T.C.
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/1977
K. 2023/133
T. 1.2.2023

ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKINA TECAVÜZÜN TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( Mahkemece Davalı-Karşı Davacıya Ait İnternet Sitesi ve Sayfalarına Erişimin Engellenmesine Karar Verildiği Ancak Hali Hazırda İnternet Sitesinde ve Sosyal Medya Paylaşımlarında Dava Konusu Tasarımların Yer Almadığı İddiasının Mahkemece Araştırılmadığı Ayrıca Dava Konusu Olmayan Ürünleri de Kapsayacak Şekilde Anılan İnternet Sitesine ve Sosyal Medya Sayfasına Erişimin Tümüyle Engellenmesinin Usule Aykırı Olduğu )

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ ( Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzün Tespiti ve İhtiyati Tedbir İstemi - Dava Konusu Olmayan Ürünleri de Kapsayacak Şekilde İnternet Sitesine ve Sosyal Medya Sayfasına Erişimin Tümüyle Engellenmesinin Usule Aykırı Olduğu )

BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hali Hazırda Davalı-Karşı Davacının İnternet Sitesinde ve Sosyal Medya Paylaşımlarında Dava Konusu Tasarımların Yer Almadığı İddiasının Mahkemece Araştırılmadığı - Mahkemece Tespit Raporu ile Yetinilmeyerek Tarafların İddia ve Savunmalarının Ayrıntılı Olarak Değerlendirileceği Tasarım Uzmanlarından Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Yeni Rapor Aldırılması Gerektiği )

6769/m.81/a,159

ÖZET : Dava, endüstriyel tasarım hakkına tecavüzün tespiti ve ihtiyati tedbir istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı-karşı davacıya ait internet sitesi ve ...sayfalarına erişimin engellenmesine karar verildiği; ancak hali hazırda davalı-karşı davacının internet sitesinde ve sosyal medya paylaşımlarında dava konusu tasarımların yer almadığı iddiasının mahkemece araştırılmadığı, ayrıca dava konusu olmayan ürünleri de kapsayacak şekilde anılan internet sitesine ve sosyal medya sayfasına erişimin tümüyle engellenmesinin usule aykırı olduğu görülmüştür. Buna göre mahkemece tespit raporu ile yetinilmeyerek tarafların iddia ve savunmalarının ayrıntılı olarak değerlendirileceği tasarım uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden yeni bir rapor aldırılarak oluşacak kanaate göre ihtiyati tedbir konusunda karar verilmesi; icabında SMK.159/2. maddesindeki ters teminat tedbirinin düşünülmesi gerektiğinden davalı-karşı davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

DAVA : İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu; gereği düşünüldü:

KARAR : TALEP: İhtiyati tedbir talep eden davacı vekili, talep dilekçesinde özetle; müvekkilinin TPMK nezdinde tescilli ...,..., ..., ... tescil numaralı oyuncak ürünlerinin endüstriyel tasarım haklarının sahibi olduğunu, davalı tarafın http://...net/ adresli web sitesinde, https://www...com/www...net/ hesabında ve dilekçede bildirilen adreslerinde müvekkilinin tescilli endüstriyel tasarımlarını taşıyan ürünlerin imalatını, pazarlamasını ve tanıtımını yaptığının tespit edildiğini, Antalya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/61 D.İş sayılı dosyasında 26/05/2022 tarihinde yapılan keşif ve tespit işleminde bu durumun tespit edildiğini, müvekkiline ait ... - ... ve ..., ... - ... ve ..., ... - ... - ... ve ..., ... - ... ve ... numaralı endüstriyel tasarımların aynısı veya benzeri olduğu Antalya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/61 d.iş sayılı dosyasına mübrez bilirkişi raporu ile tespit edilen davalıya ait ürünlere, bu ürünlerin üretilmesinde kullanılan kalıplara, ürünlerinin tanıtımında kullanılan katalog, broşür, etiket vb.evraklara bulunduğu yerde el konulması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı tarafından kullanılıp davalının üretip pazarlamasını yaptığı davaya konu endüstriyel tasarımların kullanıldığı http://...net/ adresli web sitesi, https://www.....com/www...net/ adresinde davaya konu endüstriyel tasarımlara erişimin engellenmesine tedbiren karar verilmesini talep etmiştir.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI: Bakırköy 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2022/195 esas sayılı dosyasında verilen 01/09/2022 tarihli ara karar ile; "bilirkişi raporu nazara alınarak, takdiren 100.000,00 TL teminat karşılığında ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile, davalı tarafa ait ..., ... numara ile tescilli tasarımın 4.1, 4.2 tasarımlar, ... numaralı tasarımın 5.1, 5.2 ve 5.3 numaralı tasarımlara benzer olduğu bilirkişi raporu ile tespit olunan ürünler ile münhasıran bu ürünlerin üretilmesinde kullanmaları kayıt ve koşuluyla kalıplara, ürünlerinin tanıtımında kullanılan katalog, broşür, etiket vb.evraklara el konularak yed-i emine teslimine, davalının http://masplastik.net internet sitesi ve https://www.....com/www.../" hesabına erişimin tedbiren engellenmesine" karar verilmiştir.

İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ: Davalı vekili itiraz dilekçesi ile; müvekkilinin http://...net internet sitesi ve https://www.....com/www.../ sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildiği, bu kararın hatalı olduğu, zira müvekkili firmanın dava konusu tasarımlar dışında daha birçok ürününün bulunduğunu, işbu tedbir kararının uygulanması halinde müvekkili firmanın dava konusu olmayan ürünleri ile ilgili de cezalandırılmış olacağını, bu nedenle ihtiyati tedbirin amacını aşacak ve onlarca ürün üreten müvekkilinin mahfına sebebiyet vereceğini, bu erişim engellenmesi kararının kaldırılmasını veyahut dava konusu ürünlerin siteden/sosyal medya hesaplarından kaldırılması şeklinde düzeltilmesini talep etmiştir.

İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZIN REDDİ KARARI: Bakırköy 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2022/195 Esas ve 14/10/2022 tarihli ara karar ile; "...alınan rapor ve tüm dosya kapsamına göre davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebi için yaklaşık ispat koşulları oluştuğu, davalının mahkememizce verilmiş ihtiyati tedbir kararına karşı yapmış olduğu itiraz dilekçesindeki hususların tahkikat aşamasında incelenecek ve değerlendirilecek iddialar olduğu, bu aşamada mevcut delil durumu itibariyle tedbir kararı verilebilmesinin yasal koşullarının bulunduğu anlaşıldığından itirazın reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ: Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; "Davacı tasarımlarının yenilik unsurunun bulunmadığını, bu husus davaya cevap dilekçemizde de ayrıntılı olarak açıklanarak delillendirildiğini, mahkemece davaya cevap dilekçemiz incelenmeden doğrudan ihtiyati tedbir kararı verilmesinin hatalı olduğunu, Mahkemece verilen müvekkile ait internet sitesi ve facebook.com.www... sayfalarına erişimin engellenmesine karar verilmesinin hatalı olduğunu, zira müvekkil firmanın site ve paylaşımlarında dava konusu tasarımlar halihazırda yer almadığı gibi verilen tedbir kararının aynı sitelerde müvekkilin sattığı diğer birçok ürünü de haksız olarak sınırlandırdığını, Sosyal medya hesapları ve internet sitesinde dava konusu iki ürün haricinde müvekkilin birçok ürünü sergilenmekte olup, verilen tedbir kararı ile müvekkilin bu hakları da erişim engellemesi kararı ile zarar göreceğini." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER: Antalya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/61 değişik iş sayılı dosyasında; "Talep edenin davacı, karşı tarafın ... olduğu, tespit sonucu alınan bilirkişi raporunda; "aleyhine tespit istenilen tarafın işyerinde tespit edilen ürünler ile http://....net internet sitesi ve https://www....com/www...net/ hesabında tespit edilen ürünler davacı - tespit talebinde bulunan adına ..., ... numara ile tescilli tasarımın 4.1, 4.2 tasarımları, ... numaralı tasarımın 5.1, 5.2 ve 5.3 numaralı tasarımları ile küçük ayrıntılarda farklılık gösterdiğinden benzerlik arz etmekte olduğu ve tasarım hakkına tecavüz koşullarının oluştuğu, tasarımların iktibas yoluyla taklit edildiği ürünlerin, sıradan tüketiciler tarafından orjinallerinden ayırt edilemeyecekleri, bu kişiler üzerinde iltibasa ve aldatmaya yol açacakları, tescilli ..., ... numara ile tescilli tasarımın 4.1, 4.2 tasarımlar, ... numaralı tasarımın 5.1, 5.2 ve 5.3 numaralı tasarımlar ile tespit yapılan ürünler arasında genel görünüm açısından var olan benzerliklerin mevcut farklılıklardan daha belirgin olduğu ve dolayısıyla tespit talebinde bulunanın tescilli tasarımlarının taklit edilmek suretiyle tescilden doğan haklarının ihlal edildiği, 6769 Sayılı Kanunun Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiilleri düzenleyen 81/a maddesindeki aynen; "... .... Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak." fiillerinin gerçekleştiği, aleyhine tespit istenilen işyerinin, ekte sunulan vergi levhasına göre ...'e ait olduğu, işyerinde bulunan 2 adet kalıp makinesinde üretilen ürünlerin tescilli tasarımlar ile benzer olup olmadığının anlaşılamadığı" hususlarının tespit edildiği görülmüştür.

