Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME-TAŞIT-İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, EÜAŞ merkez ve taşra teşkilatında bulunan; ihtiyaç fazlası ve hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin, EÜAŞ Ana Statüsü kapsamında yer alan kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, milli ekonomiye katkı sağlamak amacı ile değerlendirilmelerine ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, EÜAŞ merkez ve taşra teşkilatında bulunan, ihtiyaç fazlası veya hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması ile transferi veya satışı suretiyle değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37 nci maddesi ve 6/10/2020 tarihli ve 3062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık artırma usulü satış: Kapalı teklif usulü ile alınan tekliflerin komisyonca değerlendirilip, gerekli görülmesi halinde açık artırma yolu ile yapılan satışı,

b) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörleri,

c) Birim: Merkez teşkilatında; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ile müstakil müdürlükleri, taşra teşkilatında; işletme ve tesis müdürlükleri ile diğer müdürlükleri,

ç) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun ilgili hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yeniden ekonomiye kazandırıldığı takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

d) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

e) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin tamamlanabilmesi için kullanılan veya gücünden yararlanılan her türlü cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,

f) Hurda/atık malzemeler: Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkân bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş, raf ömrünü veya ekonomik ömrünü doldurmuş, atılması zorunlu olan her türlü malzeme, madde ve materyali,

g) Hurda taşıt ve iş makineleri: 237 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda hurda olarak ayrılan ve hurda işlemine tabi tutulan, onarımla yenilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıt ve iş makinelerini,

ğ) İhtiyaç fazlası malzemeler: Çeşitli nedenlerle; uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyacın çok üstünde olması nedeniyle kullanılmasına olanak bulunmayan yeni, kullanılmış, sağlam veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

h) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri: Bulunduğu birim tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmayan her türlü taşıt ve iş makinelerini,

ı) Kapalı teklif usulü satış: Kapalı zarf içinde alınan tekliflerin komisyonca değerlendirilmesi neticesinde yapılan satışı,

i) Merkez teşkilatı: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ve müstakil müdürlükleri,

j) Onay mercii: Yetki limitlerine uygun olarak, ilgisine göre işletme müdürü, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanı, genel müdür yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulunu,

k) Pazarlık usulü satış: Kapalı teklif ve açık artırma neticesinde elde edilen tekliflerin komisyonca değerlendirilip, gerekli görülmesi halinde pazarlık yoluyla yapılan satışı,

l) Satın Alma Yönetmeliği: 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği,

m) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışında kalan işletme ve tesis müdürlükleri ile diğer müdürlükleri,

n) Tespit ve değer takdir komisyonu: İhtiyaç fazlası ve hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin tespitini yapan ve değerini belirleyen, hurda taşıt ve iş makinelerinin ise tespitini yapan komisyonu,

o) Yetki limiti: Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen satın alma yetki limitlerini,

ö) Yönetim Kurulu: EÜAŞ Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonların Kuruluşu

Tespit ve değer takdir komisyonlarının kurulması

MADDE 5- (1) İhtiyaç fazlası ve hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makineleri tespit ve değer takdir komisyonlarının kuruluşu aşağıda açıklanmıştır:

a) İhtiyaç fazlası ve hurda/atık malzemeler tespit ve değer takdir komisyonunun kuruluşu;

1) Merkez teşkilatında; malzemenin ait olduğu daire başkanlığı, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı ile Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığınca görevlendirilecek birer personel olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur. Komisyon başkanlığı ve komisyon işlemleri malzemenin ait olduğu daire başkanlığı tarafından yapılır. Malzemenin ait olduğu daire başkanlığı gerek görmesi halinde komisyona birden fazla üye ile katılım sağlayabilir.

2) Taşra teşkilatında ise; birim amirince görevlendirilecek biri komisyon başkanı, biri mali üye olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur. Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı gerek görmesi halinde oluşturulacak komisyona bir üye ile katılımda bulunabilir.

