Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Malzeme Ofisinin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak 24/12/2019 tarihli ve 1899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde belirtilen mal ve hizmetlerin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ek 12 nci maddesi kapsamında saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması suretiyle satın alınmasına, sözleşme yapılmasına ve/veya sipariş verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “(g) bendi ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “ek 12 nci maddesi ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Ana Statü: 24/12/2019 tarihli ve 1899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünü,”

“g) Katalog: Ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, Ofisle müteşebbisler arasında muayyen bir dönem için yapılan, karşılıklı olarak alım ve satım taahhüdünü içeren bir sözleşmeye, çerçeve anlaşmaya veya protokole dayanan ve elektronik ortamda da sunulan hizmeti,”

“ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak satınalmalarda müteşebbislerin fiziki olarak veya elektronik ortamda Ofise sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,”

“s) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ş) Satış organı: Müşterilere satış ve dağıtım hizmeti vermek üzere merkez ve taşrada kurulan birimleri,

t) Sertifika: Aday ve isteklilerin ve/veya teklif edecekleri ürünlerin, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara başvurabilme yeterliklerinin onaylandığını gösteren dijital ya da basılı belgeyi,

u) Sertifikasyon: Sertifikaya ilişkin olarak gerçekleştirilen değerlendirme ve onay sürecini,

ü) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez satınalma komisyonları; satınalma daire başkanlıkları bünyesinde komisyon başkanı ile birlikte en az üç üyeden oluşmak üzere Genel Müdürlük tarafından kurulur. İşin niteliğine göre aynı satınalma daire başkanlığında birden fazla komisyon kurulabileceği gibi katalog kapsamına alınacak mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere merkez satınalma komisyonları kurulabilir. Komisyonlara yeteri kadar üye veya komisyonda oy hakkı olmaksızın uzman da görevlendirilebilir. Komisyon başkanının olmadığı durumlarda yerine görevlendirilen kişi komisyona başkanlık eder. Herhangi bir sebeple Başkan veya üyelerden birinin geçici olarak bulunmadığı hâllerde bu üyelerin yerine komisyonlara katılacak kişiler Genel Müdürlükçe tespit edilir. Yeni komisyon üyeleri ile yedek üyeler atanıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Katalog komisyonu, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek genel müdür yardımcısının başkanlığında, satınalma daire başkanları ve belirlenecek diğer daire başkanlarından oluşur.

(2) Katalog komisyonunca, katalog tip sözleşmelerinin hazırlanmasına, katalogda yer alacak ürün gruplarının belirlenmesine, tedarikçilerde ve ürünlerde aranılacak şartların belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile birden fazla satınalma daire başkanlığını ilgilendiren hususlara ve fiyat tespitine ilişkin usul ve esaslara yönelik çalışmalar ile katalog süreçlerine ilişkin Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevler yürütülür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Her satınalma için ayrı bir satınalma dosyası düzenlenir. Bu dosyada, müşteri talep yazıları ve ekleri, alınan ön müsaade oluru, ticari şartname ve varsa teknik şartname, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları ile karar onayları gibi satınalma süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

(2) Müşterilerce yapılacak alım taleplerinin usulüne uygun olup olmadığı, ilgili ön inceleme birimlerince incelenerek tekemmül ettirildikten sonra satınalma dosyası ilgili birime iletilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Katalog Daire Başkanlığı” ibaresi “ilgili satınalma daire başkanlıkları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Satınalmanın duyurulması, ilan ve davet süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) 18 inci maddede belirtilen satınalma usullerinden;

a) Kapalı teklif usulü ve açık teklif usulü ile yapılacak satınalmalar ile belli istekliler arasındaki ihale usulünde yapılacak ön yeterlik ilanları, son teklif verme tarihinden en az 5 gün önce Ofis internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bununla birlikte, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen tutarın üzerinde olan veya Yönetim Kurulunca belirlenen ürün gruplarına yönelik satınalmalar ile ön yeterlik ilanları, son teklif verme tarihinden en az 5 gün önce ayrıca Resmî Gazete’de de yayımlanarak ilan edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılacak satınalmalarda isteklilere veya istekliye ilan yapılmaksızın davet gönderilir. Ancak, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylar arasında yapılacak belli istekliler arasındaki ihalelerde davet süresi 5 günden az olamaz.

(6) Belirli bir ilan süresi öngörülmeyen katalog anlaşmaları kapsamına alınacak ürünlere ilişkin ilanlar, Ofis internet sitesinde yıl boyunca yayımlanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Doğrudan sipariş” ibaresi “Katalog siparişi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ofis birinci fıkrada belirlenen alım usullerinden herhangi birini ya da tamamını elektronik ihale ile yapabilir.

