Emre İtaatsizlikte Israr Suçu Nedir?

Emre itaatsizlikte ısrar suçu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-11’inci maddesinin 2. fıkrası uyarınca sırf askeri suçlardandır. Bu suç, Askeri Ceza Kanunu’nun “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” adlı 5. fasılının 87. maddesinde “İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası” başlığı altında düzenlenmiştir. Emre itaatsizlikte ısrar suçunun temel halini düzenleyen madde metni şu şekildedir:

Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

2. Yukarıki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

AsCK m. 87/f. 1 uyarınca emre itaatsizlikte ısrar suçunun unsurları aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir:

- Hizmete müteallik emrin varlığı,

- Üst veya amirce emrin verilmiş olması,

- Emrin ilgili personele yöneltilmesi ve personelce (sözlü ya da yazılı) tebellüğ edilmiş/öğrenilmiş olması,

- Emrin yöneltildiği personelin kasten verilen emri;

- Hiç yapmaması,

- Emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddetmesi veyahut

- Emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmemesi.

Bu unsurlara haiz bir eylemi/fiili gerçekleştiren personel emre itaatsizlikte ısrar suçunun faili olacaktır. Bu unsurların tamamına haiz olmayan bir eylem ise tipikliği bozacağından bu suçtan bahsetmemiz mümkün olamayacaktır.

Hizmete İlişkin Emir ve Askeri Şahısların Tanımı Nedir?

Askeri şahısların tanımı AsCK m. 3’de şu şekilde yapılmıştır: “Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir”. Bu maddede tanımı yapılan asker kişilerin ancak emre itaatsizlikte ısrar suçunun faili olabilmesi mümkündür.

TSK İç Hizmet Kanunu’nun 8. maddesinde tarif edildiği üzere emir, “hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir”. Yani, Kanunda bahsi geçen “emir”, hizmete ilişkin bir talepten/emirden ibarettir. Diğer bir ifadeyle, TSK İç Hizmet Kanunu açısından “emir” ile “hizmete ilişkin emir” aynı anlamı ihtiva etmektedir. Madde metnine uygun bir emir söz konusu olması halinde emre itaatsizlikte ısrar suçundan bahsedilebilecektir.

Hizmet kavramının tanımını ise TSK İç Hizmet Kanunu’nun 6. maddesi hüküm altına almıştır: “Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir”. Burada bahsi geçen hizmet, mevzuat ile hüküm altına alınmış hususlar ile amir tarafından hizmete ilişkin uygun görülen işleri ifade etmektedir.

“Hizmete ilişkin olmayan bir talep veya yasağın ifadesi emir niteliği taşımaz. Ast hizmetle ilgili olmayan bir emri yerine getirme zorunda değildir. Emir verenlerin özel işlerine ve özel menfaatlerine ilişkin istekler böyledir (Işıklar, 2022, s. 138).” Üst ya da amirce verilecek emrin hizmete ilişkin olabilmesi için askeri hizmetin gereği olan, kişisel veyahut özel çıkar içermeyen ve somutlaştırılmış bir talebin/emrin varlığı gerekmektedir. Bir talebin ya da isteğin hizmete ilişkin emir olup olmadığının takdirini Askeri Yargıtay içtihatlarını inceleyerek yapabiliriz.

Ayrıca, hizmete ilişkin olsa da her emrin yerine getirilmemesi bu suçu oluşturmayacaktır. Burada emrin tavsiye/uyarı niteliğinde olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Demirtaş bu durumu aşağıdaki şekilde aktarmıştır:

Ceza hukuku kapsamında bir suç olarak veya disiplin hukuku kapsamında bir disiplinsizlik olarak özel bir müeyyideye bağlanan söz konusu fiillerin yapılmamasına dair uyarmalar, emir niteliğinde olmayıp fiilin kanunlar ve tanzimi tasarruflar tarafından da yasaklandığı ve cezai yaptırımının bulunduğuna dair bir hatırlatma, başka bir deyişle, bu yasaklara uyulması gerektiği yolunda bir tavsiye niteliğindedir (Demirtaş, 2022, s. 321-322).

Bu nedenle, tavsiye, uyarı veyahut hatırlatma mahiyetindeki emirlere uyulmaması, emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut vermeyecektir ve sadece Kanunla öngörülen yaptırımın uygulanması mümkün olacaktır. Örneğin, personele amiri tarafından garnizonu izinsiz terk etmesinin yasak olduğuna dair bir emrin tebliğ edilmiş olması ve personelin bulunduğu garnizonu izinsiz olarak terk etmesi durumunda emre itaatsizlikte ısrar suçundan söz edilemeyecektir. Burada, sadece TSK Disiplin Kanunu m. 18/f. 1, (ı) bendinden disiplin işlemi yapılması mümkün olacaktır.

