ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞLERİ HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURUL KARARI:

Mükellefin İmzadan İmtina Etmesi veya Yoklama Sırasında İşyerinde Bulunmayışı

Danıştay vergi dava daireleri kurulu tarafından 26/04/2024 tarihinde verilen, E : 2023/10- K: 2024/5 sayılı karar Resmi gazetenin 13/06/2024 gün ve 32575 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Kararın özeti kısaca şöyledir: ‘’213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 132/A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcinin bulunmaması ya da bu şahısların imzadan çekinmesi halinde elektronik yoklama neticesinde düzenlenen yoklama fişini temsil eden elektronik yoklama imza formunun Vergi Usul Kanunu’nun 131. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılmasının gerektiği hakkındadır.

Kararın kısaca özeti şöyledir; bilindiği gibi hakkında yoklama yapılan mükellefin veya temsilcisinin yoklama esnasında işyerinde bulunmaması veya imzadan çekinmesi halinde elektronik yoklamanın, fiziki usuller uygulanarak sonuçlandırılması, bu durumların varlığı halinde klasik yoklama işlemleri için geçerli olan kuraldan ayrıksı bir kuralın elektronik yoklama yönünden Kanun’da öngörülmemesi ve bu halde keyfiliğin önlenebilmesi adına yoklama memurlarından farklı bir resmi görevlinin durumu kayıt altına almak üzere formu imzalamasının kişilerin hukukunun korunabilmesi açısından idarenin tek taraflı onayına nazaran daha üstün bir güvence sunabilecek nitelikte olması hususları birlikte dikkate alındığında, yoklama müessesesi için geçerli ve genel bir kural niteliğinde olan 213 sayılı Kanun’un 131. Maddesinin ikinci fıkrasının, elektronik yoklama için de hüküm ifade ettiği sonucuna varılmıştır.