Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki tesisler bu Yönetmeliğin kapsamına girmez:

a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki tesisler.

b) Elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları.

c) Maden işletmelerindeki elektrik tesisleri.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“13) Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT Belgesi): Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışabilmek için ilgili fen adamlarına, yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimler sonucunda verilen belgedir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Hat birden fazla bölgeden geçiyorsa her bölgedeki hat bölümü o bölgeye ilişkin değerlerle hesaplanır. 45 inci maddenin ikinci fıkrasının uygulanması, bu bende aykırılık oluşturmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve özel araçlar kullanılmadan elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında hiçbir şekilde çalışma yapılamaz.

Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak elektrik mühendisleri ile EKAT Belgesine sahip elektrikle ilgili fen adamları çalışma yapabilir. Gerilim altındaki tesis bölümlerinde inşaat, boya, kaynak, temizlik ve benzeri yardımcı işlerin yapılmasında, ilgili tesis bölümü enerjisiz bırakılarak, bir elektrik mühendisinin gözetiminde ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygun olarak çalışma yapılabilir.”

“İletim ve dağıtım tesislerinde, ilgisine göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak enerji altında bakım çalışmaları yapılabilir.

EKAT Belgesi eğitimleri;

a) 36 kV gerilim seviyesine kadar yüksek gerilimli elektrik dağıtım ve tüketim tesislerine yönelik olarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi,

b) İletim gerilim seviyesinden bağlı elektrik iletim ve tüketim tesisleri ile bunların 36 kV ve altı yüksek gerilimli bölümlerine yönelik olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi,

c) Elektrik üretim tesislerine yönelik olarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi,

tarafından verilir. Söz konusu eğitimlerde başarılı olan kişilere eğitim veren kurumlar tarafından EKAT Belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgeler birbirinin muadili olarak değerlendirilemez.

EKAT Belgesine esas eğitimlere ilişkin eğitim ve program içerikleri ile ölçme ve değerlendirmeye yönelik usul ve esaslar eğitim veren kurumlar tarafından altı ay içerisinde belirlenir.

EKAT Belgesinin şekli, formatı, geçerlilik süresi ve yenilenmesi gibi ortak uygulamaya yönelik hususlar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartıyla, belge vermeye yetkili kurumlarca altı ay içerisinde belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi edinmiş kişilerden mevcut belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl içerisinde dolacak olanlar, geçerlilik süresi bitimine kadar; mevcut belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldan daha uzun olanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde, 60 ıncı madde kapsamında belgelerini yeniler. Bu süreler içinde mevcut belgeler niteliklerine uygun şekilde geçerliliklerini korur.”

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.