3) Komisyonda görevlendirilecek personelin, malzemelerin nerelerde kullanılabileceği veya ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hususlarında bilgi sahibi olmaları şarttır. Birimlerce komisyonlarda görevlendirilecek personelin malzemenin türüne göre idari veya teknik personel olarak belirlenmesi esastır.

b) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri tespit ve değer takdir komisyonunun kuruluşu;

1) Merkez teşkilatında, taşıt ve iş makinesinin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil şube müdürlüklerince komisyon başkanı olmak üzere görevlendirilecek bir kişi, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca görevlendirilecek bir kişi, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığınca görevlendirilecek bir kişi olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur.

2) Taşra teşkilatında ise; birim amirince görevlendirilecek biri komisyon başkanı biri mali üye olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyenin katılımlarıyla oluşur. Gerek görülmesi halinde, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca belirlenecek bir üye ile komisyona katılım sağlanabilir.

c) 237 sayılı Kanun gereği ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıtlar tespit ve değer takdir komisyonu;

1) Merkez ve taşra teşkilatında, taşıtın ait olduğu birim tarafından görevlendirilecek bir teknik personelin,

2) Taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Trafik Şube Müdürlüğünce görevlendirilecek trafik komiseri veya memurunun,

3) Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir makine mühendisinin,

katılımlarıyla oluşur.

ç) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda iş makineleri tespit ve değer takdir komisyonu;

1) Merkez ve taşra teşkilatında; iş makinesinin ait olduğu birim tarafından görevlendirilecek bir teknik personel ile bir mali üye olmak üzere iki üyenin,

2) İş makinesinin ait olduğu birimin bulunduğu il sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir makine mühendisinin,

katılımlarıyla oluşur.

Tespit ve değer takdir şekli

MADDE 6- (1) İhtiyaç fazlası, hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespit ve değer takdir şekilleri aşağıda açıklanmıştır:

a) İhtiyaç fazlası malzemelerin tespit ve değer takdiri 5 inci maddeye göre oluşturulan komisyonca EK-1’de yer alan İhtiyaç Fazlası Malzeme Tespit ve Değer Takdir Tutanağı esas alınarak yapılır. Tutanakta malzemenin kodu, adı, etiket/barkod numarası, miktarı, ölçü birimi, ambar/muhasebe birim fiyatı, fiili durumu tespit edilerek değer takdiri yapılır. Malzemenin fiili durumunun tespitinde yeni kullanılmamış malzeme için YK, kullanılmış sağlam malzeme için KS, onarımla kullanılabilir malzeme için OK kısaltmaları kullanılır.

b) İhtiyaç fazlası taşıt, iş makinesi ve araçlara ait yedek parçaların tespit ve değer takdiri 5 inci maddeye göre oluşturulan komisyonca EK-2’de yer alan İhtiyaç Fazlası Yedek Parça Tespit ve Değer Takdir Tutanağı esas alınarak yapılır. Tutanakta yedek parçaların kodu, ait olduğu araç, taşıt veya iş makinesinin markası, tipi ve modeli, adı, karakteristiği, miktarı, ölçü birimi, ambar/muhasebe birim fiyatı ve fiili durumu değer takdiri yapılır. Yedek parçanın fiili durumu tespitinde yeni kullanılmamış yedek parça için YK, kullanılmış sağlam yedek parça için KS, onarımla kullanılabilir yedek parça için OK kısaltmaları kullanılır.

c) Hurda/atık malzemelerin tespit ve değer takdirinde, EK-3’te yer alan Hurda/Atık Malzeme Tespit ve Değer Takdir Tutanağı esas alınır. Malzemenin tespit ve değer takdiri; malzemenin kodu, adı, etiket/barkod numarası, miktarı, ölçü birimi, ambar/muhasebe birim fiyatı ve değer takdiri belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonunca yapılır.

