Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DOUSEM): Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, bilimsel bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine hizmet etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, gelişim ve uzmanlık kursları, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlenmesine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

b) Sanayi ve hizmet kuruluşlarına yönelik araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek.

c) Öğrencilerin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla farklı alanlarda sertifika programları düzenlemek.

ç) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin verecekleri kurs ve her türlü eğitim- öğretim çalışmasını organize etmek ve gerekli teknik imkanları sağlamak.

d) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiği zaman yardımcılarının da görev süresi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda yardımcılarından birisini vekil tayin eder. Müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, Müdür tarafından belirlenen öğretim üyelerinden biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla süremez. Altı aydan uzun süreli izin ve Üniversite dışı görevlendirmelerde Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda ve talep edilmesi halinde dönem sonu raporlarını Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

b) Merkez bünyesinde proje ve eğitim grupları oluşturmak, çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimlerini belirlemek, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgelerle ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve kabul etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitede görevli veya diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla ile alınır. Müdürün kararı veya üyelerin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla üye olmayan kişiler toplantıya çağırabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin iş dünyası ile iletişiminin ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bilimsel araştırmalarını desteklemek.

b) Sertifika programlarının akademi ve iş hayatındaki gelişmeler uyarınca güncellenmesine yönelik önerilerde bulunmak.

c) Faaliyetlerini her yıl rapor haline getirilerek en geç aynı yılın Ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 15/8/2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.