Ancak, Kanunlar veya genel düzenleyici işlemler tarafından yasaklanan bir durumun somutlaştırılarak asta yöneltilmesi halinde emre itaatsizlikte ısrar suçundan bahsedilebilecektir. Bu hususu örneklendirecek olursak, selamlama yapması gereken bir personelin üstü veyahut amirini selamlamaması durumunda (öncesinde kendisine tebliğ edilmiş olsa dahi) TSK Disiplin Kanunu m. 15/f. 1, (i) bendindeki “selamlama yapmamak” disiplinsizliği tüm unsurlarıyla oluşmuş olacaktır. Üst ya da amirin, selamlama yapmayan personeli selamlama yapması için uyarması üzerine astın selamlama yapmaktan imtina etmesi/yapmaması durumunda emre itaatsizlikte ısrar suçundan bahsedilecektir artık. Bu durumda hem “selamlama yapmamak” disiplinsizliğinden hem de “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan bahsedilebilecektir.

Bunun dışında, amir mahiyetine haiz olmayan üstlerin emir verme yetkisinden de bahsedelim. TSK İç Hizmet Kanunu’ nun “Emir” başlıklı 19. maddesi, “astlar, üniformalı veya üniformasız asker amirleri ile sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek zorundadır” hükmünü, 24. maddesi ise “disipline aykırı gördüğü her halde müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir” hükmünü amirdir. Amir mahiyetinde olmayan üstlerin, İç Hizmet Kanunu m. 24 uyarınca sadece disiplinsizlik teşkil eden duruma yönelik disiplini muhafaza etmek amacıyla emir verme yetkisi bulunmakta olup bu sebeple verilecek emirlere ast tarafından riayet edilmesi gerekeceğinden bu emirlerin yapılmaması da emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut verecektir.

Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Emre itaatsizlikte ısrar ile emre itaatsizlik kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Emre itaatsizlikte ısrar, Askeri Ceza Kanunu’nun 87. maddesinde düzenlenmiş olan sırf askeri suçlardan biri iken emre itaatsizlik bir askeri suç değildir, disiplinsizlik çeşididir. TSK Disiplin Kanunu m. 19/f. 1’de düzenlenen emre itaatsizlik disiplinsizliği, kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır” şeklinde tanımlanmıştır. Emre itaatsizlik disiplinsizliğinin oluşabilmesi için Kanun, hizmete müteallik emrin kasten eksik şekilde ifa edilmesini aramıştır. Emre itaatsizlikte ısrar suçunda ise verilen hizmete ilişkin emir ya hiç yapılmamıştır ya da emrin yerine getirilmesi personelce sözle ya da fiili olarak açıkça reddedilmiş veyahut emir tekrar edilmesine rağmen yerine getirilmemiştir. Bu nedenle, emre itaatsizlikte ısrar suçu ile emre itaatsizlik disiplinsizliği aynı anda oluşamayacaktır. Emrin eksik yapılması durumunda sadece emre itaatsizlik disiplinsizliği gündeme gelebilecektir.

Emre İtaatsizlikte Israr Suçunun Özellikleri Nelerdir?

Şikâyet, Soruşturma ve Kovuşturma

Askeri Ceza Kanunu’nun “Askeri suçlarda şikâyet ve izin” başlıklı 48. maddesi uyarınca, “askeri suçların takibi şikâyete bağlı değildir”. Bu nedenle, emre itaatsizlikte ısrar suçunun da takibi şikâyete tabi olmaksızın yapılacaktır.

Bu suçun soruşturulması ise AsCK Ek-15’nci maddesi gereğince izne tabidir. Soruşturma iznini verecek yetkili merciinin soruşturma izni kararına müteakip soruşturma işlemleri yürütülebilecektir. Ayrıca, soruşturma izni kararına itiraz edilmesi emre itaatsizlikte ısrar suçu sırf askeri suçlardan olduğundan dolayı soruşturma işlemlerini engellemeyecektir. 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasına ilişkin uygulanacak usul hükümleri ise AsCK Ek-14’üncü maddede belirtilmiştir.

Fail

Asker kişilerin bu suçun faili olabilmesi mümkündür. Askeri şahısların tanımı için AsCK m. 3 hükmü incelenebilir.

Mağdur

Mağdur suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişidir. Bu suç bakımından mağdur devlettir.

Konu

Asker kişinin verilen hizmete ilişkin emri yapmayarak askeri düzen ve disiplini zedelemesiyle oluşan durum olarak tanımlayabiliriz.

Korunan Hukuksal Değer

Askeri itaatin, disiplinin ve hizmetin devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır.

Eylem

Seçimlik hareketli bir suçtur. Hizmete ilişkin verilen emrin kasten hiç yapılmaması, emrin yerine getirilmesinin söz veya fiil ile açıkça reddedilmesi veyahut emir tekrar edildiği halde emrin yerine getirilmemesi ile oluşacaktır.