ç) Taşıt, iş makinesi ve araçlara ait hurda/atık yedek parçaların tespit ve değer takdirinde EK-4’te yer alan Hurda/Atık Yedek Parça Tespit ve Değer Takdir Tutanağı esas alınır. Hurda/atık yedek parçaların tespit ve değer takdiri; yedek parçanın kodu, adı, etiket/barkod numarası, ait olduğu taşıt, iş makinesi veya aracın markası, tipi ve modeli, karakteristiği, miktarı, ölçü birimi ambar/muhasebe birim fiyatı ve değer takdiri belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonunca yapılır.

d) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin tespit ve değer takdirinde, EK-5’te yer alan İhtiyaç Fazlası Taşıt ve İş Makinesi Tespit ve Değer Takdir Tutanağı esas alınır. İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesinin tespit ve değer takdiri; plaka veya tescil numarası, cinsi, markası, modeli, motor numarası, şasi numarası, araca ait açıklamalar, değer takdiri ve mevcut durumu belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonunca yapılır.

e) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti, EK-6’da yer alan Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu veya EK-7’de yer alan Makine-Taşıt İhraç Tutanağı esas alınarak tespit ve değer takdir komisyonunca yapılır.

(2) Hurda taşıt ve iş makineleri için düzenlenen Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu veya Makine-Taşıt İhraç Tutanağına parasal değerler yazılmaz.

(3) İhtiyaç fazlası malzemelerin değer takdiri; malzemenin cinsi, satış üstünlüğü, mevcut durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek belirlenir. Belirlenen takdiri değer ve varsa ambar birim fiyatı, tespit ve değer takdir tutanağına yazılır.

(4) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin değer takdiri; taşıtın veya iş makinesinin mevcut durumu ve piyasa rayici göz önüne alınarak yapılır, tespit ve değer takdir tutanağına yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derleme ve Değerlendirme

Tutanakların Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına gönderilmesi

MADDE 7- (1) Taşra teşkilatı tarafından, 6 ncı madde çerçevesinde düzenlenen tutanaklar en geç mart ayının ikinci haftasına kadar Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Taşra teşkilatı tarafından gönderilen tutanaklarda belirtilen ihtiyaç fazlası malzeme, taşıt ve iş makineleri üzerindeki her türlü değerlendirme Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı yetkisindedir.

Tutanakların birleştirilmesi ve duyurulması

MADDE 8- (1) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca ihtiyaç fazlası malzeme, taşıt ve iş makineleri ve yedek parçalarla ilgili tüm bilgiler, tek liste halinde birleştirilerek en geç nisan ayının son haftasına kadar tüm birimlere resmî yazı ile duyurulur.

Duyurulan listelerin incelenmesi ve talep şekli

MADDE 9- (1) Merkez ve taşra birimleri, duyurulan ihtiyaç fazlası malzeme, taşıt ve iş makinelerini yerinde görüp tetkikini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan malzeme, taşıt ve iş makineleriyle ilgili tahsis taleplerini her yıl en geç mayıs ayının üçüncü haftası sonuna kadar Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına bildirirler.

Tahsis işleminin kesinleşmesi

MADDE 10- (1) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, birimlerin tahsis taleplerini değerlendirip, tahsis talimatını malzeme, taşıt ve iş makinelerinin bulunduğu birim ile talepte bulunan birime yazılı olarak bildirerek, en geç haziran ayı sonuna kadar tahsis işlemini kesinleştirir.

(2) Tahsisi kesinleşen malzeme, taşıt ve iş makinelerinin muhasebeleştirilmesi ambar birim fiyatı üzerinden, yoksa değer takdiri üzerinden yapılır.

(3) Malzeme, taşıt ve iş makinesi tahsisi yapılan birim, en geç ağustos ayının ikinci haftası sonuna kadar, tahsisi yapılan malzeme, taşıt veya iş makinesini teslim almadığı takdirde tahsis iptal edilmiş sayılır. Ancak, zorunlu nedenlerle olabilecek gecikmeler, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına bildirildiği takdirde teslim alma süresi talep doğrultusunda uzatılabilir.

