Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KOZMETOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; tıbbi kozmetik ve estetik alanında verilen eğitime katkıda bulunmak, kozmetik hizmetlerinin tecrübe ve akademik bilinçle sunumunu sağlamak, Merkez hizmetlerini tıp gereklerine uygun ortam ve şartlarda sunmak, Üniversite içindeki tanı ve tedavi olanaklarını geliştirmek, bunun için gerektiğinde ulusal ve uluslararası klinikler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplumu yönlendirmek ve kozmetoloji alanındaki bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre uygulamasına izin verilmiş olan kozmetoloji yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve konuyla ilgili eğitimler vermek.

b) Kozmetoloji yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

c) Kozmetoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerine teknik destek vermek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) Kozmetoloji alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek. 

e) Tıp, hemşirelik, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri lisans ve lisansüstü öğrencileri ve mezunları  başta olmak üzere, kozmetoloji alanına ilgi duyanlara üretim, uygulama ve topluma ulaştırma konularında eğitimler düzenlemek.

f) Kozmetoloji uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

g) Kozmetoloji uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak, yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve  uluslararası düzeyde kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ğ) Kozmetoloji alanındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.

h) Kozmetoloji uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.

ı) Kozmetoloji uygulamalarında kullanılmak üzere ürün geliştirme ve üretim çalışmaları gerçekleştirmek.

i) Çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında kozmetoloji uygulamalarının yayılımı için çalışmalar gerçekleştirmek.

j) Merkezin amacına uygun Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. 

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya  başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde ve denetiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli olan geçici çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek, protokollerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda karar almak.

g) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkezin amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları  uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.