Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, sisteme bağlantıyla ilgili olarak 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta yer alan standartların sağlanamaması,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde” ibaresi “Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği” ibaresi “Elektrik Şebeke Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İletim sistemine bağlanması uygun görülen üretim tesislerine ilişkin olarak başvuru sahibi, üretim lisansına başvurmadan evvel önlisans süresi içerisinde bağlantı anlaşması için TEİAŞ’a başvurmak zorundadır.”

“(9) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları taraflarca imzalandıkları tarih itibarıyla yürürlüğe girerler. İletim bedelleri ile Kurul tarafından onaylı tip anlaşmalarda öngörülen diğer bedeller ilgili mevzuat kapsamında hesaplanarak uygulanır.”

“(12) İletim sistemine bağlantısı uygun görülen tesisler için TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalayan kullanıcılar, sistem kullanım anlaşmasının imzalanması için iletim sistemine öngörülen fiziki bağlantı tarihinden en geç bir ay öncesinde TEİAŞ’a başvurmak zorundadır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. İletim sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen anlaşma gücünü aşamaz. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.”

“(7) Dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’ler aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa anlaşma güçlerinin artırılmasını talep edebilirler. TEİAŞ, bu fıkra kapsamındaki güç artışı taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç artışı talebi kabul edilmiş sayılır. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç artışı talepleri ayrı değerlendirilir.

(8) Dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’ler üç yılda bir defa anlaşma güçlerinin düşürülmesini talep edebilirler. TEİAŞ, güç düşümü taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç düşümü talebi kabul edilmiş sayılır. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç düşümü talepleri ayrı değerlendirilir. Dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’ler, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin uygulandığı bölge bazında ve toplam anlaşma gücünün altına inilmediği sürece aynı fiyatlandırma yılı içerisinde aynı transformatör merkezleri için bir defa olmak üzere her bir transformatör merkezi kombinasyonu için güç aktarımı talebinde bulunabilirler.

(9) Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma güçleri lisanslarına derç edilmiş olan kurulu güç değeri ile aynı olmalıdır. Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma gücü değişiklikleri lisans tadilleri ile uyumlu olacak şekilde bu maddede belirtilen sürelerle sınırlı olmaksızın gerçekleştirilir. Ancak, kömür veya doğal gaza dayalı elektrik üretim lisansı sahipleri, lisanslarına derç edilmiş olan kurulu gücü geçmemek üzere, veriş yönündeki anlaşma güçlerini değiştirmek üzere bir takvim yılında en fazla iki kez değişiklik talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki anlaşma gücü değişiklik talebi, kurulu güce ilişkin son lisans tadilinden önceki kurulu güçten daha düşük güçte olamaz. Üretim lisansı sahipleri çekiş yönündeki anlaşma güçlerinin artırılmasını aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa, çekiş yönündeki anlaşma güçlerinin düşürülmesini ise üç yılda bir defa talep edebilirler. TEİAŞ, güç değişikliği taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç değişikliği talebi kabul edilmiş sayılır.

(10) On birinci fıkra kapsamında tesis edilen transformatör merkezleri veya mevcut transformatör merkezinde kapasite artış talebi üzerine tesis edilen transformatörlerin geçici kabulünü takiben iki ay içerisinde yeni transformatör merkezi veya kapasite artış talebine esas güç üzerinden sistem kullanım anlaşması TEİAŞ tarafından hazırlanarak imzalanmak üzere talep sahibi elektrik dağıtım şirketi ve/veya dağıtım lisansı sahibi OSB’ye gönderilmek suretiyle bildirim yapılır. İlgili dağıtım şirketi ve/veya dağıtım lisansı sahibi OSB, TEİAŞ’ın bildirimini takiben en geç dokuz ay içerisinde sistem kullanım anlaşmasını imzalamakla ve talebe esas transformatör merkezine yük aktarmakla yükümlüdür.”

“(11) Elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin, TEİAŞ ile imzalayacakları ilk bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında kayıtlı olan anlaşma güçleri, TEİAŞ tarafından verilen bağlantı görüşünde yer alan güç değerinin altında olamaz. Talepleri doğrultusunda yeni transformatör merkezi inşa edilen veya mevcut transformatör merkezlerinde kapasite artışı yatırımı yapılan dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’lerin, söz konusu yatırımların gerçekleşmesinden sonraki ilk anlaşma güçleri talep edilen gücün altında olamaz ve bu gücün altına düşülecek şekilde güç düşümü talep edilemez. Bu kapsamda, yeni tesis edilecek transformatör merkezleri için TEİAŞ ile talep sahibi dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi OSB arasında bağlantı anlaşması imzalanmadan, kapasite artırımı yatırımı yapılacak transformatör merkezleri için gerekiyor ise mevcut bağlantı anlaşması revize edilmeden TEİAŞ tarafından transformatör merkezinin tesisine veya kapasite artırımı yatırımına başlanmaz. Bu kapsamda tesis edilecek yatırımlar için dağıtım şirketi veya dağıtım lisansı sahibi OSB’den bağlantı anlaşması kapsamında teminat alınmaz.