(4) İlgili birimler, tahsise konu malzeme, taşıt ve iş makinelerine ait transfer işlemlerini tamamladıktan sonra teslim tesellüm evraklarının birer suretini Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına göndermek zorundadır.

(5) EÜAŞ birimleri arasında tahsis işlemlerinden sonra kalan malzeme, taşıt ve iş makineleri listelenerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları öncelikli olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile EÜAŞ arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satış

Piyasaya satış

MADDE 11- (1) Üçüncü bölümde belirtilen esaslar doğrultusunda tahsis edilerek değerlendirilenlerden arta kalan ihtiyaç fazlası veya hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası veya hurda taşıt ve iş makineleri için yapılacak piyasaya satış işlemleri aşağıda açıklanmıştır:

a) İhtiyaç fazlası veya hurda/atık malzemeler mevzuat hükümleri doğrultusunda öncelikle Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine satılır.

b) İhtiyaç fazlası malzemelerin piyasaya satışı aşağıdaki şekildedir.

1) Tahsis yolu ile değerlendirilen ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine satılanlardan arta kalan ihtiyaç fazlası malzemeler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihale yolu ile piyasaya satılır.

2) Söz konusu malzemelerden merkez teşkilatında bulunanların satışı Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, taşra teşkilatında bulunanların satışı ise yetki limitleri dâhilinde ilgili birimler tarafından gerçekleştirilir.

3) Taşra teşkilatınca talep edilmesi veya merkez teşkilatı tarafından gerekli görülmesi halinde; taşra teşkilatında bulunan malzemelerin satışı da Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca yapılır.

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin satışı aşağıdaki şekildedir.

1) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin satışı yolu ile değerlendirilmesi için Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı;

i) İlgili işletme müdürlüklerinden temin edilerek, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanı ve Stok Yönetim Müdürü tarafından onaylanan taşıt muayene ve kontrol raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararını,

ii) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bakanlık Makamı Olurunu,

iii) Yurt dışından temin edilerek EÜAŞ’a hibe edilen taşıt ve iş makineleri ile Amerika Birleşik Devletleri İhtiyaç Dışı Malzeme Programı (AID) yardımından temin edilen taşıt ve iş makineleri için Hazine ve Maliye Bakanlığından Makam Olurunu,

 almak ve ilgili birimlere iletmekle yükümlüdür.

2) İlgili birimler, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığınca kendilerine iletilen (1) numaralı alt bentte belirtilen belgeler ile;

i) Taşıtın tescilini yapan trafik şube müdürlüğüne başvurarak; ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için trafikten çekme belgesi, hurda taşıtlar için ise hurda belgesini,

ii) Birimin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne söz konusu taşıtın trafikten çekildiği veya hurdaya çıkarıldığını bildirir resmî yazıyı taşıt dosyalarında muhafaza etmek, belgelerin ve vergi dairesi müdürlüğüne bildirim yazısının birer suretini,

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

3) Gerekli Olur alma ve trafikten çekme işlemlerinin tamamlanmasından sonra aşağıdaki işlemler yapılır:

i) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makineleri öncelikle mevzuat hükümleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine satılır.

ii) Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından satın alınmayan ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makineleri bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda satış ihalesi düzenlenerek piyasaya satılır.

Satışın duyurulması

MADDE 12- (1) Satışına karar verilen ihtiyaç fazlası veya hurda/atık malzeme, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş makinelerinin piyasaya satışı, satışı yapacak birim tarafından EÜAŞ internet sayfası ile mahalli gazetelerin birinde ilan edilir. Ancak, değer takdir bedelinin ilan bedelinden düşük olması durumunda belediye ilan panolarında ilan edilebilir.

Satış komisyonunun kuruluşu

MADDE 13- (1) Satış yerinde görev yapacak satış komisyonu, konu ile ilgili en az üç üye olmak üzere tek sayıda üyeden oluşur.

