Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Erciyes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Erciyes Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Dekan: İlgili fakültenin dekanını,

c) Fakülte: Erciyes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Müdür: Yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

h) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

ı) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

i) Yüksekokul: Erciyes Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 4- (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 5- (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler ile Senato tarafından yıl esasına göre eğitim-öğretim yapmasına karar verilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar derslerin hangi dönem veya dönemlerde açılacağına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı en az iki dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az on yedi haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.

(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(4) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel not ortalaması şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(7) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Üniversiteye kayıt

MADDE 6- (1) Fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına öğrencilerin kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak adayın bizzat kendisi tarafından yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları, resmî vekâlet verdiği kişi tarafından  yapılabilir. Kayıt için gerekli şartlar şunlardır:

a) Lise veya dengi meslek okulu ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke liselerinden birinden mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili birimine yerleştirilmiş olmak.

c) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya dönemi başında Senato tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 8- (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. İlgili kurullar, bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim planlarını ilgili mevzuat hükümlerine ve TYYÇ’ye uygun olarak hazırlayarak her yıl akademik yılın başlangıcından en geç bir ay öncesine kadar Rektörlüğe sunar. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra uygulamaya konulur. İlgili birimler, akademik programlara ilişkin ders kataloglarını Türkçe ve İngilizce hazırlayarak ders bilgi paketlerinin yer aldığı internet sitesinde yayımlar.

Yandal programları

MADDE 9- (1) Üniversitede yandal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal programları

MADDE 10- (1) Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasında uygulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dersler

MADDE 11- (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak durumunda olduğu derslerdir. İlgili birimler bazı dersler için ön şartlar tanımlayabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı dersler ilgili birim tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 12- (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, danışmanı olduğu öğrencilerinin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında eğitim-öğretim sürecini ilgilendiren konularda yardımcı olur; eğitim-öğretim yılı boyunca haftada en az  iki saat zaman ayırır. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları

MADDE 13- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt olan öğrencilerin yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan   Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı yapılır.

Ders alma

MADDE 14- (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezî yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları dersler üzerinden muafiyet işlemleri yapılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden muafiyet için en çok beş yıl önce alınmış olma şartı aranmaz. Yatay geçiş yapan öğrencilerin, yatay geçişle geldiği diğer yükseköğretim kurumunun diploma programında almış oldukları dersleri gösteren transkripti esas alınarak muafiyet işlemi yapılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere, mezun olunan bir yükseköğretim diploma programında alınan derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Muafiyet ve intibak usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2,00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2,50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1,00-1,99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1,00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle yıl esasına göre eğitim-öğretim yapılmasına karar verilen birimlerde bu maddenin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa uygulama şekli Senato tarafından belirlenir.

(9) Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(12) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi,

Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 15- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

Sınavlar

MADDE 16- (1) Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem veya yıl sonu sınavları, bütünleme ve Senato tarafından belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına ilgili kurul karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci olduğunu gösterir kimlik belgelerini ibraz etmek zorundadır.

c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

ç) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.

d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem veya yıl sonu sınavlarına girerler.

e) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersin sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce öğrenci bilgi sisteminden sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Ancak Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen derslerin bütünleme sınavlarına başvurular Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yıl sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır. Aksi durumda öğrenciler sınava giremezler.

f) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine ilgili kurul karar verir. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerde ek bütünleme sınav hakkı Senato tarafından belirlenir.

g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj, işyeri eğitimi ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

ğ) Final ve bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihlerde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere görevli olması sebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler için durumlarını belgelendirmeleri hâlinde sınav tarihleri ilgili birimler tarafından yeniden belirlenir.

h) Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çeken veya çektiren, sınav düzenini bozan, kendi yerine başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sınava girenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Disiplin soruşturması sonucunda; disiplin cezası alan  öğrencinin sıfır almış sayılan notu kesinleşir. Aynı esaslar sınav yerine geçen ödev, rapor, teknik rapor ile seminer ve tez çalışmalarında intihal yapan öğrenciler hakkında da uygulanır.

Sınav düzeni ve sonuçların ilanı

MADDE 17- (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve birim yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını ilgili birim yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 18- (1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanunda yer alan azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler ilgili yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 19- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı, en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(3) Ham başarı puanı,  ders geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde, dönem veya yıl sonu sınav puanının %60’ına ara sınavların puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Sınıf/yıl geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde de ara sınav ve dönem veya yıl sonu sınavlarının hangi oranda katkı verileceği, birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Bu oran, ara sınavlar için en fazla %60, dönem veya yıl sonu sınavları için en az %40 olabilir. Oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar, en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek istek üzerine ilgili kurullar sınavın sözlü, sözlü-yazılı, portfolyo, ödev, araştırma, proje, görüşme, performans değerlendirme, öz/akran/grup değerlendirme gibi süreç değerlendirme ve/veya sunum olarak yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki karar yarıyılın başında öğrencilere verilen bilgilendirme formunda ilan edilir.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu                Katsayı                 Başarı Derecesi

AA                             4,00                      Mükemmel

BA                             3,50                      Pekiyi

BB                             3,00                      İyi

CB                             2,50                      Orta

CC                             2,00                      Yeterli

DC                             1,50                      Kalır

DD                             1,00                      Kalır

FD                             0,50                      Kalır

FF                              0,00                      Kalır

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20- (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanı tarafından incelenir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Genel not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 21- (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin AKTS kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Genel not ortalamasına dâhil edilmeyecek dersler Senato tarafından belirlenir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinin genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunun alınması  gerekir.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 22- (1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilere onur ve üstün onur belgesi verilir.

Bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, işyeri eğitimi veya staj

MADDE 23- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği işyeri eğitimi veya stajı, bitirme ödevini,  bitirme projesini, bitirme tezini yapmak zorundadırlar. Bu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi hesabı

MADDE 24- (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir.

Yatay geçişler

MADDE 25- (1) Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlararası yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Birim içi geçişler

MADDE 26- (1) Üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 27- (1) Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans programından mezun olup lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibak işlemlerinde sadece kayıt hakkı kazandığı ön lisans programından beş yıl süre içerisinde başarılı olduğu dersler değerlendirmeye alınır. Ön lisans programında başarılı olduğu 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden muafiyet için en çok beş yıl önce alınmış olma şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 28- (1) Öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için her dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi hâlinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilerin katkı payları veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 29- (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi.

c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet derecesi

MADDE 30- (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayıların çarpımlarının cebirsel toplamının toplam AKTS’ye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

Ön lisans diploması verilmesi veya meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 31- (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve ilgili mevzuat gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

Diplomalar

MADDE 32- (1) Dört dönemlik (iki yıllık) eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve eki; sekiz dönemlik (dört yıllık) eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve eki; on dönemlik (beş yıllık) eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara veteriner hekim, diş hekimi, eczacı diploması ve eki; on iki dönemlik (altı yıllık) tıp eğitimini tamamlayanlara tıp doktoru diploması ve eki ilgili yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylandıktan sonra verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar, fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör, dekanlığa bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 33- (1) Öğrencilerin disiplin  iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35- (1) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.