(12) İletim seviyesinden bağlı tüketiciler, aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa anlaşma güçlerinin artırılmasını talep edebilirler. TEİAŞ, bu fıkra kapsamındaki güç artışı taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç artışı talebi kabul edilmiş sayılır. Tüketiciler, anlaşma güçlerini düşürmek amacıyla üç yılda bir defa sistem kullanım anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. TEİAŞ, güç düşümü taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç düşümü talebi kabul edilmiş sayılır. Tüketiciler, TEİAŞ tarafından verilen bağlantı görüşünde yer alan güç değerinin altına düşecek şekilde güç düşümü talebinde bulunamaz. Ancak, TEİAŞ tarafından yeni bir transformatör merkezi tesis edilerek tüketicinin mevcut transformatör merkezindeki gücünün bir kısmının yeni transformatör merkezine aktarılması halinde, anlaşma güçleri toplamının mevcut anlaşma gücünün altına düşmemesi kaydıyla güç düşümüne izin verilir. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç değişikliği talepleri ayrı değerlendirilir.

(13) Kullanıcılar, sistem kullanım anlaşmalarında kayıtlı olan güç değerleri bu madde kapsamında revize edilmeden anlaşma gücünü aşamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İletim sistemini tüketim yönlü kullanan kullanıcılar iletim sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak suretiyle iletim sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde, TEİAŞ’a yazılı olarak başvurmasından itibaren, taraflar farklı bir süre üzerinde mutabık kalmadıkları takdirde, en geç 15 gün içerisinde iletim sistemi kullanımı sonlandırılır. İletim sisteminden ayrılan kullanıcının bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları feshedilir. Üretim lisansı sahibi kullanıcılar lisansları iptal edilmediği veya sona ermediği sürece iletim sisteminden ayrılmayı talep edemezler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İlgili idareden alınacak yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni ya da olağanüstü hal ile genel hayata etkililik kararı alınan bölgelerde ilgili idareden verilen izinleri,

c) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

ç) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “altmış” ibaresi “doksan” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “5” ibaresi “3” şeklinde ve aynı fıkranın (g), (h) ve (ı) bentleri ile aynı maddenin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Meskun mahal içinde bulunan ve bağımsız bölüm bazında kurulu gücü 160 kW’a kadar olan tarımsal faaliyet haricindeki kullanım yerlerine ait bağlantı talepleri AG’den karşılanır. Bu fıkra kapsamında mesken haricindeki bağlantı talepleri, başvuru sahibinin OG seviyesinden enerji talebine ilişkin yazılı başvurusu olması kaydıyla OG’den karşılanabilir.”

“h) AG dağıtım şebekesi bulunmayan mevcut yerleşim yerlerinin ilk kez yerleşime açılan genişleme alanlarında bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım transformatöründen beslenebilecek şekilde tarımsal faaliyet haricinde en az beş kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir.

ı) Ruhsata tabi olmayan kuyudan veya akarsu, gölet ve benzeri diğer su kaynaklarından tarımsal faaliyet yapma amaçlı bağlantı talepleri ile yapı ruhsatına tabi olmayan baz istasyonları ve benzeri bağlantı taleplerine, mevcut AG şebekesinin uygun olması ve yeni yatırım gerekmemesi durumunda olumlu görüş verilir. Bağlantı talebinin mevcut dağıtım şebekesinde yapılacak kapasite artışı ile karşılanabilir olması durumunda kullanıcının söz konusu kapasite artış yatırımının maliyetini üstlenmesi halinde bağlantı talebi karşılanır.”

“(6) Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal faaliyete dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı iki km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş ve uzaklığı beş km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az on kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış ve akabinde bağlantı anlaşması imzalanmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için iki yüz metre olarak uygulanır.

