Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DEUZEM): Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimleriyle eşgüdüm sağlayarak ön lisans, lisans, lisansüstü, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil tüm eğitim programlarını bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı uzaktan eğitim kapsamında planlamak, geliştirmek ve yürütmek.

b) Uzaktan eğitim ve ilişkili alanlarda araştırmalar yapmak ve yayımlamak.

c) Araştırma sonuçlarına dayalı yenilikçi, çoklu ve etkileşimli teknolojilerle zenginleştirilmiş uzaktan eğitim faaliyetlerini geliştirmek, yürütmek, etkinliğini artırmak ve iyileştirmek.

ç) Uzaktan eğitim yoluyla, yenilikçi eğitim programları geliştirerek kariyer becerilerini hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile desteklemek.

d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak, çözümler üretmek, eğitim programlarını çevrimiçi, hibrit ve harmanlanmış ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Üniversitenin, diğer üniversitelerin, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yapılacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini koordine etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan öğretim yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans, lisansüstü, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil olmak üzere farklı eğitim programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

b) Üniversitede, uzaktan eğitim kapsamında oluşturulacak ders, laboratuvar, seminer, kurs ve benzeri eğitim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, uygulama ve değerlendirme süreçlerine destek vermek.

c) Üniversitede yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri için kullanılacak mekanların sürdürülebilirlik hedeflerine ve dezavantajlı bireylerin erişim standartlarına uygun şekilde geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak, izleme süreçlerinde destek olmak.

ç) Merkez bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri için kullanılacak eğitsel içeriklerin standartlara uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak ve yürütme, izleme süreçlerinde destek olmak.

d) Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Merkez çalışmaları kapsamında ortaya çıkan buluşların sınai mülkiyet süreçlerini yürütmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitim uygulamaları için sistem tasarımı yapmak.

f) Uzaktan eğitime ilişkin teknik, yazılım ve eğitim altyapısının koordinasyonunu sağlamak, Üniversite içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde yürütülmesini desteklemek.

g) Zorunlu durumlar dışında uzaktan eğitimle yürütülen akademik programlar için öğretim elemanlarına ve öğrencilere destek hizmetleri vermek, ölçme ve değerlendirme hizmetleri vermek.

ğ) Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartları için önerilerde bulunmak.

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek.

ı) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim tabanlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirilmesini teklif etmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak; ders geçme, katılım ve benzeri belgeleri vermek.

i) Özel gereksinimli ve/veya dezavantajlı bireylere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için uzaktan eğitim projeleri ve programları geliştirmek.

j) Uzaktan eğitim konularına yönelik hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

k) Üniversite bünyesinde yapılacak ulusal ve uluslararası sınavlarda koordinasyon yapmak ve teknik destek sağlamak.

l) Kamu, özel, sivil toplum, ulusal ve uluslararası kuruluşların talepleri ile uzaktan eğitim konularında iş birliği yapmak; görevde yükselme, ünvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi sınavları gerçekleştirmek için sınav süreçlerini yürütmek.

m) İlgili mevzaut kapsamında Merkezin faaliyetleri ile ilgili danışma, bilirkişilik, uzmanlık ile ARGE ve benzeri destek ve hizmetleri vermek.

n) İlgili mevzuat kapsamında Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve bir sonraki yıla ait faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

ç) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 26/11/2010 tarihli ve 27767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.