(3) Ofisçe yapılacak elektronik ihalelere ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) 4734 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında yapılacak alımlarda bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen satınalma usulleri uygulanır ve bu alımlarda 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, isteklilere davet göndermek suretiyle kapalı veya açık teklif istenmesi yöntemiyle yapılan alım usulüdür.

(2) Belli istekliler arasında ihale usulü;

a) Katalog anlaşması yapılmış olan ve farklı markayı sunan birden fazla müteşebbis arasından, Katalogda yer alan ürünler veya bu ürünlerin dışındaki ürünlerin karşılanmasına yönelik bir talebin bulunması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar veya gerek Ofis gerekse müşteriler tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak birden fazla müteşebbis arasında yapılması yönünde bir talebin olması,

c) Zorunluluk ve ihtiyaca binaen tip, özellik veya benzeri hususlar belirtilmek suretiyle farklı markayı sunan birden fazla müteşebbis arasından alımın karşılanmasına yönelik bir talebin bulunması,

hâllerinde uygulanabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlarla ilgili şartların mevcudiyeti konusunda sorumluluk, talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşuna veya birime aittir.

(3) Belli istekliler arasında ihale usulü, 17 nci maddeye göre ilan edilerek adayların ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı ihaleler suretiyle de yapılabilir. Bu durumda 35 inci maddeye uygun olarak belirlenecek değerlendirme kriterleri, ön yeterlik ilanı ile şartnamesinde belirtilir. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterlikleri tespit edilen isteklilerin tamamı fiyat teklifi vermeye davet edilir. Fiyat teklifi vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “doğrudan siparişe” ibaresi “katalog siparişine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Katalog siparişi usulü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “doğrudan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teklif mektupları” ibaresi “Teklifler” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tekliflerin verilmesi

MADDE 26- (1) Teklifler, ilan veya davet mektubunda belirtilen gün ve saate kadar Ofise verilir. Alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez. Posta ile gönderilen tekliflerin de belirtilen gün ve saate kadar satınalmaya yetkili mercilere gelmiş olması gerekir.

(2) Postada gecikmiş teklifler dikkate alınmaz.

(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresine ilişkin hususlar ihale ilanında ve/veya şartnamesinde belirtilir.

(5) İstekli, satın alma konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi, ihale ilanında ve/veya şartnamesinde belirtilmesi kaydıyla bir kısmı için de teklifte bulunabilir.

(6) Alternatif teklif, ancak ihale ilanında ve/veya şartnamesinde açıkça belirtildiği takdirde kabul edilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Zeyilname düzenlenmesi

MADDE 26/A- (1) Satınalmanın ilan edilmesinden sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya alımın gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ile eksikliklerin Ofis tarafından veya ihtiyaç sahibi kurumca tespit edilmesi veya isteklilerce bildirilmesi hâlinde, gerekli değişiklikler yapılabilir.

(2) İstekliler, tekliflerini hazırlama aşamasında, ihale ilanında ve/veya şartnamesinde açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale evrakı satın almak kaydıyla, ihale ilanında belirtilecek tarihe kadar, yazılı açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) İhale ilanında ve/veya şartnamesinde değişiklik yapılması hâlinde, yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, Ofis internet sitesinde yayımlanır ve yapılan değişiklikler ihale evrakı alan tüm isteklilere bildirilir.

(4) Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, son teklif verme tarihi zeyilname ile ertelenir. Ayrıca teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığında yer alan “Teklif mektuplarının” ibaresi “Tekliflerin” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “teklif mektupları” ibaresi “teklifler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ihale etmekte serbesttir. Bu hususların şartname, ilân ve teklif isteme mektuplarında belirtilmesi zorunludur.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satınalmanın karara bağlanması, sözleşmeye davet ve sonuç bildirimi

MADDE 32- (1) Ofis ihalelerinde en uygun teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenir. İhale ilanı ve/veya şartnamesinde belirtilmesi kaydıyla en uygun teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir. En uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale ilanı ve/veya şartnamesinde bu unsurların neler olduğu ile parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirtilir.

(2) İhalede elde edilen fiyatın uygun olup olmadığının tespiti için komisyonca inceleme yapılabilir.

(3) İhalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İhale ilanında ve/veya şartnamesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Satınalma sonucu, satınalmaya ait komisyon kararının yetkili merciler tarafından onaylandığı tarihi müteakip en geç teklif geçerlilik süresi içerisinde ihale üzerinde bırakılan istekliye yazı ile bildirilir. İhale sonuçları ayrıca Ofis internet sitesinde de yayımlanır.