(2) Merkez teşkilatında yapılacak olan satışlarda satış komisyonu; Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığından, komisyon başkanı olmak üzere bir kişi, ilgili daire başkanlığından ve Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından birer kişi, olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur. Söz konusu komisyon görevlendirilmeleri Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığının Oluru ile gerçekleşir.

(3) Taşra teşkilatında ise söz konusu komisyon, merkez komisyonunun teşkil şekline benzer olarak ilgili birim amirlerinin Oluru ile oluşturulur.

(4) Satış limitlerinin aşılması durumunda ise taşra birimlerindeki satış iş ve işlemlerini yapacak komisyon; Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının Oluru ile; Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığından komisyon başkanı olmak üzere bir kişi, ilgili birimden; biri muhasebe personeli diğeri teknik personel olmak üzere iki kişinin katılımı ile en az üç ve tek sayıda üyeden oluşur.

(5) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde, satış komisyonunda görevlendirilmek üzere, diğer birimlerden konusunda uzmanlaşmış personel talebinde bulunabilir.

Satış komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 14- (1) Satış komisyonunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışı yapılacak malzemeler ile taşıt ve iş makinelerini yerinde görüp incelemek.

b) Satış için yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını tespit etmek.

c) Satış ihalesi dokümanı kapsamında teklifleri alıp değerlendirmek.

ç) Tekliflerin yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini teklif etmek, yeterli görülmesi halinde ise geçici satış kararını vermek.

d) Geçici satış kararını ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için onay merciine göndermek.

Satış şekilleri

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemeler ile taşıt ve iş makinelerinin satış şekilleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapalı teklif usulü satış.

b) Açık artırma usulü ile satış.

c) Pazarlık usulü ile satış.

(2) Satış komisyonu kapalı teklif usulü ile başlayan satış işlemini, önce açık artırma usulü satışa, ardından pazarlık usulü ile satışa dönüştürüp sonuçlandırabilir.

Satış yetkisi limitleri

MADDE 16- (1) Hurda/atık ve ihtiyaç fazlası malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda/atık taşıt ve iş makineleri ve yedek parçaların satışlarına ait yetki limitleri toplam satış bedelleri esas alınarak belirlenir.

(2) Yönetim Kurulunun, Genel Müdürün, genel müdür yardımcılarının, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının yetki limitleri Satın Alma Yönetmeliğinde belirtilen satın alma limitleri kadardır.

(3) Taşra teşkilatının satış yetkisi Satın Alma Yönetmeliğinde belirtilen satın alma limitinin 1/2’si oranındadır.

(4) Söz konusu limitlerin aşılması halinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca yetki limitleri doğrultusunda Olur alınır.

(5) Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine yapılacak satışlarda yetki limitleri doğrultusunda satış Oluru aranmaz.

Teminat miktarlarının tespiti ve alınması

MADDE 17- (1) Satışı yapılacak malzemeler ile taşıt ve iş makinelerinin geçici teminatları değer takdir bedelinin %6’sından, kesin teminatları ise sözleşme bedelinin %15’inden az olmamak üzere satışı yapan birim tarafından belirlenir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşekkülleri ile bunlara bağlı müessese ve bağlı ortaklıklarından teminat istenmez.

(3) Fiyat teklifinde veya yapılacak artırmada isteklilerce teklif edilen fiyatların komisyonca yeterli görülmesi durumunda ilk üç sırada yer alan isteklilerin geçici teminatları sözleşme imzalama süresince tutulur, diğer isteklilerin teminatları iade edilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi, satışı yapan birimler tarafından sağlanır.

Bedel tahsili

MADDE 18- (1) Satış bedeli, satışa konu malzeme, taşıt veya iş makinesinin teslimatından önce satışı yapan birimler tarafından peşin alınır.

 (2) Satış ihalesi uhdesinde bırakılan yüklenicinin satışa konu malzeme, taşıt veya iş makinesini kısmen veya tamamen teslim almaması durumunda satış bedeli iade edilmeyeceği gibi kesin teminatı gelir kaydedilir.