Manevi Unsur

Genel kastla işlenebilmesi mümkündür. Bilerek ve isteyerek tebellüğ edilmiş bir emrin yapılmaması suçun oluşması için yeterlidir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Nitelikli Haller

Bu suçun nitelikli halleri AsCK m. 87/f. 2, 88 ve 89’da düzenlenmiş olup madde metinleri aşağıdaki şekildedir:

İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası:

Madde 87 – 1. (Değişik: 22/3/2000-4551/22 md.)

...

2. Yukarıki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

Madde 88 – (Değişik: 22/3/2000-4551/23 md.)

87 nci maddede yazılı itaatsizlik suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları :

Madde 89 – 1. (Değişik: 22/3/2000-4551/24 md.) Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler, bir seneden on seneye kadar hapis, seferberlikte iki seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Düşman karşısında ölüm cezası veyahut on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır.

Teşebbüs

Emre itaatsizlikte ısrar suçuna teşebbüs bazı durumlarda mümkündür. Çelen’in de belirttiği üzere, “As.C.K.’nun 87 inci maddesinde tanımlanan emre itaatsizlikte ısrar suçu, şekli suç ya da sırf hareket suçudur. Bu sebeple ancak hareket parçalara ayrılabiliyorsa teşebbüs mümkün olabilir. Diğer hallerde mümkün değildir (2023, s. 979).”

İştirak

Emre itaatsizlikte ısrar suçu bakımından iştirak halleri mümkündür.

Görevli Mahkeme

Asliye Ceza Mahkemeleri emre itaatsizlikte ısrar suçu bakımından görevli mahkemelerdir.

Erteleme ve HAGB

Emre itaatsizlikte ısrar suçunun sırf askeri suçlardan olduğunu öncesinde belirtmiştik. Bu hususu göz önünde bulundurarak aşağıdaki madde hükümlerinin incelemesini yapacağız.

Erteleme bakımından AsCK m. 47 hükmünün incelenmesi gerekmektedir:

Erteleme

Madde 47 – (Değişik: 23/6/2016 - 6722/9 md.)

Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır.

Ancak aşağıdaki hâllerde hapis cezaları ertelenmez:

A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.

B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi. D) Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması.        

AsCK m. 47’deki şartları sağlaması durumunda personelin emre itaatsizlikte ısrar suçu bkm. erteleme kararı alması mümkün olacaktır.

HAGB kararı bakımından ise AsCK Ek-17’nci maddenin incelenmesi gerekmektedir:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması:

Ek Madde 17 – (Ek:24/6/2021-7329/7 md.)

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, aşağıdaki hâller hariç askerî suç ve cezalar hakkında da uygulanır:

A) Sırf askerî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmesi.

B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.

Yukarıdaki şartların sağlanması durumunda HAGB kararının emre itaatsizlikte ısrar suçu bakımından verilmesi de mümkün olacaktır.

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

AsCK Ek-8 maddesi uyarınca,

Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlara, diğer askeri şahıslar hakkında ise aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak aşağıdaki hâllerde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemez:

A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.

B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.

1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.

(Ek fıkra: 24/11/2016-6763/2 md.) Sırf askerî suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askerî suçlar hakkında, önödeme hükümleri uygulanmaz.

Bu şartların sağlanması durumunda emre itaatsizlikte ısrar suçu bakımından da hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olacaktır.

Uzlaştırma

Uzlaştırma prosedürünün uygulanabileceği 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 253/f. 1 ve 2 kapsamındaki suçlar arasında yer almamaktadır.

Zamanaşımı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 66/f. 1, (e) bendi uyarınca kamu davası, “beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, geçmesiyle düşer”. Suçun temel hali bakımından dava zamanaşımı sekiz yıldır.

Yargı Kararları

1)

Merdivenlerde bir ayağı üst basamakta ve elinde tespih olduğu hâlde, üstü tarafından yapılan ikazlara disiplinsiz ve gayri ciddi davranışlar içerisinde cevap vererek, İç Hizmet Kanunu’nun 24’üncü maddesi kapsamında verilen esas duruşa geçmesi yönündeki emre rağmen, maddi vakıa içerisinde kabul olunduğu şekliyle, söz ve fiili davranışlarıyla emri yerine getirilmeme ısrar ve iradesini açıkça ortaya koyduğu, dolayısıyla, askeri otorite ve disipline karşı çıkma tavır ve hareketini sergilediği dikkate alındığında, ASCK’nın 87’nci maddesi 1’inci fıkrası 2’nci cümlesinde düzenlenen nitelikli “emre itaatsizlikte ısrar etmek” suçunu işlediği anlaşılmıştır. (As.Yrg.3.D.2010/520-514 E-K) (Demirtaş, 2022, s. 329)

