. Bu durumda, tazminat ödemesi özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Merkez tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun dipnotunda yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci” olarak değiştirilmiştir.

b) Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “3.000” ibareleri “5.000” olarak değiştirilmiştir.

c) Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun dipnotunda yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci”, “1.000.000” ibaresi “2.000.000” olarak değiştirilmiştir.

ç) Aynı maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılardan poliçeye eklenecekler için bu maddenin birinci ila beşinci fıkraları ile 8 inci madde kapsamında işlem tesis edilir.”

d) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) DDAS-Ticari kapsamında primin belirlenmesinde, birinci fıkrada ciroya bağlı belirlenen prim oranları yerine KOBİ tarafından talep edilen azami teminat tutarı esas alınabilir. Bu durumda prim peşin ödenir ve birinci ila altıncı fıkra hükümleri ile 8 inci madde hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında akdedilen poliçenin sonlanma tarihinden önce bu fıkra kapsamında ikinci bir poliçe akdedilemez. Birinci fıkra kapsamında DDAS-Ticari poliçesine sahip KOBİ’ler, poliçeleri yürürlükte olduğu müddetçe bu üründen yararlanamazlar. Prim ve azami tazminat tutarının belirlenmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

MADDE 8- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“12 nci maddenin yedinci fıkrası çerçevesindeki teminat ise %100 olarak uygulanır.”

MADDE 9- Bu Tebliğin;

a) 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi ile Tebliğin 12 nci maddesine eklenen yedinci fıkra ve 8 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.