Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KARİYER YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME MERKEZİ (KAYBİMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinin (KAYBİMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinin (KAYBİMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezini (KAYBİMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarına bilgi, beceri, yetenek ve gelecek beklentileri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversite öğrencilerine iş hayatında yönelmek istedikleri alanların seçimi ile ilgili danışmanlık yapmak.

c) Üniversite öğrencilerini ulusal staj olanakları hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde yönlendirmek.

ç) Üniversite öğrenci ve mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

d) Üniversite birimlerinde okutulan kariyer planlama ve geliştirme derslerine kuramsal ve uygulamalı katkılarda bulunmak.

e) Üniversite öğrenci ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan kaynakları talebinin Üniversite öğrencileri ve mezunları tarafından karşılanmasını sağlamak üzere öğrenci, mezun ve işveren buluşmalarını içeren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılmak ve bu etkinlikler hakkında öğretim elemanı, öğrenci ve mezunları bilgilendirmek.

b) Üniversite öğrencilerine bireysel görüşme ve seminerler aracılığıyla kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma ve öz geçmiş hazırlama konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemek.

c) Üniversite öğrenci ve mezunlarının kariyer gelişimi ve iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik toplantılar düzenlemek.

ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda broşür, bülten, dergi gibi bilgilendirici yayınlar hazırlamak.

d) İnsan kaynağı ve kariyer planlamaya ilişkin olarak gerçekleştirilen kurumsal eğitimler, stajlar ve iş olanakları ile ilgili proje ve diğer etkinliklerin Üniversite bünyesinde koordinasyon, bilgilendirme ve duyuru çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversitenin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile insan kaynakları, kariyer planlama, yönlendirme ve bilgilendirmeye ilişkin imzaladığı protokoller kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir ve aynı usulle görevi sonlandırılabilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan insan kaynakları birimleri ve kariyer planlama, yönlendirme ve bilgilendirme merkezleri ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

g) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile kariyer planlama ve insan kaynakları konularında çalışmaları ve deneyimleri olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin faaliyetlerinin daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

c) Müdürün hazırlamış olduğu önerileri ve raporları inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri

MADDE 13- (1) Merkezin işlevini etkin ve verimli kılmak ile öğrencilerle doğrudan iletişim kurabilmek amacıyla Üniversitenin tüm eğitim öğretim birimlerinden birer öğretim elemanı kariyer temsilcisi olarak Müdürün talebi üzerine ilgili birim tarafından görevlendirilebilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite sanayi iş birliği konusunda deneyimli akademik personel arasından görevlendirilir.

(2) Temsilciler, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkeze iletir.

(3) Temsilciler, Merkezin çalışmaları ile ilgili birimde insan kaynakları, kariyer planlama, yönlendirme ve bilgilendirmeye ilişkin tasarlanan, yapılmakta olan ve yapılmış etkinliklerle ilgili işlemleri yürütür.

Personel

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.