2)

Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 27.3.2014 tarihli ve 2014/24-27 E.K., 5.12.2013 tarihli ve 2013/118-116 E.K. ve 20.06.2013 tarihli ve 2013/81-77 E.K. sayılı ilamlarında da ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere; somut olayda, değişik konuları kapsayan metin içerisinde ifade edilmiş bulunan ve sanıklara önceden tebliğ edilen ‘kışla içine alkollü içki veya herhangi bir uyuşturucu madde sokulmayacağına ve kullanılmayacağına’ ilişkin emrin değişik konuları kapsayan metin içerisinde ifade edilmiş ve belirli bir duruma veya olaya özgü olarak verilmemiş olsa dahi, amacı ve ihlali halinde ortaya çıkacak sonuçları dikkate alındığında, askeri hizmete ilişkin olduğunda kuşku bulunmadığından, hizmete müteallik bir emir olduğu sonucuna varılmıştır. (As.Yrg.Drl.Krl.2015/102 E-2016/7 K) (Demirtaş, 2022, s. 348)

3)

Gizlilik dereceli evrakların açıkta bırakılmaması, kapaksız veya cam kapaklı dolaplara konulmayıp, çift kilitli ve içi görünmeyen dolaplarda muhafaza edilmesi gerektiğine dair emre itaatsizlikte ısrar suçunun, izne giderken belirtilen nitelikteki evrakı oda içerisinde açık bir şekilde bırakan sanık açısından somut olayda oluştuğuna dair bozma ilâmına uyulduğu halde, eylemine uyan kanun maddeleri gereğince sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır. (Yrg.19.Ceza D. 2019/27566-10133 E-K) (Demirtaş, 2022, s. 345)

4)

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

[2. Kolordu Komutanlığı Askeri Mah. (Kapatılan)]

SUÇ : 1632 Sayılı Kanuna Aykırılık

HÜKÜM :Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;
 

Askeri Mahkemece, sanığın kendisine tebliğ edilen emir hilafına hareket ederek hastaneye servis aracını beklemeden kendi imkanlarıyla gitmek suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinden bahisle mahkumiyetine karar verilmiş ise de;


Bir emre aykırı davranışın emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturması için, bu emrin askerî hizmete ilişkin olması gerektiğinde hiçbir kuşku bulunmamaktadır.


TSK İç Hizmet Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre; “Hizmet”; kanunlarla nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir.
 

8’inci maddesine göre, “Emir”; hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir. 9’ncu maddesine göre ise, “Amir”; makam ve memuriyet itibariyle emretmek yetkisine sahip kimsedir.
 

ASCK’nin 12’nci maddesine göre de; “Bu Kanunun tatbikatında, Hizmet tabirinden maksat gerek malûm ve muayyen olan gerek bir amir tarafından emredilen bir askerî vazifenin madun tarafından yapılması hâlidir.”


Bu kapsamda; sanığa tebliğ edilen “hastaneye servis aracı ile gidileceğine yönelik” emrin, muhatapları açısından askerî bir vazifenin yapılmasından ziyade tek taraflı bir hizmet arzı ve tavsiye niteliğinde olup, kendileri bakımından yol gösterme niteliğinde bulunduğu ve hizmete ilişkin olmadığı, dolayısıyla söz konusu emirlere aykırı hareket edilmesi halinde emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluşmayacağı anlaşıldığından atılı suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
 

Kabule göre;
 

1) Adli para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin sevk maddesi olarak TCK'nin 52/4. maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nin 232/6. maddesine aykırı davranılması,
 

2) Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının taksitlendirilmesi sırasında taksit aralığının gösterilmemesi suretiyle TCK'nin 52. maddesine aykırı davranılması,
 

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 26/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (Y.19. CD., 2018/8019 E., 2020/2115 K.)

detail-photo-fancybox-0

Av. Ümit MENTEŞ

-----------

KAYNAKÇA

1- Askeri Ceza Kanunu. 1632 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 15/6/1930.

2- Işıklar, C. (2022), Barışta ve savaşta TSK Disiplin Kanunu ve yorumu (Cilt 1), Ankara: Adalet.

3- Ceza Muhakemesi Kanunu. 5271 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 17/12/2004.

4- Çelen, O. (2023), 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu şerhi (Cilt 2), Ankara: Adalet.

5- Demirtaş, C. (2022), TSK personeli disiplin ve ceza hukuku (1. Baskı), Ankara: Bilge.

6- Türk Ceza Kanunu. 5237 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 12/10/2004.

7- Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu. 6413 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 16/2/2013.

8- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. 211 Sayılı Kanun. Resmi Gazete, 9/1/1961.

9- Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 26.02.2020 tarihli ve 2018/8019 E., 2020/2115 K.

https://karararama.yargitay.gov.tr/