Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar

MADDE 19/A- (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgileri Kurum tarafından siyah listeye alınır. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi ilgili abone numarası bilgisi ile birlikte işletmeci tarafından derhal Kuruma bildirilerek ilgili abone numarasına işletmeci tarafından cihazın durumuna ilişkin bilgilendirme mesajı iletilir.

(3) Kuruma yapılan bildirim sonrasında; cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarası ile kullanıldığına ilişkin Kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır.  

(4) Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(5) Birinci fıkra kapsamında siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının Kurumun son kullanıcı tespiti ile uyuşmaması halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olması durumunda Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilir.

(6) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“1/1/2024 tarihinden önce kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle siyah listeye alınan cihazların kullanıma açılması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz yedi yıl süreyle hizmet almadığı tespit edilerek siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılmasına ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamında siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının Kurum kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olması durumunda Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilir.

(3) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.