Fiyatların düşük olması durumu

MADDE 19- (1) Satış komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satışına karar verilmiş bulunan malzemeler ile taşıt ve iş makineleri için istekliler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların piyasa rayiç bedeline uygun olmadığına karar verebilir.

(2) Elde edilen fiyatlar uygun görülmez ise satış iptal edilir ve uygun bir tarihte yenilenir.

(3) Yenilenen satış ihalesinde isteklilerce teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, bu husus kararda belirtilerek yetki limitleri dâhilinde onay merciine sunulur ve onay merciinin vereceği karara göre işlem yapılır.

Bir yerde satış

MADDE 20- (1) Genel Müdürlük; Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının gerekçeli teklifi üzerine ihtiyaç fazlası, hurda/atık malzeme veya ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş makinelerinin satışının yapılması için uygun bir yerde toplanmasına karar verebilir.

(2) Piyasaya satışı yapılacak olan ihtiyaç fazlası, hurda/atık malzeme veya ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş makinelerinin bir yerde toplanması ve satış işlemi Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığınca yürütülür. Bu durumda; Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamı Oluru ile satış komisyonu kurulur.

Satış kararları

MADDE 21- (1) Satış komisyonlarınca verilmiş geçici satış kararları satış yetki limitleri dâhilindeki onay mercilerinin onayı ile kesinleşir.

Satış kararlarının uygulanması

MADDE 22- (1) Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması ilgili birimler tarafından yapılarak, teslim tesellüm tutanağı, fatura ve ödeme dekont suretleri Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına gönderilir.

Öncelikli satış

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren, EÜAŞ birimleri tarafından talep edilmeyen ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından satın alınmayan araç, gereç, malzeme ve iş makinelerinin, piyasaya satışları öncesi; belediyeler, il özel idareleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri, sulama birlikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri öncelikli olarak değerlendirilir.

(2) Söz konusu ihtiyaç fazlası araç, gereç ve malzemeler ile ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinelerinin, talep edilmesi halinde; belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının teklifi, bahse konu araç, gereç, malzeme ve iş makinelerinin bulunduğu birimin bağlı olduğu Daire Başkanlığının uygun görüşü, Genel Müdürlük Makamının Olur’u ile bedeli peşin alınmak suretiyle veya taksitlendirilerek değer takdiri üzerinden satışı yapılır.

Satışı ivedilik arz eden malzemeler

MADDE 24- (1) İhtiyaç fazlası malzemelerden niteliği bakımından patlayıcı, yanıcı, zamanla bozulabilecek malzemeler gibi niteliği, miktarı veya yer darlığı bakımından ivedilikle satışı gerekli görülen malzemeler, EÜAŞ birimleri tarafından ihtiyaç duyulmaması durumunda Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığından Olur alınarak, ilgili birim tarafından ivedilikle satılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakım ve koruma

MADDE 25- (1) İhtiyaç fazlası malzeme, taşıt ve iş makinelerinin; elden çıkarılıncaya kadar bakımından ve korunmasından malzeme, taşıt ve iş makinelerini zimmetinde bulunduran birim sorumludur.

Koruyucu giyimler

MADDE 26- (1) Birimler, toplu iş sözleşmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı esaslarına göre EÜAŞ tarafından zorunlu olarak çalışanlara verilen ancak her ne sebeple olursa olsun ambarlarda kalan her türlü koruyucu giyim eşyasının satışlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

Bildirimler

MADDE 27- (1) Taşra birimleri yapılacak satışların neticesini, satışın yapıldığı yıl içerisinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığına bildirir.

Satış ihalesine katılamayacak olanlar

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan satış ihalelerine;

a) EÜAŞ personeli ve birinci dereceden yakınları,

b) EÜAŞ bünyesinde bulunan; vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler,

istekli olarak katılamazlar.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 29- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlamış ve halen sonuçlandırılmamış olan satış ihaleleri, ilgili oldukları Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.