(7) Bir OG kullanıcısına ait transformatörden ilgili transformatör malikinin muvafakati ile;

a) Meskun mahal dışında bulunan,

b) Meskun mahal içerisinde bulunan ve ilgili OG kullanıcısı ile aynı veya bitişik parselde yer alan,

en fazla beş kullanım yerine ayrı kullanıcı olarak müstakil ölçü sistemi ile bağlantı yapılabilir. Bu durumda söz konusu transformatör ortak kullanım haline gelen tesis olarak değerlendirilmez ve bu transformatörden bağlı kullanıcılar OG kullanıcısı olarak kabul edilir. Bu durumdaki bir tesise altıncı kullanıcının bağlanacak olması durumunda söz konusu tesisin ortak kullanım haline geldiği kabul edilir ve 37 nci madde kapsamında işlem yapılır. Ancak ortak kullanıma konu edilmesi talep edilen tesisin özel mülkiyette yer alması ve arızaya anında müdahale için uygun fiziksel koşulların olmaması durumunda söz konusu tesis devralınmayabilir.

(8) OG seviyesindeki tarımsal faaliyet amaçlı bağlantı taleplerinde, birden fazla talebin bulunması ve şebeke yatırımının gerekmesi halinde, bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı olarak kabul edilir. Bu çerçevede, tarımsal bağlantı hattı tesis edilmesi için, fiili şebeke güzergâhına göre uzaklığı iki km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az iki ve uzaklığı beş km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış ve akabinde bağlantı anlaşması imzalanmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin tarımsal bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için beş yüz metre olarak uygulanır. Bu çerçevede, ortak kullanıma konu şebeke unsurları ilgili dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Tarımsal bağlantı hattının yapılacağı taşınmazlar için söz konusu taşınmaz malikinin muvafakatinin verilmiş olduğu kabul edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10/B maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Meskun mahal içinde bulunan ve bağlantı anlaşmasında yer alan gücü 50 kW üstünde olan veya meskun mahal dışında bulunan AG kullanıcıları için iki yüz metreden,”

“(11) Kullanıcının geçici olarak dağıtım sistemini kullanmak istemesi durumunda, geçici bağlantı, bağlantı noktasına kadar tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilir. Söz konusu tesislerden bir başka kullanıcının dağıtım sistemine bağlanmak istemesi halinde geçici tesisin sahibi tarafından muvafakat verilmesi koşuluyla üçüncü şahıslar yararlandırılabilir. Söz konusu geçici bağlantı hattının enerjilendirme tarihinden itibaren beş yıl sonra başka bir kullanıcının geçici bağlantı hattı üzerinden dağıtım sistemine bağlanmak istemesi ve bağlantı talebinin dağıtım şirketi tarafından uygun bulunması halinde, geçici bağlantı hattı dağıtım şebekesi kapsamına iz bedelle devralınır. Kullanıcının geçici bağlantı ihtiyacı ortadan kalktıktan sonra dağıtım şirketinin de ihtiyacının olmadığı tesisler kullanıcı tarafından sökülür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru sahibinin gerekli dağıtım şebekesinin yapımını üstlenmeyi tercih etmesi durumunda; dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması ile eş zamanlı olarak, ilgili dağıtım tesisine ilişkin finansman ve bağlantı koşulları gibi hususların düzenlendiği tesis yapım sözleşmesi imzalanır. Bu durumda söz konusu dağıtım tesisinin projesinin hazırlanması başvuru sahibinin sorumluluğunda olup, projenin hazırlanabilmesine ilişkin etüt için gerekli olan tüm bilgiler dağıtım şirketi tarafından sağlanır. Finansman yönteminde ise dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında tesis edilecek dağıtım varlıklarının maliyetinin finanse edilmesine ilişkin koşulların yer aldığı bir sözleşme imzalanır. Bu yöntemde proje hazırlama sorumluluğu dağıtım şirketine aittir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kapsamında; 22 nci maddede tanımlanmış olan ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen, sistem kullanım anlaşması ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmasında belirlenen teminatlar. Mevcut sözleşmeleri çerçevesinde yap işlet devret ve işletme hakkı devri kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin sistem kullanım anlaşmaları kapsamında veriş yönlü olarak ilgili kullanıcılardan teminat alınmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Taraflar arasında tadilata ilişkin olarak; teknik hususların, taraflara ait sorumlulukların, tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarih, süre ve maliyetlerin de yer aldığı bir protokol düzenlenir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarının tarafları, bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari ilişkilere zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve bu bilgileri, ilgili mevzuatta belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları dışında, kendi iştirakleri veya hissedarları olan tüzel kişiler dâhil üçüncü şahıslara açıklamamak ve ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.

(2) Teknik veriler; ulusal veya uluslararası düzeyde teknik danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge projeleri ve akademik iş birliği çalışmaları kapsamında, veri gizliliğinin teminine ilişkin gerekli koşulları sağlamak ve çalışma veya proje konusunun zorunlu kıldığı verilerin dışına çıkmamak şartıyla, üniversiteler, enstitüler, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.