Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALP RİTİM BOZUKLUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları alanında iç ve dış paydaşlar ile özel sektöre de hizmet vermek üzere pilot üretim, kalite kontrol, deney, test, kalibrasyon, sertifikasyon, modelleme, prototipleme ve eğitim hizmetleri sunmak.

b) Kalp ritim bozuklukları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve tedavi hizmetlerini sağlamak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını, tanı ve tedavi ünitelerini kurmak.

c) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında uluslararası müfredata uygun eğitim programları geliştirmek, sertifikasyon programları düzenlemek, bu konuda uzman hekim ve teknik personel yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalp ritim bozuklukları alanında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirmek.

c) Kalp ritim bozuklukları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

ç) Kalp ritim bozuklukları tanı ve tedavi uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve/veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak.

d) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında hekim, teknik personel ve yardımcı sağlık personeline eğitim vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör kuruluşlarına danışmanlık, eğitim/sertifikalı eğitim, sertifikasyon ve uygulama hizmetleri sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel bulguları raporlamak, uluslararası etkisi olan dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

ğ) Üniversite bünyesinde yer alan olanakların Merkezin amaçlarına uygun kullanımını sağlayarak kalp ritim bozuklukları alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 2/11/2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.