Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başmüdür: Hastane Başmüdürünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Merkez (Hastane): Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları (Hastane başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; teşhis, tedavi, rehabilite edici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Merkeze başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak tedavi edilmesini ve bu amaçla gerekli insan kaynağının yönetilmesini, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili eğitim, bilimsel araştırma ve klinik uygulamaların yapılmasını, sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkânının sağlanmasını, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin yürütülmesini temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki sağlık standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

b) Klinik dallar, temel bilimler ve toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda faaliyette bulunmak.

c) Öğrencilere insan sağlığı alanında, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitülerinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli altyapıyı hazırlamak.

ç) Amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında faaliyetlerde bulunmak.

f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8- (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Rektör tarafından Üniversitede görev yapan tıp alanındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Müdür yardımcıları (Hastane başhekim yardımcıları), Üniversitede görev yapan tıp alanındaki öğretim üyeleri arasından; gerek görüldüğü hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından ihtiyaç dahilinde Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9- (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini, bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve işlemleri yapmak.

b) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların, kabul, bakım, tedavi ve merkezden taburcu edilmeleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında Dekanın onayı ile anabilim dalı ve bilim dallarının görüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

ç) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.

d) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kuruluna teklif etmek.

e) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak.

f) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak.

g) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Merkez hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

i) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü veya gerekli gördüğünde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Tıp Fakültesi Dekanı.

c) Kalite süreçlerinden sorumlu merkez müdür yardımcısı.

ç) Satın almadan sorumlu merkez müdür yardımcısı.

d) Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.

e) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.

f) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.

g) Merkez Laboratuvarı Başkanı.

ğ) Başmüdür.

h) Döner Sermaye İşletme Müdürü.

ı) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için Merkez Müdürüne önerilerde bulunmak.

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerinin kurulmasını önermek ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla, personel ihtiyacını planlamak ve Rektöre sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Rektörün veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Tıp Fakültesi Dekanı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesi Dekanı.

c) Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları.

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Onkoloji Enstitüsü Müdürü.

d) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü.

e) Tıp Fakültesi araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci.

f) Gerekli görülen kamu kurum ve kuruluş temsilcileri.

g) Merkezde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların kendi aralarından seçecekleri bir temsilci.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Merkez hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli önerileri hazırlar. Danışma Kurulu üyelerinden birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılanlar üç yıl için seçilir, bu üyelerden süresi dolanlar yeniden seçilebilir.

(3) Rektörün veya görevlendireceği rektör yardımcısının gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin servis, poliklinik ve cerrahi/girişimsel çalışma düzeni ve işleyişini, Dekanın ve Merkez Müdürünün görüşünü dikkate alarak ilgili anabilim dalı başkanları düzenler.

(3) Merkez laboratuvarının koordinasyon ve laboratuvar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez Laboratuvarının Başkanı, işleyişten Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, yürütülen hemşirelik hizmetleri açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Başmüdür ve görevi

MADDE 15- (1) Başmüdürün görevi; Merkezin idari, mali, teknik ve yönetsel işlerinin koordine edilmesi ve yürütülmesinin tümünü kapsar. Başmüdür, Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Başmüdür, Merkezin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlar.

Komisyonlar

MADDE 16- (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir.

(2) İdari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektörün onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.