Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1- 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kullanıcı hesabı tahsisi

MADDE 7- (1) İthal veya imal edilen cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılır.

(2) İthalatçı veya imalatçı için kullanıcı hesabı oluşturulması talebi, ithalatçı veya imalatçıyı temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından Kurumun sağladığı elektronik ortamda elektronik imzalı olarak yapılır.

(3) İthalatçı veya imalatçının temsiline ilişkin bilgi veya belgelerin ilgili merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanması sonrasında Kurum tarafından uygun bulunması halinde ithalatçı veya imalatçıya kullanıcı hesabı tahsis edilir.

(4) Kurum tarafından tahsis edilen kullanıcı hesabı ile yapılacak tüm işlemlerden ithalatçı veya imalatçı sorumludur.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 14/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesintisiz süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle kullanıma kapatılan cihazların Kuruma başvuru yoluyla tekrar kayıtlı hale getirilmesi

MADDE 14/A- (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle veya 1/1/2024 tarihinden önce kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı gerekçesiyle IMEI numarası siyah listeye alınan cihazın son kullanıcısının Kurum kayıtlarıyla uyuşmaması ve cihazın ithalatçısının/imalatçısının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olması durumunda cihazın kullanıcısı, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesi amacıyla Kuruma başvurabilir:

a) İthalatçı/imalatçının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olduğuna dair bilgi veya belge.

b) Tekrar kayıtlı hale getirilmesi talep edilen IMEI numaraları.

c) Talebe ilişkin tesis edilecek işlemler hakkında doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul, beyan ve taahhüt edildiğine ilişkin taahhütname.

ç) Başvuru sahibinin şirket olması halinde sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler.

d) Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun mülga geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınması nedeniyle MCKS nezdinde ithalatçısı/imalatçısı bulunmayan; ancak Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle veya 1/1/2024 tarihinden önce kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı gerekçesiyle IMEI numarası siyah listeye alınan cihaz kullanıcısı birinci fıkranın (a) bendi dışında sayılan bilgi ve belgelerle Kuruma başvurabilir.

(3) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.