GEREKÇE: Talep, endüstriyel tasarım hakkına tecavüzün tespiti ve ihtiyati tedbir istemine ilişkindir. Dava dilekçesindeki talep üzerine mahkemece "100.000,00 TL teminat karşılığında davalı tarafa ait ..., ... numara ile tescilli tasarımın 4.1, 4.2 tasarımlar, ... numaralı tasarımın 5.1, 5.2 ve 5.3 numaralı tasarımlara benzer olduğu bilirkişi raporu ile tespit olunan ürünler ile münhasıran bu ürünlerin üretilmesinde kullanılması kayıt ve koşuluyla kalıplara, ürünlerinin tanıtımında kullanılan katalog, broşür, etiket vb.evraklara tedbiren el konularak yed-i emine teslimine, davalının http://....net internet sitesi ve https://www.....com/www...net/ hesabına Türkiye'den erişimin tedbiren engellenmesine" yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiş, davalının tedbire itirazı duruşmalı inceleme sonucunda reddedilmiştir.

Karar davalı-karşı davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İnceleme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Mahkemece davalı-karşı davacıya ait internet sitesi ve ...sayfalarına erişimin engellenmesine karar verildiği; ancak hali hazırda davalı-karşı davacının internet sitesinde ve sosyal medya paylaşımlarında dava konusu tasarımların yer almadığı iddiasının mahkemece araştırılmadığı, ayrıca dava konusu olmayan ürünleri de kapsayacak şekilde anılan internet sitesine ve sosyal medya sayfasına erişimin tümüyle engellenmesinin usule aykırı olduğu görülmüştür.

Buna göre mahkemece tespit raporu ile yetinilmeyerek tarafların iddia ve savunmalarının ayrıntılı olarak değerlendirileceği tasarım uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyetinden yeni bir rapor aldırılarak oluşacak kanaate göre ihtiyati tedbir konusunda karar verilmesi; icabında SMK.159/2.maddesindeki ters teminat tedbirinin düşünülmesi gerektiğinden davalı-karşı davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davalı-karşı davacı vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,

2-Bakırköy 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2022/195 Esas sayılı dosyasında verilen 01/09/2022 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile 14/10/2022 tarihli ihtiyati tedbire itirazın reddi kararının KALDIRILMASINA,

3-Yukarıda gerekçede belirtildiği şekilde araştırma ve inceleme yapılarak tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra bir karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine İADESİNE,

4-İstinaf peşin harcının talebi halinde davalı-karşı davacıya iadesine,

5- İstinaf aşamasında davalı- karşı davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 220,70 TL istinaf yoluna başvurma harcının davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine,

6-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu oybirliği ile HMK'nun 362/1-f maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.01.02.2023

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır