Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL ANATOMİ VE PLASTİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anatomi Anabilim Dalı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalını,

b) Merkez (GAPUM): Ege Üniversitesi Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ege Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin mevcut ortam, olanak ve ekipmanlarının etkin kullanımlarını sağlayarak sağlık mesleklerine yönelik eğitsel ve bilimsel faaliyetler düzenlemek.

b) Sağlık bilimleri ve biyolojik materyal ile ilgili diğer bilimlerin teorik ve pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere yenilikçi ve güncel yöntem, teknik, ortam ve araç-gereçleri geliştirmek, deneysel çalışmalar yapmak, bu konularda çalışmak isteyenlere olanak sağlamak.

c) Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yaparak, yüksek nitelikli ve sürekliliği olan eğitim-araştırma faaliyetleri yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölümlerinde akademik personel tarafından yürütülmekte olan; kadavra, plastinasyon, simülasyon ve deney hayvanı konusunda çalışmalara, lisans/lisansüstü program öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerine ve tez çalışmalarına imkân sağlamak.

b) Tüm tıbbi girişimsel uygulamalar ile ilgili simülasyon, insan kadavraları ve deney hayvanının ayrı ayrı veya birleştirilmiş üst düzey eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, birlikte eğitim, seminer, konferans ve kongre düzenlemek, danışmanlık yapmak.

ç) Merkezin amaçları kapsamındaki programlar ve araştırmalara destek olmak, insan kadavralarının kullanılabileceği proje temelli üst düzeyde araştırmaların yapılabilmesi için bilgi, materyal, altyapı ve teknik olanaklar sağlamak.

d) Merkezin amaçları kapsamındaki AR-GE çalışmaları ve yenilikçi çalışmalar için ortam oluşturmak, patent başvuruları yapmak, yeni cerrahi uygulamalar ve tekniklerin denenmesi ve geliştirilmesine olanak sağlamak.

e) Plastinasyon yönteminin yaygınlaştırılması, plastine edilmiş materyaller ile örgün ve yaygın eğitim malzemelerinin zenginleştirilmesi için çalışmak, mevcut plastinasyon yöntemi ve sarf malzemelerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, çalışma, projeler yürütmek.

f) Merkezin amaçlarına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; girişimsel anatomi ve plastinasyon alanında ulusal ve uluslararası faaliyetleri bulunanlar veya Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında görev yapan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; girişimsel anatomi ve plastinasyon alanında ulusal ve uluslararası faaliyetleri bulunan veya Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevinin sona ermesi halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görev süresi sona eren Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve toplantıda alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanan aylık ve yıllık çalışma programlarını uygulamak, Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konuda öneriler hazırlamak.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili Rektöre yıllık rapor vermek.

d) Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin ve Merkezde bulunan makine ve teçhizatın periyodik bakımlarını yaptırmak için ilgili servisle veya Üniversitenin teknik ve yapı destek birimleri ile iletişime geçmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve en az birisi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere Merkezin çalışma alanları ile ilgili faaliyet gösteren Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesiyle birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

b) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

c) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.