(5) İstekli, ihalenin üzerinde bırakıldığına dair yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kesin teminatını vermeye ve bütün masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme yapmaya mecburdur. Bu süre zorunluluk hâlinde Ofisçe veya isteklinin talebinin Ofisçe de kabulü hâlinde uzatılabilir. Aksi takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir. Bu takdirde istekliden ihale ilanında ve/veya şartnamesinde belirtilen oranlarda ayrıca cezai şart alınır ve bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde belirtilen hükümler uygulanır.

(6) Sözleşmenin imzalanmasının ardından satınalmalara ilişkin sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt içi satınalmalarda avans tutarı kadar kesin süresiz banka avans teminat mektubu, yurt dışı satınalmalar için ise avans tutarı kadar kontrgarantili avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteklilerde aranılacak yeterlik kuralları, sertifikasyon sistemi ve tedarikçi derecelendirme

MADDE 35- (1) Ön yeterlik değerlendirmesine katılacak adaylardan veya satınalmaya katılacak isteklilerden; ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler ile satınalma konusu ürünlerin ulusal ve/veya uluslararası standart, kalite ve analizlerine yönelik belgeleri ve/veya numuneleri istenebilir.

(2) Yapılacak satınalmalarda bilgi, belge ve/veya numune incelemeleri üzerinden yapılacak tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlikleri ve/veya ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, teknik uygunluğu olmayan ve/veya hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin ve hataların önceden belirlenmesi amacıyla, sertifikasyon sistemleri kurulabilir. Sertifikasyon sistemleri; satınalmanın türü, konusu, niteliği, miktarı, adayların nitelikleri ya da yaklaşık maliyet gibi kriterlerden biri, birkaçı ya da tamamı esas alınarak gruplar veya alt gruplar şeklinde oluşturulabilir. Belirlenen kriterler veya kural setlerine uygunluğu onaylanan aday, istekli veya ürünlere ilişkin olarak; konusu, kapsamı, niteliği ve geçerlilik süresi belirtilen bir sertifika verilebilir.

(3) Katalogda yer alan ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, yerli üretimin desteklenmesi ile tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla; tedarikçilerin, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri, ürünlerinin kalite düzeyleri, satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi sayısal ve niteliksel kriterler esas alınmak ve istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılmak suretiyle puanlama ve derecelendirme yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamında; aday ve isteklilerden istenilecek bilgi, belge ve numuneler ile sertifikasyon sisteminin kurulması, işletilmesi, sisteme kayıt için gerekli şartların ve kuralların belirlenmesi ve katalogda yer alan tedarikçilerin puanlama ve derecelendirilmesinde yararlanılacak kriterler ve kurallar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğe 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Katalog anlaşmaları

MADDE 36/A- (1) Ofis, faaliyete konu mal ve hizmet gruplarına giren alımları, 18 inci maddede belirtilen kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü kullanılmak suretiyle; müteşebbislerle yapılacak açık satışlara ait satınalma sözleşmeleri, çerçeve anlaşmalar, protokol veya mal ve hizmet gruplarına göre belirlenecek anlaşma türleri kapsamında tedarik edebilir.

(2) Katalog anlaşmaları kapsamında temin edilecek mal ve hizmet grupları 17 nci maddeye göre ilan edilir.

(3) Katalog anlaşmalarının süresi en az 1 yıl olabilir ve anlaşma imzalanan tedarikçiler Ofis internet sitesinde ilan edilir. Bu sürenin bitiminde tedarikçilerin yeterliklerinin devam ettiğinin belgelendirilmesi ve teminata ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla anlaşma süreleri uzatılabilir.

(4) Katalog anlaşması yapılmış olması Ofise alım zorunluluğu getirmez. Ofis, katalog anlaşmaları kapsamındaki ihtiyaçları bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapılmasından sonra tespit edilmesi hâlinde ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu takdirde yükleniciden ayrıca taahhüdün yerine getirilmeyen kısmına ait tutar üzerinden ihale şartnamesinde belirtilen oranda cezai şart alınır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğe 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar, ihalelere katılmaktan yasaklama, isteklilerin ceza sorumluluğu, bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

MADDE 44/A- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında ihaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar, ihalelere katılmaktan yasaklama, isteklilerin ceza sorumluluğu, bilgi ve belgeleri açıklama yasağı hususlarında 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 33- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

---

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Katalog kapsamında sipariş edilen ürünlerin teknik özelliklerine uygunluğu yönünden muayenesi, Ofisçe görevlendirilecek yeterli sayıda teknik eleman vasıtasıyla yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ofis, imalatın herhangi bir aşamasında ara denetim yapabileceği gibi yüklenicinin talebi üzerine de ara denetim yapabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Pazarlama Daire Başkanı” ibaresi “ilgili daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.